Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραήλ: Για 10η εβδομάδα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά της δικαστικής μεταρρύθμισης

Χιλιά­δες Ισραη­λι­νοί κατέ­κλυ­σαν τους δρό­μους για ακό­μη ένα Σάβ­βα­το σε πανε­θνι­κές δια­δη­λώ­σεις, στην 10η πλέ­ον εβδο­μά­δα τους, ενά­ντια σε ένα νομο­σχέ­διο της ακρο­δε­ξιάς κυβέρ­νη­σης του πρω­θυ­πουρ­γού Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου που περιο­ρί­ζει τις εξου­σί­ες του Ανω­τά­του Δικαστηρίου.

Ο κυβερ­νη­τι­κός συνα­σπι­σμός της δεξιάς και τη άκρας δεξιάς του Νετα­νιά­χου που κυβερ­νά το Ισρα­ήλ από τον Δεκέμ­βριο εισά­γει μεταρ­ρύθ­μι­ση της δικαιο­σύ­νης που δίνει στην κυβέρ­νη­ση μεγα­λύ­τε­ρες εξου­σί­ες στην επι­λο­γή των δικα­στών και περιο­ρί­ζει τις αρμο­διό­τη­τες του Ανω­τά­του Δικα­στη­ρί­ου. Επι­κρι­τές θεω­ρούν τη μεταρ­ρύθ­μι­ση μια προ­σπά­θεια να καταρ­γη­θεί η ανε­ξαρ­τη­σία της δικαιοσύνης.

Το νομο­σχέ­διο έχει προ­κα­λέ­σει μαζι­κές δια­μαρ­τυ­ρί­ες στο Ισρα­ήλ μετά την ανα­κοί­νω­σή του στις αρχές του Ιανουαρίου.

Καθώς οι μεταρ­ρυθ­μί­σεις οδεύ­ουν προς επι­κύ­ρω­ση, οι δια­δη­λώ­σεις κλι­μα­κώ­νο­νται. Η αξία του σέκελ έχει υπο­χω­ρή­σει. Οι εκκλή­σεις προς τους εφέ­δρους να αρνη­θούν να υπη­ρε­τή­σουν έχουν πολ­λα­πλα­σια­στεί. Το βρά­δυ της Πέμ­πτης, ο πρό­ε­δρος Ισα­άκ Χέρ­τζογκ ζήτη­σε να στα­μα­τή­σει η νομο­θε­τι­κή δια­δι­κα­σία για το νομο­σχέ­διο, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς το μια «απει­λή στα θεμέ­λια της δημοκρατίας».

Όπως και τα προη­γού­με­να Σάβ­βα­τα, σήμε­ρα η κύρια συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο κέντρο του Τελ Αβίβ, όπου οι δια­δη­λω­τές, που αριθ­μού­σαν πάνω από 100.000 σύμ­φω­να με τοπι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, κυμά­τι­σαν σημαί­ες του Ισραήλ.

Άλλες δια­δη­λώ­σεις έγι­ναν στις κύριες πόλεις της χώρας.

Σύμ­φω­να με εκτι­μή­σεις ισραη­λι­νών μέσων ενη­μέ­ρω­σης, οι συγκε­ντρώ­σεις σήμε­ρα έσπα­σαν ρεκόρ προ­σέ­λευ­σης στις πόλεις Χάι­φα (βόρεια) και Μπερ Σέβα (νότια), με 50.000 και 10.000 δια­δη­λω­τές αντί­στοι­χα, σημα­ντι­κοί αριθ­μοί συγκρι­τι­κά με τον πλη­θυ­σμό της χώρας, που αριθ­μεί λίγο πάνω από εννέα εκα­τομ­μύ­ρια κατοίκους.

Η ισραη­λι­νή αστυ­νο­μία δεν έδω­σε εκτι­μή­σεις για τον αριθ­μό των διαδηλωτών.

Οι δια­δη­λώ­σεις ήταν ως επί το πλεί­στον ειρη­νι­κές, αν και το Reuters ανέ­φε­ρε ότι υπήρ­ξαν τραυ­μα­τι­σμοί και συλ­λή­ψεις μετα­ξύ δια­δη­λω­τών όταν η αστυ­νο­μία επε­νέ­βη σε προ­σπά­θειες να εμπο­δι­στεί η οδι­κή κυκλοφορία.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Haaretz.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο