Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραήλ — Επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος: Στρατιώτες του τάγματος Netzah Yehuda σκοτώνουν Παλαιστίνιους χωρίς λόγο

Η επι­κε­φα­λής του Ισραη­λι­νού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος Μεράβ Μικα­έ­λι, κατήγ­γει­λε ότι το τάγ­μα «Netzah Yehuda» είναι «ένα τάγ­μα της «Νεο­λαί­ας του λόφου» που σκο­τώ­νει Παλαι­στί­νιους χωρίς λόγο».

Η Michaeli δήλω­σε ότι, «η απά­ντη­ση στις αμε­ρι­κα­νι­κές κυρώ­σεις πρέ­πει να είναι μια αφύ­πνι­ση και μια συνει­δη­το­ποί­η­ση ότι οι πρα­κτι­κές του Ισρα­ήλ στα κατε­χό­με­να εδά­φη δεν μπο­ρούν να συνε­χι­στούν». Πριν από δύο χρό­νια, είπε, οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες σχη­μά­τι­σαν μια ομά­δα έρευ­νας για το τάγ­μα. Το πολι­τι­κό και στρα­τιω­τι­κό επί­πε­δο δεν μπο­ρεί να προ­σποι­η­θεί ότι δεν γνώ­ρι­ζε αυτό”.

Το Nitzah Yehuda είναι ένα τάγ­μα στον ισραη­λι­νό στρα­τό που θα έπρε­πε να είχε δια­λυ­θεί πριν από πολ­λά χρό­νια, οι περισ­σό­τε­ροι από τους Haredim που υπη­ρε­τούν στον ισραη­λι­νό στρα­τό δεν υπη­ρε­τούν σε αυτόν σήμε­ρα απλώς είναι άνθρω­ποι που βλέ­πουν τη θρη­σκεία ως δικαιο­λο­γία για να επι­τε­θούν στους Άρα­βες, πρό­σθε­σε η ισραη­λι­νή πολιτικός

Κατήγ­γει­λε επί­σης πως πρό­κει­ται για ένα τάγ­μα που νομι­μο­ποιεί τη βία των εποί­κων και την τρο­φο­δο­τεί με ενθου­σια­σμό. Κρά­τη­σε έναν 80χρονο Παλαι­στί­νιο-Αμε­ρι­κα­νό πολί­τη να πεθαί­νει σε ένα εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο μέρος και σκο­τώ­νει Παλαι­στί­νιους χωρίς πραγ­μα­τι­κό λόγο και χτυ­πά και βασα­νί­ζει Παλαι­στί­νιους κρα­τού­με­νους Αυτές οι κυρώ­σεις πρέ­πει να κάνουν τον ισραη­λι­νό στρα­τό να το συνει­δη­το­ποι­ή­σει και να δια­λύ­σει επει­γό­ντως το Netzah Yehuda.

Το τάγ­μα κατη­γο­ρεί­ται ότι διέ­πρα­ξε πολ­λά εγκλή­μα­τα κατά των Παλαι­στι­νί­ων στη Δυτι­κή Όχθη, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του βασα­νι­σμού του ηλι­κιω­μέ­νου Παλαι­στί­νιου Omar Asaad, ο οποί­ος έχει αμε­ρι­κα­νι­κή υπη­κο­ό­τη­τα, αφού τον κακο­ποί­η­σε, τον βασά­νι­σε, τον άφη­σε σε ένα εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο σπί­τι στο τσου­χτε­ρό κρύο. Μετά από αυτό, η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ ανα­κοί­νω­σε ότι θα διε­ξα­γά­γει έρευ­να για τα εγκλή­μα­τα αυτά . Η αμε­ρι­κα­νι­κή από­φα­ση να επι­βά­λει κυρώ­σεις στο τάγ­μα «Netzah Yehuda» ήρθε ως απο­τέ­λε­σμα της παρα­βί­α­σης των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των στη Δυτι­κή Όχθη.

Ο ισό­το­πος Ynet ανέ­φε­ρε: «Στον ισραη­λι­νό στρα­τό φοβού­νται ότι η αμε­ρι­κα­νι­κή κίνη­ση θα προ­κα­λού­σε επι­κίν­δυ­νες κλι­μα­κω­τές αντι­δρά­σεις και ενα­ντί­ον άλλων μονά­δων», ενώ εκφρά­ζο­νται φόβοι του Ισρα­ήλ για νομι­κές διώ­ξεις στην Ευρώ­πη ενα­ντί­ον Ισραη­λι­νών αξιω­μα­τι­κών και στρα­τιω­τών που συμ­με­τεί­χαν στον πόλε­μο στον Γάζα.

Πηγή: ertnews.gr — Μετά­φρα­ση: Ουα­λίντ Ελίας

Σύμ­φω­να με τον αμε­ρι­κα­νι­κό ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό ιστό­το­πο Axios, που επι­κα­λεί­ται τρεις καλά πλη­ρο­φο­ρη­μέ­νες πηγές, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Άντο­νι Μπλίν­κεν ανα­μέ­νε­ται εντός των προ­σε­χών ημε­ρών να ανα­κοι­νώ­σει την επι­βο­λή κυρώ­σε­ων σε βάρος του τάγ­μα­τος «Netzah Yehuda» των ισραη­λι­νών ενό­πλων δυνά­με­ων (IDF) για παρα­βιά­σεις ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη. Αυτή θα είναι η πρώ­τη φορά που οι ΗΠΑ επι­βά­λουν κυρώ­σεις σε βάρος μονά­δας του ισραη­λι­νού στρατού.

Οι κυρώ­σεις θα απα­γο­ρεύ­ουν σε μέλη του τάγ­μα­τος «Netzah Yehuda», που απο­τε­λεί­ται από υπε­ρορ­θό­δο­ξους εβραί­ους, να λαμ­βά­νουν στρα­τιω­τι­κή υπο­στή­ρι­ξη ή εκπαί­δευ­ση από τις ΗΠΑ, σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα του Axios.

Αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τού­χος είπε ότι η από­φα­ση του Μπλίν­κεν βασί­στη­κε σε περι­στα­τι­κά που ανα­φέρ­θη­καν στη Δυτι­κή Όχθη πριν από την επί­θε­ση που εξα­πέ­λυ­σε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμ­φω­να με τους Times of Israel, το τάγ­μα «Netzah Yehuda» έγι­νε συνώ­νυ­μο του ακρο­δε­ξιού εξτρε­μι­σμού και της βίας κατά των Παλαι­στι­νί­ων. Ο ισραη­λι­νός στρα­τός απέ­συ­ρε τη συγκε­κρι­μέ­νη μονά­δα από τη Δυτι­κή Όχθη τον Δεκέμ­βριο του 2022.

Πρό­κει­ται για μια υπο­κρι­τι­κή κίνη­ση των ΗΠΑ  για να εκτο­νώ­σουν τις αντι­δρά­σεις μπρο­στά στα καθη­με­ρι­νά εγκλή­μα­τα του Ισρα­ήλ στη Γάζα και στη Δυτι­κή Όχθη. Εγκλή­μα­τα με τη στή­ρι­ξη και τα όπλα που παρέ­χουν οι ΗΠΑ οι οποί­ες μόλις προ­χτές είπαν όχι στο αίτη­μα της Παλαι­στί­νης να γίνει πλή­ρες μέλος των Ηνω­μέ­νων Εθνών.

 

Σαρλ Πιερ Μπω­ντλαίρ: Τ’ απα­γο­ρευ­μέ­να και τα επιλήψιμα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο