Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραήλ: Λογοκρισία σε καλιτέχνη που συνέκρινε την Άχεντ Ταμίμι με τη Ζαν ντ’ Αρκ και την Άννα Φρανκ

Ο Ισραη­λι­νός υπουρ­γός Άμυ­νας έδω­σε σήμε­ρα εντο­λή στον ραδιο­σταθ­μό του στρα­τού να λογο­κρί­νει έναν γνω­στό Ισραη­λι­νό συγ­γρα­φέα ο οποί­ος συνέ­κρι­νε μία Παλαι­στί­νια έφη­βη με τη Ζαν ντ’ Αρκ και την Άννα Φρανκ.

Η 16χρονη Άχεντ Ταμί­μι συνε­λή­φθη τον Δεκέμ­βριο έπει­τα από ένα βίντεο δημο­φι­λές στους ιστό­το­πους κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης το οποίο τη δεί­χνει την ώρα που χτυ­πά Ισραη­λι­νούς στρα­τιώ­τες στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη.

Για τους Παλαι­στί­νιους έγι­νε το σύμ­βο­λο της στρά­τευ­σης κατά της ισραη­λι­νής κατο­χής. Προ­κά­λε­σε επί­σης την αντί­δρα­ση οργα­νώ­σε­ων και προ­σω­πι­κο­τή­των της ισραη­λι­νής αρι­στε­ράς που αντι­τί­θε­νται στην κατο­χή των παλαι­στι­νια­κών εδα­φών, ανά­με­σά τους και του Τζό­να­θαν Γκέφεν.

Ο Τζό­να­θαν Γκέ­φεν είναι ένας συγ­γρα­φέ­ας και συν­θέ­της που είναι δημο­φι­λής στο Ισρα­ήλ, γνω­στός για τα παι­δι­κά τρα­γού­δια του και για το ότι έχει λάβει πολ­λές φορές θέση κατά της κατο­χής και του δεξιού πρω­θυ­πουρ­γού Μπε­νια­μίν Νετανιάχου.

Ανήρ­τη­σε χθες στη σελί­δα του στο Instagram ένα ποί­η­μα στο οποίο συγκρί­νει την Άχεντ Ταμί­μι με την Άννα Φρανκ, την Ζαν ντ Άρκ και με την ηρω­ί­δα της εβραϊ­κής αντί­στα­σης στη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου Χάνα Σένες, που εκτε­λέ­στη­κε σε ηλι­κία 23 ετών.

Δίπλα σε μια φωτο­γρα­φία της Άχεντ Ταμί­μι που χαστου­κί­ζει έναν στρα­τιώ­τη, ο συγ­γρα­φέ­ας έγρα­ψε: «Ένα 17χρονο όμορ­φο κορί­τσι έκα­νε ένα τρο­με­ρό πράγ­μα και όταν ένας περή­φα­νος στρα­τιώ­της του στρα­τού κατέ­λα­βε εκ νέου το σπί­τι της, τον χαστού­κι­σε. Γεν­νή­θη­κε εκεί μέσα, και υπάρ­χουν σε αυτό το χαστού­κι 50 χρό­νια κατο­χής και ταπει­νώ­σε­ων. Και την ημέ­ρα που θα γρα­φτεί η ιστο­ρία του αγώ­να (…) το όνο­μά σου θα ανα­φέ­ρε­ται μαζί με εκεί­νο της Ζαν ντ’Αρκ, της Χάνα Σένες και της Άννας Φρανκ».

Ο υπουρ­γός Άμυ­νας Αβίγκ­ντορ Λίμπερ­μαν ανέ­φε­ρε σε μια ανα­κοί­νω­ση ότι διέ­τα­ξε τον διοι­κη­τή του ραδιο­σταθ­μού του στρα­τού, που έχει υψη­λή ακρο­α­μα­τι­κό­τη­τα στο Ισρα­ήλ, να μην μετα­δί­δει κομ­μά­τια του Τζό­να­θαν Γκέ­φεν και να μην του πάρει συνέντευξη.

«Το Κρά­τος του Ισρα­ήλ αρνεί­ται να παρέ­χει σε έναν άνθρω­πο που παρα­λη­ρεί μια πλατ­φόρ­μα για να συγκρί­νει ένα νεα­ρό κορί­τσι που έχα­σε τη ζωή του στο Ολο­καύ­τω­μα και μια ηρω­ί­δα που πολέ­μη­σε το ναζι­στι­κό καθε­στώς με την Άχεντ Ταμί­μι η οποία επι­τέ­θη­κε σε έναν στρα­τιώ­τη», δήλω­σε, καλώ­ντας όλα τα ισραη­λι­νά ΜΜΕ να κάνουν το ίδιο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο