Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραήλ: Μεγάλες διαδηλώσεις για συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων και πρόωρες εκλογές

Χιλιά­δες δια­δη­λω­τές βγή­καν χθες Σάβ­βα­το στους δρό­μους αρκε­τών πόλε­ων του Ισρα­ήλ, ζητώ­ντας την επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας για την απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των ομή­ρων που κρα­τά η Χαμάς στη Λωρί­δα της Γάζας, αλλά και την προ­κή­ρυ­ξη πρό­ω­ρων εκλογών.

Στο Τελ Αβίβ, δια­δη­λω­τές φώνα­ζαν συν­θή­μα­τα όπως «εκεί­νος που τους εγκα­τέ­λει­ψε, πρέ­πει να τους φέρει πίσω», ανα­φε­ρό­με­νοι στον πρω­θυ­πουρ­γό Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου, στον οποίο πολ­λοί Ισραη­λι­νοί επιρ­ρί­πτουν την ευθύ­νη για την άνευ προη­γου­μέ­νου επί­θε­ση που εξα­πέ­λυ­σε η Χαμάς στις 7 Οκτω­βρί­ου, προ­κα­λώ­ντας τον θάνα­το περί­που 1.200 ανθρώπων.

Πλή­θος κόσμου δια­δή­λω­σε επί­σης στη Χάι­φα, στην Μπερ Σέβα και έξω από την έπαυ­λη του Νετα­νιά­χου στην Καισάρεια.

Συγ­γε­νείς των απα­χθέ­ντων κατη­γο­ρούν την κυβέρ­νη­ση Νετα­νιά­χου ότι δεν κάνει αρκε­τά για την επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας το συντο­μό­τε­ρο δυνατόν.

Κατά τη διάρ­κεια ολι­γο­ή­με­ρης εκε­χει­ρί­ας τον Νοέμ­βριο, απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν 105 όμη­ροι σε αντάλ­λαγ­μα για 240 Παλαι­στί­νιους που κρα­τού­νταν σε ισραη­λι­νές φυλα­κές. Έκτο­τε, όμως, δεν έχουν προ­κύ­ψει αχτί­δες ελπί­δας για τις οικο­γέ­νειες των υπο­λοί­πων ομή­ρων, οι οποί­ες αγω­νιούν για την τύχη των αγα­πη­μέ­νων τους προσώπων.

Μέχρι πριν από λίγες εβδο­μά­δες, οι ισραη­λι­νές αρχές εκτι­μού­σαν ότι περί­που 100 απα­χθέ­ντες είναι ζωντα­νοί και κρα­τού­νται στη Λωρί­δα της Γάζας. Εκφρά­ζο­νται πλέ­ον φόβοι ότι ορι­σμέ­νοι εξ αυτών μπο­ρεί να έχουν πεθάνει.

Πηγή: ertnews.gr

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο