Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραήλ: Μόνο μέσα στον Ιανουάριο φυλακίστηκαν 509 Παλαιστίνιοι εκ των οποίων 89 παιδιά

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Μόνο τον Ιανουά­ριο το Ισρα­ήλ συνέ­λα­βε και κρα­τά φυλα­κι­σμέ­νους, 509 Παλαι­στί­νιους, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 89 παι­διών και οκτώ γυναι­κών, από την κατε­χό­με­νη Ιερου­σα­λήμ, την Δυτι­κή όχθη και τη λωρί­δα της Γάζας, σύμ­φω­να με την ομά­δα δικαιω­μά­των Παλαι­στί­νιων κρα­του­μέ­νων όπως ανα­φέ­ρει το πρα­κτο­ρείο Addameer, Ma’an News και ανα­με­τα­δί­δει το Telesur στις 15/2.

Οι Ισραη­λι­νές αρχές κρα­τούν 102 Παλαι­στί­νιους από την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ, 88 από τη Ραμά­λα, 80 από τη Χεβρώ­να, 55 από Τζε­νίν, 62 από τη Βηθλε­έμ, 30 από το Ναμπλούς, 30 από Τουλ­κά­ρεμ, 25 από Qalqilya, 8 από Toubas, 6 από Salfit, 10 από την Ιερι­χώ, και 10 από τη λωρί­δα της Γάζας, σύμ­φω­να με μια κοι­νή δήλω­ση από την Κοι­νό­τη­τα Φυλα­κι­σμέ­νων Παλαι­στι­νί­ων (PPS), Παλαι­στί­νιων κρα­του­μέ­νων και Πρώ­ην κρατουμένων.

Οι οργα­νώ­σεις ανα­φέ­ρουν ότι μέχρι τις 31 Ιανουα­ρί­ου, κρα­τού­νται περί­που 5.700 Παλαι­στί­νιοι σε ισραη­λι­νές φυλα­κές, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 48 γυναι­κών και 230 παι­διών ηλι­κί­ας κάτω των 18 ετών. 500 από αυτούς κρα­τού­νται προ­φυ­λα­κι­σμέ­νοι σε ανα­μο­νή δίκης και περί­που 95 Παλαι­στί­νιοι κρα­τού­νται με προ­σω­ρι­νή κρά­τη­ση χωρίς απαγ­γε­λία κατη­γο­ριών και χωρίς δίκη.

Βρα­βευ­μέ­νη φωτο­γρα­φία, δύο Παλαι­στι­νί­ων φωτο­γρά­φων από την Γάζα, στον 76ο Διε­θνή δια­γω­νι­σμό φωτο­γρα­φί­ας της Σχο­λής Δημο­σιο­γρα­φί­ας στο Μισού­ρι των ΗΠΑ

Υπάρ­χουν μετα­ξύ τους 18 δημο­σιο­γρά­φοι,  δύο που εκτί­ουν ποι­νές ισό­βιας κάθειρ­ξης και τρεις με προ­σω­ρι­νή κρά­τη­ση, μια συνη­θι­σμέ­νη πρα­κτι­κή από το Ισραήλ.

Όπως ανα­φέ­ρει το δημο­σί­ευ­μα , «η προ­σω­ρι­νή κρά­τη­ση είναι μια αμφι­λε­γό­με­νη πολι­τι­κή στην οποία οι κρα­τού­με­νοι κρα­τού­νται επί αόρι­στο χρό­νο, δεν απαι­τεί­ται καμία από­δει­ξη για τον λόγο κρά­τη­σης και είναι ανα­νε­ώ­σι­μη για αόρι­στο χρο­νι­κό διάστημα»

Νωρί­τε­ρα, τον Ιανουά­ριο, οι κρα­τού­με­νοι Παλαι­στί­νιοι απεί­λη­σαν με απερ­γί­ες πεί­νας, αν το Ισρα­ήλ επι­δει­νώ­σει τις συν­θή­κες φυλάκισης.

Η προ­σω­ρι­νή( διοι­κη­τι­κή) κρά­τη­ση είναι εγκλει­σμός χωρίς δίκη ή απαγ­γε­λία κατη­γο­ριών και γίνε­ται για προ­λη­πτι­κούς λόγους όταν υπάρ­χει υπο­ψία, κατά τις διω­κτι­κές αρχές του Ισρα­ήλ, ότι το άτο­μο σχε­διά­ζει να δια­πρά­ξει μια μελ­λο­ντι­κή επίθεση.

Δεν υπάρ­χει κανέ­να χρο­νι­κό όριο κρά­τη­σης, και δεν απο­κα­λύ­πτο­νται τα στοι­χεία στα οποία βασί­ζε­ται. Το Ισρα­ήλ εφαρ­μό­ζει αυτό το μέτρο διε­ξο­δι­κά και συστη­μα­τι­κά, και το χρη­σι­μο­ποιεί για να κρα­τή­σει χιλιά­δες Παλαι­στί­νιοι φυλα­κι­σμέ­νους για μακρά χρο­νι­κά διαστήματα.

Σύμ­φω­να με τις τρεις οργα­νώ­σεις το Ισρα­ήλ ενέ­τει­νε την πολι­τι­κή της συλ­λο­γι­κής τιμω­ρί­ας ενά­ντια στις οικο­γέ­νειες των Παλαι­στι­νί­ων που φέρο­νται να έχουν επι­τε­θεί σε Ισραη­λι­νούς. Συμπε­ρι­λαμ­βά­νει  μέτρα απα­γό­ρευ­σης μετα­κί­νη­σης σε κοντι­νούς και μακρι­νούς συγ­γε­νείς τους.

Διώ­ξεις που είναι γνω­στές στον λαό μας από τις βάρ­βα­ρες και απάν­θρω­πες διώ­ξεις της μετά τον εμφύ­λιο εποχής.

Αυτή η απάν­θρω­πη μετα­χεί­ρι­ση θα εντα­θεί και λόγω των επι­κεί­με­νων εκλο­γών όπου ο βαθ­μός σκλη­ρό­τη­τας ένα­ντι των Παλαι­στι­νί­ων φαί­νε­ται να ευνο­εί την ψηφο­θη­ρία σε μια κοι­νω­νία όπου διευ­ρύ­νε­ται η πολι­τι­κή των δια­κρί­σε­ων, της αρπα­γής της γης, η κατα­στο­λή και οι δολο­φο­νί­ες με κύριο στό­χο την εκδί­ω­ξη των Παλαι­στι­νί­ων από την ίδια τους την γη.

_________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο