Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραήλ: Σφοδρές αντιδράσεις από Χαντάς-Κομμουνιστικό Κόμμα για το ρατσιστικό «νόμο-άπαρτχαιντ»

Σφο­δρές αντι­δρά­σεις στους κύκλους της αρι­στε­ράς στο Ισρα­ήλ έχει προ­κα­λέ­σει η πρό­σφα­τη ψήφι­ση από το ισραη­λι­νό κοι­νο­βού­λιο (Κνέ­σετ) του ρατσι­στι­κού νόμου που ορί­ζει ότι μόνο στους εβραί­ους ανα­γνω­ρί­ζε­ται το δικαί­ω­μα της αυτο­διά­θε­σης στη χώρα και ταυ­τό­χρο­να καταρ­γεί την ανα­γνώ­ρι­ση της αρα­βι­κής ως επί­ση­μης γλώσ­σας, ισό­τι­μης με την εβραϊ­κή, υπο­βαθ­μί­ζο­ντας τη σε ένα «ειδι­κό καθεστώς».

Η Χαντάς — ο αρι­στε­ρός συνα­σπι­σμός κομ­μά­των που μετέ­χει στη λεγό­με­νη «Κοι­νή Λίστα» — και το ΚΚ Ισρα­ήλ επέ­κρι­ναν αυστη­ρά την κυβέρ­νη­ση Νετα­νιά­χου για το ρατσι­στι­κό περιε­χό­με­νο του νόμου, σημειώ­νο­ντας ότι η νομο­θε­σία αυτή απο­τε­λεί καρ­φί στο φέρε­τρο της ισραη­λι­νής δημοκρατίας. 

Όταν ολο­κλη­ρώ­θη­κε η ψήφι­ση του νόμου στην Κνέ­σετ, οι βου­λευ­τές της Κοι­νής Λίστας (όπου μετέ­χουν και αρα­βό­φω­νοι ισραη­λι­νοί) έσκι­σαν επι­δει­κτι­κά τα νομο­θε­τι­κά έγγρα­φα, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι εντό­νως προς τον πρω­θυ­πουρ­γό Νετα­νιά­χου και τους βου­λευ­τές της συμπο­λί­τευ­σης. Η βου­λευ­τής της Χαντάς Αϊντα Τού­μα-Σλι­μαν φώνα­ξε προς τον πρω­θυ­πουρ­γό: «Μόλις περά­σα­τε έναν ρατσι­στι­κό νόμο, ένα νόμο-άπαρτ­χαιντ», ενώ ο επι­κε­φα­λής της Κοι­νής Λίστας και μέλος της Χαντάς Άιμαν Αου­ντε σήκω­σε μαύ­ρη σημαία όταν βρέ­θη­κε στο βήμα των ομι­λη­τών (βλ. φωτό).

«Πρό­κει­ται για νόμο που προ­ω­θεί την εβραϊ­κή ανω­τε­ρό­τη­τα, κατα­τάσ­σο­ντας μας ως δεύ­τε­ρης κατη­γο­ρί­ας πολί­τες» σημεί­ω­σε σε ανα­κοί­νω­ση του ο Αου­ντε, προ­σθέ­το­ντας ότι ο νέος νόμος απο­τε­λεί άλλο ένα καρ­φί στο φέρε­τρο της δημο­κρα­τί­ας του Ισρα­ήλ που «αργο­πε­θαί­νει τα τελευ­ταία χρό­νια, υπο­φέ­ρο­ντας από τη χρό­νια πάθη­ση του ρατσι­σμού συν­δια­σμέ­νη με το φασι­σμό, που τώρα μετα­τρέ­πε­ται σε Άπαρτχαιντ». 

Σημειώ­νε­ται ότι το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το, χιλιά­δες δια­δη­λω­τές πραγ­μα­το­ποί­η­σαν πορεία στο κέντρο του Τελ Αβίβ δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για το νόμο περί «έθνους-κρά­τους». Στην πορεία δια­μαρ­τυ­ρί­ας παρα­βρέ­θη­καν και μίλη­σαν τόσο στε­λέ­χη του ΚΚ Ισρα­ήλ και της Χαντάς, όσο και άλλων προ­ο­δευ­τι­κών, φιλει­ρη­νι­κών οργανώσεων.

Ισρα­ήλ: Ψήφι­σε ρατσι­στι­κό νόμο (περί «εβραϊ­κού έθνους-κρά­τους») που επι­βάλ­λει την ανω­τε­ρό­τη­τα των Εβραίων!!!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο