Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραήλ. Τα ματωμένα αποτυπώματα του κράτους τρομοκράτη

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Η πρέ­σβει­ρα του Ισρα­ήλ στην Αθή­να, κα Ιρίτ Μπεν-Αμπα και ο β΄ αντι­πρό­ε­δρος του Κ.Ι.Σ. (Κεντρι­κό Ισραη­λί­τι­κο Συμ­βού­λιο) Βίκτωρ Ισα­άκ Ελιέ­ζερ, με αφορ­μή τα δύο σκί­τσα που έχω στο παρόν άρθρο, (είναι του Μιχά­λη Κου­ντού­ρη και κατά την ταπει­νή μου γνώ­μη, του αξί­ζουν συγ­χα­ρη­τή­ρια) συγ­χύ­στη­καν και βάλ­θη­καν να ξεπλύ­νουν τη νέα πρά­ξη από το έγκλη­μα διαρ­κεί­ας των κυβερ­νή­σε­ων τύπου Νετα­νιά­χου και των πραι­τω­ρια­νών του.

Κι όσο για την κα πρέ­σβει­ρα, τη δου­λειά της κάνει, πλη­ρώ­νε­ται και ανή­κει στην κυβέρ­νη­ση γενο­κτό­νων του Παλαι­στι­νια­κού λαού, στην οποία ανή­κει και η εκπρό­σω­πος τύπου του υπουρ­γεί­ου εξω­τε­ρι­κών του Ισρα­ήλ Μισάλ Μαγιάν, η οποία όταν τη ρώτη­σαν για­τί ο ισραη­λι­νός στρα­τός δολο­φο­νεί τους παλαι­στί­νιους δια­δη­λω­τές, δήλωσε:

«Δεν μπο­ρού­με να βάλου­με όλο αυτό τον κόσμο στη φυλακή».

Της ίδιας κυβέρ­νη­σης δολο­φό­νων ήταν και η πρώ­ην υπουρ­γός δικαιο­σύ­νης του Ισρα­ήλ κα Αγιε­λέτ Σάκεντ (Ayelet Shaked) που προτείνει:

«Πρέ­πει να σκο­τώ­σου­με τις Παλαι­στί­νιες μανά­δες, έτσι ώστε να μην γεν­νη­θούν νέα μικρά φίδια… Πρέ­πει να πεθά­νουν και τα σπί­τια τους να εξα­φα­νι­στούν, έτσι δεν θα δουν το φως νέοι τρο­μο­κρά­τες. Είναι εχθροί μας και το αίμα τους πρέ­πει να χυθεί στα χέρια μας. Το ίδιο ισχύ­ει και για τις μανά­δες των νεκρών τρομοκρατών».

Αλή­θεια, τι έχει να ζηλέ­ψει ο φασι­σμός από αυτά τα ανθρω­πό­μορ­φα κτήνη;

Ο κος Βίκτωρ Ισα­άκ Ελιέ­ζερ παρα­βλέ­πει τα παρα­πά­νω φασι­στοει­δή-κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη και τα έργα του κρά­τους του Ισρα­ήλ και εξα­νί­στα­ται, για το προ­φα­νές σε λογι­κούς και προ­ο­δευ­τι­κούς ανθρώ­πους, πως «δεν είναι δυνα­τόν να δαι­μο­νο­ποι­η­θεί ο Εβραί­ος» και φοβά­ται ότι «Η ταύ­τι­ση των Ισραη­λι­νών με το «από­λυ­το κακό» δεν είναι τίπο­τε άλλο από την απο­γύ­μνω­ση του κρά­τους του Ισρα­ήλ από κάθε ηθι­κή αξία».

Συνε­χί­ζει, με την προ­σπά­θεια να συν­δέ­σει τον παγκό­σμιο απο­τρο­πια­σμό και ξεση­κω­μό προς την κυβέρ­νη­ση των κυνι­κών φονιά­δων του κρά­τους του Ισρα­ήλ με τον αντι­ση­μι­τι­σμό των Ναζί και την… άρνη­ση του ολο­καυ­τώ­μα­τος. Κατά τον ίδιο φταί­ει η… Χαμάς που «για μια ακό­μη φορά χρη­σι­μο­ποιεί τους Παλαι­στι­νί­ους της Λωρί­δας της Γάζας ως ανθρώ­πι­νη ασπί­δα για να πλή­ξει την ασφά­λεια των Ισραη­λι­νών πολιτών».

Στο τέλος, υβρί­ζει ξεδιά­ντρο­πα τους γονείς των νεκρών παι­διών που ο στρα­τός του Νετα­νιά­χου δολο­φο­νεί, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τσι­τά­το της Γκόλ­ντα Μέιρ (πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γό του Ισραήλ):
«Οι Άρα­βες πρέ­πει να αγα­πή­σουν τα παι­διά τους περισ­σό­τε­ρο από ότι μισούν τους Ισραηλινούς». 

Αυτά γρά­φει ο κος Ελιέ­ζερ του Κ.Ι.Σ. Ας ερμη­νεύ­σει ο ίδιος την πρά­ξη του ή ας το αφή­σου­με στην ιστο­ρία η οποία θα κρί­νει και την γενο­κτο­νία που επι­τε­λούν συστη­μα­τι­κά – χρό­νια τώρα, οι φονιά­δες του Ισραη­λι­νού κράτους.

Μέχρι τότε δεν χρειά­ζε­ται να ανη­συ­χεί­τε, κε Ελιέ­ζερ. Κανείς λογι­κός, προ­ο­δευ­τι­κός, σώφρων δεν απoε­νο­χο­ποιεί τους Ναζί για το Ολο­καύ­τω­μα. Αντι­θέ­τως, εσείς το προ­σβάλ­λε­τε και το μαγα­ρί­ζε­τε χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το ως… σκά­φη για το ξέπλυ­μα της εγκλη­μα­τι­κής κυβέρ­νη­σης του Ισρα­ήλ. Οι προ­ο­δευ­τι­κοί άνθρω­ποι όλου του κόσμου υπο­κλί­νο­νται μπρο­στά στα έξι εκα­τομ­μύ­ρια νεκρών Εβραί­ων, στα τριά­ντα και βάλε των Σλά­βων, στα εκα­τομ­μύ­ρια των Κινέ­ζων, των Ελλή­νων και των άλλων θυμά­των του φασι­σμού. Στα εκα­τομ­μύ­ρια των κομ­μου­νι­στών της Ευρώ­πης που αντι­πά­λε­ψαν το θηρίο του φασι­σμού, στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό που έμπη­ξε το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο στην καρ­διά του κτή­νους. Αλλά τα γνω­ρί­ζε­τε καλά αυτά, άλλω­στε από τους κομ­μου­νι­στές και το ΕΑΜ σωθή­κα­τε κι εσείς.

Θυμά­μαι με συγκί­νη­ση, κε Ελιέ­ζερ, τον αριθ­μό απ’ το φασι­στι­κό στρα­τό­πε­δο Μπέλ­σεν, στο μπρά­τσο του Ζακ Ιακω­βί­δη, όταν μίλη­σα για το έργο του στην αίθου­σα του Κ.Ι.Σ. Στά­θη­κε ο τελευ­ταί­ος «αριθ­μός» που είδα στο μπρά­τσο αυτού του γλυ­κύ­τα­του και ταλα­ντού­χου ανθρώ­που. Πάντα ένιω­θα δέος μπρο­στά σε τέτοιους ανθρώ­πους και στη σημα­σία του ανε­ξί­τη­λα χαραγ­μέ­νου αριθ­μού στο χέρι τους.

kountouris1

Γνω­ρί­ζου­με πολύ καλά τι θα πει φασι­σμός κι εθνο­τι­κές εκκα­θα­ρί­σεις. Δεν έχε­τε κανέ­να δικαί­ω­μα να επι­σεί­ε­τε τον αντι­ση­μι­τι­σμό ενά­ντια στα εκα­τομ­μύ­ρια των λαών της Γης που στέ­κο­νται απέ­να­ντι τους δολο­φό­νους του κρά­τους του Ισρα­ήλ. Ισρα­ήλ δεν είναι μόνο η κυβέρ­νη­ση των δολο­φό­νων του Παλαι­στι­νια­κού λαού, οι ένο­πλες ορδές της που στο­χεύ­ουν άοπλους, οι όσοι και όποιοι απο­χαυ­νω­μέ­νοι στή­νουν πολυ­θρό­νες σε λόφους για να χαζεύ­ουν τις μαζι­κές δολο­φο­νί­ες της κυβέρ­νη­σης Νετα­νιά­χου και αυτοί που την στη­ρί­ζουν ανά τον κόσμο. Ισρα­ήλ είναι και οι μετέ­χο­ντες στο φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα, οι αρνη­τές στρά­τευ­σης, οι κομ­μου­νι­στές Εβραί­οι, που κατα­δι­κά­ζουν το Ισραη­λι­νό κρά­τος. Εβραί­οι είναι και τόσοι άνθρω­ποι των τεχνών και της επι­στή­μης που φώτι­σαν την ανθρω­πό­τη­τα. Το κρά­τος του Ισρα­ήλ που απο­πει­ρά­στε ατυ­χώς να ξεπλύ­νε­τε, κε Ελιέ­ζερ, ως κρά­τος δολο­φό­νων και παγκό­σμιων τρο­μο­κρα­τών, είναι ήδη απο­γυ­μνω­μέ­νο και έχει απο­λέ­σει προ πολ­λού κάθε ηθι­κή αξία. Κι είναι πολ­λοί οι Ισραη­λι­νοί στρα­τιώ­τες που τρο­μο­κρα­τούν, χτυ­πά­νε, δολο­φο­νούν άοπλους. Θύμα­τα κατ’ αρχήν ενός κρά­τους τρο­μο­κρά­τη που εκπαι­δεύ­ει δολο­φό­νους και θύτες στη συνέ­χεια των άοπλων Παλαι­στί­νιων και των μικρών παι­διών τους. Τους δολο­φο­νούν, κε Ελιέ­ζερ και τους χλευά­ζουν, τους βρί­ζουν πως δεν αγα­πούν τα παι­διά τους. Το γρά­ψα­τε κι εσείς κι είναι ντρο­πή. Οι Παλαι­στί­νιοι όχι μόνο αγα­πούν τα παι­διά τους, όπως άλλω­στε όλοι οι λαοί της Γης, αλλά αγω­νί­ζο­νται για όσα τους έχει στε­ρή­σει το εγκλη­μα­τι­κό κρά­τος του Ισρα­ήλ. Αγω­νί­ζο­νται και δολο­φο­νού­νται για τη χώρα τους, την ελευ­θε­ρία τους, τα αυτο­νό­η­τα δικαιώ­μα­τά τους, τα παι­διά τους και το μέλ­λον τους, για να μπο­ρούν να τα μεγα­λώ­σουν ελεύ­θε­ρα, έξω από τα γκέ­το και τα τεί­χη ντρο­πής που τους έχει στή­σει το Ισραη­λι­νό κρά­τος, κατα­πα­τώ­ντας και εξευ­τε­λί­ζο­ντας κάθε έννοια ανθρω­πι­σμού. Ο αγώ­νας των Παλαι­στι­νί­ων είναι απο­λύ­τως νόμι­μος και καθ’ όλα δίκαιος. Το Ισρα­ήλ είναι που δολο­φο­νεί άναν­δρα άοπλους, γυναί­κες και παι­διά. Που σπέρ­νει την παλαι­στι­νια­κή γη με κου­φά­ρια των παι­διών της, δολο­φο­νη­μέ­να από υπάν­θρω­πους ελεύ­θε­ρους σκο­πευ­τές του κρά­τους τρο­μο­κρά­τη, του Ισρα­ήλ. Ήδη, στην πρό­σφα­τη φάση της διαρ­κούς γενο­κτο­νί­ας που επι­τε­λεί το κρά­τος που ξεπλέ­νε­τε, μετρά­με πάνω από εκα­τό δολο­φο­νη­μέ­νους, μετα­ξύ των οποί­ων και πολ­λά παι­διά κι ενός κορι­τσιού οκτώ (8) μηνών. Στο­χεύ­ουν ακό­μη και τους για­τρούς που τρέ­χουν να συν­δρά­μουν τα θύμα­τα των ελεύ­θε­ρων σκο­πευ­τών. Αλή­θεια έχε­τε δει, κε Ελιέ­ζερ, τη Λίστα του Σίντλερ; Έτσι δολο­φο­νού­σε για το κέφι του ο φασί­στας Γερ­μα­νός αξιω­μα­τι­κός καθώς έπαιρ­νε το πρω­ι­νό του, ανύ­πο­πτους κρα­τού­με­νους. Σας θυμί­ζει κάτι αυτό; Δεν βρί­σκε­τε κάποια συνά­φεια, ομοιό­τη­τα με τα κτή­νη που εκτε­λούν γυναί­κες και παιδιά;

Κι όλοι άοπλοι! Μεθο­δι­κά, αργά, βασα­νι­στι­κά τους πνί­γουν στο αίμα, εξα­φα­νί­ζουν έναν ολό­κλη­ρο λαό. Στή­νουν τεί­χη της ντρο­πής όπου και τους φυλα­κί­ζουν. Αλή­θεια πόσοι να ‘ναι οι νεκροί στα τελευ­ταία πενή­ντα χρό­νια; Σ’ αυτά τα χρό­νια, οι κυβερ­νή­σεις του Ισρα­ήλ, με τους παρά­νο­μους οικι­σμούς, ελέγ­χουν το 42% των κατε­χό­με­νων παλαι­στι­νια­κών εδα­φών και οι Ισραη­λι­νοί έποι­κοι στην Αν. Ιερου­σα­λήμ φτά­νουν τις 700.000.

Δεν θέλει το κρά­τος-δολο­φό­νος του Ισρα­ήλ, Παλαι­στι­νια­κό κρά­τος. Δια­φο­ρε­τι­κά, με την πρό­τα­ση όλων των αρα­βι­κών κρα­τών το 2002 και στο πλαί­σιο συνο­λι­κής ειρή­νης θα είχε υπάρ­ξει στα σύνο­ρα του 1967.

Και σε καμία περί­πτω­ση δεν ενο­χο­ποιεί­ται συλ­λή­βδην ο εβραϊ­κός λαός, όπως και κανέ­νας άλλος λαός, για τα εγκλή­μα­τα του κρά­τους του. Δεν ισχύ­ει όμως το ίδιο και για όσους το στηρίζουν.

Η ανθρω­πό­τη­τα, κε Ελιέ­ζερ, κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα τη σφα­γή των Παλαι­στι­νί­ων από το κρά­τος δολο­φό­νων του Ισρα­ήλ που συντε­λεί­ται με την στή­ρι­ξη και αρω­γή του αμε­ρι­κά­νι­κου ιμπε­ρια­λι­σμού. Θα τιμω­ρή­σει τους δρά­στες του διαρ­κούς εγκλή­μα­τος της γενο­κτο­νί­ας ενός ολό­κλη­ρου λαού, τις δολο­φο­νί­ες των γυναι­κών και των παι­διών του. Θα τους βρει από τα ματω­μέ­να απο­τυ­πώ­μα­τα των βου­τηγ­μέ­νων στο αίμα χεριών τους. Όπως έκα­νε και με τον φασι­σμό παλαιότερα.

Οι δολο­φο­νί­ες των Παλαι­στι­νί­ων και η ηχη­ρή σιω­πή του ΚΙΣ (Κεντρι­κό Ισραη­λι­τι­κό Συμβούλιο)

Παλαι­στί­νη, Συρία, Λιβύη, Ιράκ, Γιου­γκο­σλα­βία… Ως πότε άπραγος;

_______________________________________________________________________________________________________

Στέλιος Κανάκης Διδάσκει στην επαγγελματική εκπαίδευση και παράλληλα δραστηριοποιείται στο χώρο του βιβλίου. Έχει γράψει, υπό μορφή ημερολογίων τα «Με τη μουσική του κόσμου», «Οι μουσικοί του κόσμου» και «Δώδεκα μήνες συνθέτες».  Επίσης το «Ιερές Βλακείες» Εμπειρία Εκδοτική 1η και 2η έκδοση – Εκδόσεις Εντύποις 3η και 4η και το «Η Αγρία Γραφή» Εκδόσεις ΚΨΜ.
[email protected] Facebook: Stelios Kanakis /ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο