Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραήλ: Υπό την πίεση μαζικών διαδηλώσεων ο Νετανιάχου αναβάλλει η δικαστική μεταρρύθμιση

Ο Ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου ανα­κοί­νω­σε ‑υπό την πίε­ση των μαζι­κών δια­δη­λώ­σε­ων- την καθυ­στέ­ρη­ση του σχε­δί­ου του για τη δικα­στι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση, λέγο­ντας ότι θέλει να δώσει χρό­νο για να ανα­ζη­τή­σει συμ­βι­βα­σμό για το επί­μα­χο πακέ­το με τους πολι­τι­κούς του αντιπάλους.

Ο Νετα­νιά­χου έκα­νε την ανα­κοί­νω­ση μετά από δύο ημέ­ρες μεγά­λων δια­δη­λώ­σε­ων κατά του σχεδίου.

“Όταν υπάρ­χει η ευκαι­ρία να απο­φευ­χθεί ο εμφύ­λιος πόλε­μος μέσω του δια­λό­γου, εγώ, ως πρω­θυ­πουρ­γός, παίρ­νω ένα τάιμ άουτ για διά­λο­γο”, ανέ­φε­ρε ο Νετα­νιά­χου σε τηλε­ο­πτι­κό διάγ­γελ­μα. Επι­δει­κνύ­ο­ντας έναν πιο διαλ­λα­κτι­κό τόνο, δήλω­σε ότι είναι απο­φα­σι­σμέ­νος να περά­σει μια δικα­στι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση, αλλά ζήτη­σε “μια προ­σπά­θεια να επι­τευ­χθεί ευρεία συναίνεση”.

Δήλω­σε ότι «οι περισ­σό­τε­ροι» από τους κυβερ­νη­τι­κούς εταί­ρους, συμ­φω­νούν με την επι­λο­γή αυτή και είπε ότι οι αλλα­γές στην δικαιο­δύ­νη θα περά­σουν με την μία ή την άλλη μορφή.

Το σχέ­διο νόμου θα προ­ω­θη­θεί στην επό­με­νη σύνο­δο της Κνε­σέτ, όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε. Το Κοι­νο­βού­λιο θα δια­κό­ψει τις εργα­σί­ες του την επό­με­νη εβδο­μά­δα για την αργία του Πάσχα.

Ο Ιτα­μάρ Μπεν Γκβιρ, υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κής Ασφα­λεί­ας και επι­κε­φα­λής του υπε­ρε­θνι­κι­στι­κού κόμ­μα­τος «Εβραϊ­κή Δύνα­μη», δήλω­σε ότι συμ­φω­νεί στην ανα­βο­λή προ­ώ­θη­σης του νομο­σχε­δί­ου με αντάλ­λαγ­μα τη δέσμευ­ση να υπο­βλη­θεί αυτό στην επό­με­νη σύνο­δο της Κνεσέτ.

Νωρί­τε­ρα σήμε­ρα ισραη­λι­νά μέσα ενη­μέ­ρω­σης έκα­ναν λόγο για απει­λή του Μπεν Γκβιρ να απο­χω­ρή­σει από την κυβέρ­νη­ση — γεγο­νός που ενδε­χο­μέ­νως θα οδη­γού­σε σε απώ­λεια της πλειο­ψη­φί­ας του Νετα­νιά­χου- σε περί­πτω­ση από­συρ­σης του νομοσχεδίου.

«Δεν έχου­με βιώ­σει τέτοιες μέρες να συμπί­πτουν εξω­τε­ρι­κές απει­λές, ενώ μια καται­γί­δα ξεσπά στο σπί­τι», δήλω­σε σήμε­ρα ο αρχη­γός του γενι­κού επι­τε­λεί­ου στρα­τού, αντι­στρά­τη­γος Χέρ­τσι Χαλέβι.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο