Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραήλ: Υψηλή τεχνολογία κατά των «φονικών χαρταετών» που πετούν Παλαιστίνιοι (!)

Σε μια κίνη­ση εντυ­πω­σια­σμού και δημιουρ­γί­ας περιρ­ρέ­ου­σας ατμό­σφαι­ρας περί δήθεν απει­λής από «τρο­μο­κρά­τες» Παλαι­στί­νιους που χρη­σι­μο­ποιούν «φονι­κούς χαρ­τα­ε­τούς», η τεχνο­λο­γι­κή κοι­νό­τη­τα στο Ισρα­ήλ θα διορ­γα­νώ­σει έναν δημιουρ­γι­κό μαρα­θώ­νιο (hackathon) αύριο, Παρα­σκευή, με στό­χο να βρε­θεί ένας τρό­πος να αντι­με­τω­πι­σθεί το πρό­βλη­μα με τους «φονι­κούς χαρ­τα­ε­τούς» που εξα­πο­λύ­ουν οι Παλαι­στί­νιοι κατά μήκος της μεθο­ρί­ου μετα­ξύ του Ισρα­ήλ και της Λωρί­δας της Γάζας.

Τη στιγ­μή που  κρά­τος δολο­φό­νος Ισρα­ήλ, που χρη­σι­μο­ποιεί κάθε σύγ­χρο­νο μέσο για να σκο­τώ­σει Παλαι­στί­νιους και να κατα­στρέ­ψει υπο­δο­μές. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι από τις 30 Μαρ­τί­ου που ξεκί­νη­σαν οι δια­δη­λώ­σεις και μετά, έχου­με περισ­σό­τε­ρους από 140 δολο­φο­νη­μέ­νους Παλαι­στί­νιους και πάνω από 12.000 τραυ­μα­τί­ες. Κανεί νεκρός ή τραυ­μα­τί­ας από την πλευ­ρά του Ισρα­ήλ που σχε­δόν καθη­με­ρι­νά με το πρό­σχη­μα της Χαμάς εξα­πο­λύ­ει αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές στα παλαι­στι­νια­κά εδάφη.

Οι συμ­με­τέ­χο­ντες στην διορ­γά­νω­ση επι­νό­η­σαν κάποιες ιδέ­ες για εφαρ­μο­γή λέι­ζερ ή οπτι­κών συστη­μά­των που μπο­ρούν να ανα­γνω­ρί­σουν τους «φονι­κούς χαρ­τα­ε­τούς» πριν προ­σγειω­θούν και να τους κατα­στρέ­ψουν. Περί­που 250 δια­γω­νι­ζό­με­νοι έχουν ήδη εγγρα­φεί για το hackathon, αριθ­μός πολύ μεγα­λύ­τε­ρος από εκεί­νον που προσ­δο­κού­σαν οι διοργανωτές.

Αρκε­τοί από τους συμ­με­τέ­χο­ντες είναι ειδι­κοί στον τομέα των λέι­ζερ, στα οπτι­κά συστή­μα­τα, στα drones και στα ραντάρ. Περι­λαμ­βά­νο­νται επί­σης ειδι­κοί στα πτη­νά, στους χαρ­τα­ε­τούς, πιλό­τοι αερό­στα­των, πυρο­σβέ­στες, προ­σω­πι­κό ασφα­λεί­ας, προ­γραμ­μα­τι­στές, μηχα­νι­κοί, βετε­ρά­νοι τεχνο­λο­γί­ας των επί­λε­κτων στρα­τιω­τι­κών μονά­δων, καθώς και ένας εκπαι­δευ­τής πτη­νών στην κατα­στρο­φή των χαρταετών.

Συνή­θως οι Παλια­στί­νιοι πετού­σαν χαρ­τα­ε­τούς πέρα από τα σύνο­ρα της Γάζας στο Ισρα­ήλ ως σημά­δι της δια­μαρ­τυ­ρί­ας εν μέσω της συνε­χούς μεγά­λης πορεί­ας της επι­στρο­φής ή κάποιες φορές χαρ­τα­ε­τούς με αυτο­σχέ­διες μολότωφ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο