Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραήλ: Ψήφισαν νόμο που απαγορεύει την είσοδο σε σχολεία σε επικριτικές για το Παλαιστινιακό οργανώσεις

Η Κνε­σέτ πέρα­σε σήμε­ρα ένα νομο­σχέ­διο που θα επι­τρέ­πει στην ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση να απα­γο­ρεύ­ει σε οργα­νώ­σεις επι­κρι­τι­κές της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής ενά­ντια στους Παλαι­στι­νί­ους να εισέρ­χο­νται σε ισραη­λι­νά σχο­λεία και να μιλούν σε μαθητές.

Επι­κρι­τές του νόμου, που ψηφί­στη­κε με 43 ψήφους υπέρ και 24 κατά στο ισραη­λι­νό κοι­νο­βού­λιο των 120 εδρών, δηλώ­νουν ότι ο νόμος επι­φέ­ρει πλήγ­μα στον πυρή­να των δημο­κρα­τι­κών αξιών, όπως την ελεύ­θε­ρη έκφρα­ση και απο­τε­λεί μέρος της από­πει­ρας της ισραη­λι­νής κυβέρ­νη­σης να απο­νο­μι­μο­ποι­ή­σει τις οργα­νώ­σεις προ­ά­σπι­σης ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των και των μη κυβερ­νη­τι­κών οργανώσεων.

Η τρο­πο­ποί­η­ση της εκπαι­δευ­τι­κής νομο­θε­σί­ας δίνει νέες εξου­σί­ες στον υπουρ­γό Παι­δεί­ας Ναφτά­λι Μπε­νέτ, τον ηγέ­τη του εθνι­κι­στι­κού κόμ­μα­τος Εβραϊ­κός Οίκος, ώστε να δίνει εντο­λή στα σχο­λεία να απα­γο­ρεύ­ουν σε συγκε­κρι­μέ­νες οργα­νώ­σεις να δίνουν δια­λέ­ξεις στους μαθητές.

Η νομο­θε­σία έχει χαρα­κτη­ρι­στεί «Breaking the Silence» (Σπά­ζο­ντας τη Σιω­πή), μια ανα­φο­ρά στο όνο­μα ισραη­λι­νής οργά­νω­σης που συλ­λέ­γει και δημο­σιεύ­ει μαρ­τυ­ρί­ες από βετε­ρά­νους Ισραη­λι­νούς σχε­τι­κά με τη μετα­χεί­ρι­ση των Παλαι­στι­νί­ων στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη και τις συγκρού­σεις στη Γάζα.

Ο Μπέ­νετ έχει επι­κρί­νει την οργά­νω­ση μαζί με άλλους ακρο­δε­ξιούς πολι­τι­κούς που κατη­γο­ρούν την οργά­νω­ση ότι βλά­πτει την εικό­να του Ισρα­ήλ στο εξω­τε­ρι­κό και θέτει σε κίν­δυ­νο στρα­τιώ­τες και αξιωματούχους.

«Όποιος περι­πλα­νιέ­ται σε όλο τον κόσμο και επι­τί­θε­ται σε στρα­τιώ­τες του IDF (Δυνά­μεις Ισραη­λι­νής Άμυ­νας), δεν θα εισέρ­χε­ται σε σχο­λείο», δήλω­σε ο Μπένετ.

Η οργά­νω­ση Breaking the Silence τονί­ζει ότι ο νόμος θεσπί­στη­κε για να απο­δυ­να­μώ­σει την ίδια αλλά και άλλες ομά­δες υπε­ρά­σπι­σης δικαιωμάτων.

«Αυτό έχει να κάνει στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα με μια προ­σπά­θεια να φιμώ­σουν και να συγκα­λύ­ψουν όσα συμ­βαί­νουν στα κατε­χό­με­να εδά­φη τα τελευ­ταία 51 χρό­νια» δήλω­σε στο πρα­κτο­ρείο Ρόι­τερς ο επι­κε­φα­λής της οργάνωσης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο