Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραήλ: 80 νέοι και νέες υπογράφουν ανοιχτή επιστολή αρνούμενοι να υπηρετήσουν στις ένοπλες δυνάμεις

Η εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή του κρά­τους του Ισρα­ήλ ενά­ντια στον Παλαι­στι­νια­κό λαό δεν περ­νά­ει απα­ρα­τή­ρη­τη από μερί­δα της ισραη­λι­νής νεο­λαί­ας που, με τον δικό της τρό­πο, ορθώ­νει ανά­στη­μα στην κυβέρ­νη­ση Νετανιάχου.

Ογδό­ντα Ισραη­λι­νοί έφη­βοι, μαθη­τές και μαθή­τριες της τελευ­ταί­ας τάξης του λυκεί­ου, δημο­σί­ευ­σαν ανοι­χτή επι­στο­λή προς την κυβέρ­νη­ση, δηλώ­νο­ντας ευθαρ­σώς την άρνη­σή τους να υπη­ρε­τή­σουν στις Ισραη­λι­νές ένο­πλες δυνά­μεις. Στο γράμ­μα τους, που δημο­σιεύ­θη­κε στην ιστο­σε­λί­δα του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ισρα­ήλ, οι μαθη­τές κατα­δι­κά­ζουν την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης στις κατε­χό­με­νες περιο­χές στη Δυτι­κή Όχθη, την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ και την Γάζα, κάνο­ντας λόγο για «καθε­στώς Άπαρτ­χάιντ» ενά­ντια στον Παλαι­στι­νια­κό λαό.

«Είναι καθή­κον μας να ενα­ντιω­νό­μα­στε σε αυτήν την κατα­στρο­φι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, ενώ­νο­ντας τους αγώ­νες μας και αρνού­με­νοι να υπη­ρε­τή­σου­με αυτούς τους βίαιους θεσμούς – κυριό­τε­ρα τον στρα­τό», ανα­φέ­ρουν μετα­ξύ άλλων οι έφη­βοι στην επι­στο­λή τους που απευ­θύ­νε­ται στον υπουρ­γό Άμυ­νας Μπέ­νι Γκάνζ, τον υπουρ­γό Παι­δεί­ας Γιο­άβ Γκα­λάντ και τον επι­κε­φα­λής των ενό­πλων δυνά­με­ων Άβιβ Κοτσάβι.

Οι νέοι και οι νέες δεν παρα­λεί­πουν να ανα­φερ­θούν στην ιστο­ρία της βίαι­ης εκδί­ω­ξης των παλαι­στι­νί­ων από τις εστί­ες τους: «Μας δια­τά­ζουν να φορέ­σου­με την αιμα­το­βαμ­μέ­νη στρα­τιω­τι­κή στο­λή και να δια­τη­ρή­σου­με την κλη­ρο­νο­μιά της Νάκ­μπα και της κατο­χής. Η Ισραη­λι­νή κοι­νω­νία έχει χτι­στεί πάνω σε αυτές τις σάπιες ρίζες, κάτι που είναι εμφα­νές σε όλες τις πλευ­ρές τις κοι­νω­νι­κής ζωής, το ρατσι­σμό, τον γεμά­το μίσος δημό­σιο πολι­τι­κό λόγο, την αστυ­νο­μι­κή κτη­νω­δία και άλλα», ανα­φέ­ρουν οι νεα­ροί «Shministim» (αρνη­τές στράτευσης).

Η επι­στο­λή δίνει επί­σης έμφα­ση στην σύν­δε­ση μετα­ξύ της στρα­τιω­τι­κής κατα­πί­ε­σης του παλαι­στι­νια­κού λαού και των ταξι­κών αντι­λαϊ­κών πολι­τι­κών της Ισραη­λι­νής κυβέρ­νη­σης. «Ενώ οι πολί­τες των Κατε­χό­με­νων Παλαι­στι­νια­κών Εδα­φών έχουν εξα­θλιω­θεί, εύπο­ρες ελίτ πλου­τί­ζουν σε βάρος τους. Παλαι­στί­νοι εργά­τες γίνο­νται συστη­μα­τι­κά αντι­κεί­με­νο εκμε­τάλ­λευ­σης και η (Ισραη­λι­νή) βιο­μη­χα­νία όπλων χρη­σι­μο­ποιεί τις κατε­χό­με­νες παλαι­στι­νια­κές περιο­χές ως πεδίο δοκι­μών για να ενι­σχύ­σει τις πωλή­σεις της. Όταν η κυβέρ­νη­ση επι­λέ­γει να δια­τη­ρή­σει την κατο­χή, πράτ­τει ενά­ντια στα συμ­φέ­ρο­ντα μας – μεγά­λο ποσο­στό απ’ τα χρή­μα­τα των φορο­λο­γού­με­νων πηγαί­νει στην βιο­μη­χα­νία «ασφά­λειας» και στην ανά­πτυ­ξη των εποι­κι­σμών, αντί για κοι­νω­νι­κό κρά­τος, παι­δεία και υγεία», σημειώ­νουν οι Ισραη­λι­νοί έφηβοι.

Η πρό­σφα­τη αυτή κίνη­ση των 80 νεα­ρών αντρών και γυναι­κών απο­τε­λεί την πιο πρό­σφα­τη μαζι­κή έκφρα­ση του κινή­μα­τος των «αντιρ­ρη­σιών συνεί­δη­σης» στο Ισρα­ήλ. Ενός κινή­μα­τος που έχει ιστο­ρία σχε­δόν τεσ­σά­ρων δεκα­ε­τιών, κατά τις οποί­ες χιλιά­δες νέοι και νέες έχουν αρνη­θεί δημό­σια να υπη­ρε­τή­σουν στον ισραη­λι­νό στρα­τό, πλη­ρώ­νο­ντας το τίμη­μα αυτής τους της από­φα­σης με φυλάκιση.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι ανά­με­σα στους υπο­γρά­φο­ντες της ανοι­χτής επι­στο­λής είναι η Χαλέλ Ράμπιν, η 19χρονη αντιρ­ρη­σί­ας συνεί­δη­σης που τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βρη φυλα­κί­στη­κε εξαι­τί­ας της άρνη­σης της να εντα­χθεί στις ισραη­λι­νές ένο­πλες δυνάμεις.

Παρό­μοιες μαζι­κές επι­στο­λές νέων Shministim είχαν δει το φως της δημο­σιό­τη­τας το 2001, το 2005 και το 2014.

Πηγή: idcommunism.com

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο