Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραηλινή τεχνογνωσία (από την εξόντωση των Παλαιστινίων) τα πλωτά φράγματα για την αποτροπή ξεκληρισμένων

Σε μέτρα και μεθό­δους κατα­στο­λής «μανού­λες» οι Ισραη­λι­νοί, κατα­φέρ­νουν να εξο­ντώ­νουν δια του απο­κλει­σμού τους παλαι­στί­νιους. Ωμοί και ευφά­ντα­στοι στην κατα­στο­λή οι Ισραη­λι­νοί, πρό­θυ­μοι μημη­τές οι Έλλη­νες κυβερ­νώ­ντες που θέλουν να χτί­σουν φρά­χτες στο Αιγαίο για να μην περ­νούν τα ελλη­νι­κά νησιά. Σε μια λογι­κή απο­τρο­πής, καλύ­τε­ρα να πνί­γο­νται παρά να περνούν.

Σχε­τι­κή εμπει­ρία υπάρ­χει από τη χρή­ση τέτοιων φραγ­μά­των από το Ισρα­ήλ στη Γάζα, αλλά και στον κόλ­πο της Ακα­μπα (Σύνο­ρα Ισρα­ήλ — Ιορδανίας).

Η πολι­τι­κή κατα­στο­λής είναι αυτή που οδη­γεί και την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, η οιποία υιο­θε­τεί ακραί­ες φωνές και ακραία μέτρα σχε­διά­ζει στο Αιγαίο πλω­τά φράγ­μα­τα-παγί­δες για τους μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες βάζο­ντας σε κίν­δυ­νο τη ζωή τους, ανοί­γο­ντας δρό­μο για νέες πολύ­νε­κρες τραγωδίες.

Το πλω­τό φράγ­μα 2.700 μέτρων για το οποίο προ­κυ­ρή­χθη­κε ο δια­γω­νι­σμός α τοπο­θε­τη­θεί πιλο­τι­κά στο Δυτι­κό Αιγαίο, προ­κει­μέ­νου να εκπαι­δευ­θούν σε αυτό οι αρμό­διοι. Εφό­σον η λει­τουρ­γία του κρι­θεί απο­τε­λε­σμα­τι­κή, θα προ­κη­ρυ­χθεί νέος δια­γω­νι­σμός για μεγα­λύ­τε­ρο φράγ­μα, το οποίο και θα τοπο­θε­τη­θεί στο Ανα­το­λι­κό Αιγαίο.

Τα πλω­τά φράγ­μα­τα είναι ένα μόνο από τα κατα­σταλ­τι­κά απο­τρε­πτι­κά μέτρα των κυβερ­νή­σε­ων.  Έχου­με το συρ­μα­τό­πλεγ­μα στον Έβρο, τη δημιουρ­γία ειδι­κού σώμα­τος, με την αξιο­ποί­η­ση και στρα­τιω­τι­κού προ­σω­πι­κού, για την «επο­πτεία» των συνό­ρων και της ηπει­ρω­τι­κής χώρας, τις άθλιες συν­θή­κες στα hot spot, τα κλει­στά στρα­τό­πε­δα τύπου Αμυ­γδα­λέ­ζας που σοπεύ­ουν να φτιάξουν…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο