Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραηλινοί έμποροι όπλων «σπόνσορες» της επετείου της 25ης Μαρτίου

Μια εορ­τα­στι­κή — και ασυ­νή­θι­στη — πρό­σκλη­ση προ­σγειώ­θη­κε πρό­σφα­τα στα γραμ­μα­το­κι­βώ­τια πολ­λών Ισραη­λι­νών. Στις 29 Μαρ­τί­ου, ο έλλη­νας πρέ­σβης στο Ισρα­ήλ, Κυριά­κος Λου­κά­κης, θα φιλο­ξε­νή­σει δεξί­ω­ση στο Κέντρο Γιτζάκ Ράμπιν στο Τελ Αβίβ για τον εορ­τα­σμό της Εθνι­κής Ημέ­ρας της Ελλάδας.

Η πρό­σκλη­ση συνα­δέλ­φων διπλω­μα­τών, διευ­θυ­νό­ντων συμ­βού­λων και δημο­σιο­γρά­φων σε τέτοιες εκδη­λώ­σεις είναι ρου­τί­να, αλλά η πρό­σκλη­ση της Τετάρ­της ξεχωρίζει.

Όπως δια­βά­ζου­με στην ισραη­λι­νή εφη­με­ρί­δα «Haaretz», στο κάτω μέρος της πρό­σκλη­σης εμφα­νί­ζο­νται τρία πολύ­χρω­μα εται­ρι­κά λογό­τυ­πα: τα δύο ανή­κουν στους ισραη­λι­νούς εργο­λά­βους άμυ­νας Elbit Systems και Rafael Advanced Defense Systems και το τρί­το ανή­κει στην ελλη­νο­βρε­τα­νι­κή εται­ρεία ενέρ­γειας Energean, η οποία εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται την πρό­σφα­τα ανα­πτυγ­μέ­νη υπε­ρά­κτια πλατ­φόρ­μα των κοι­τα­σμά­των φυσι­κού αερί­ου Καρίς-Τανίν.

Πηγές που μίλη­σαν στη «Haaretz» δήλω­σαν ότι δεν μπο­ρούν να ανα­κα­λέ­σουν μια διπλω­μα­τι­κή πρό­σκλη­ση που περιεί­χε εμπο­ρι­κές χορηγίες.

Η συνερ­γα­σία μετα­ξύ Ισρα­ήλ και Ελλά­δας έχει ενι­σχυ­θεί τα τελευ­ταία χρό­νια, γεγο­νός που εκδη­λώ­νε­ται με την άδεια και τη μίσθω­ση που χορη­γή­θη­κε στην Energean για δύο ισραη­λι­νά κοι­τά­σμα­τα φυσι­κού αερί­ου. Η εται­ρεία συνέ­δε­σε την πλατ­φόρ­μα γεώ­τρη­σής της με το ισραη­λι­νό δίκτυο φυσι­κού αερί­ου τον Οκτώ­βριο του 2022. Κατά τη διάρ­κεια του ίδιου μήνα, η Energean ανα­κοί­νω­σε την ανα­κά­λυ­ψη ενός άλλου υπε­ρά­κτιου κοι­τά­σμα­τος φυσι­κού αερί­ου κοντά στο Ισραήλ.

Ο Οκτώ­βριος του 2022 ήταν ένας σημα­ντι­κός μήνας για τις δρα­στη­ριό­τη­τες της Elbit και στην Ελλάδα.

Η ελλη­νι­κή πολε­μι­κή αερο­πο­ρία εγκαι­νί­α­σε τη νέα σχο­λή πτή­σε­ων που κατα­σκεύ­α­σε η Elbit στην Καλα­μά­τα στο πλαί­σιο συμ­βο­λαί­ου ύψους 1,65 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων. «Πρό­κει­ται για μια στρα­τη­γι­κή επέν­δυ­ση που αντι­κα­το­πτρί­ζει τις βαθιές σχέ­σεις μετα­ξύ των εθνών και των υπουρ­γεί­ων Άμυ­νάς τους», δήλω­σε ο τότε υπουρ­γός Άμυ­νας Μπέ­νι Γκαντς.

Μια άλλη σημα­ντι­κή συμ­φω­νία ήταν υπό δια­πραγ­μά­τευ­ση τα τελευ­ταία δύο χρό­νια μετα­ξύ της Ελλά­δας και του ισραη­λι­νού Rafael, για την από­κτη­ση αντιαρ­μα­τι­κών πυραύ­λων Spike NLOS, με βελη­νε­κές άνω των 25 χιλιομέτρων.

Σε δήλω­σή του τον περα­σμέ­νο μήνα, ο έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης ανα­κοί­νω­σε ότι ο στρα­τός θα ολο­κλη­ρώ­σει σύντο­μα την προ­μή­θεια των πυραύ­λων, αφού το υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο ασφα­λεί­ας απο­φά­σι­σε να εγκρί­νει την αγορά.

Η ελλη­νι­κή πρε­σβεία απά­ντη­σε: «Συμπε­ρι­λά­βα­με τα λογό­τυ­πα αυτών των εται­ρειών στην πρό­σκλη­ση, επει­δή πράγ­μα­τι είναι χορη­γοί μέρους της υλι­κο­τε­χνι­κής υπο­στή­ρι­ξης που απαι­τεί­ται για την εκδήλωση».

Η Elbit είπε σε απά­ντη­ση ότι «είχε δημιουρ­γή­σει και λει­τουρ­γεί το κέντρο εκπαί­δευ­σης πτή­σε­ων της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας, ένα εμβλη­μα­τι­κό έργο αξί­ας άνω του 1 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ου δολα­ρί­ων. Ως πρά­ξη φιλί­ας, κατό­πιν αιτή­μα­τος της πρε­σβεί­ας, παρεί­χα­με συμ­βο­λι­κή χορη­γία για την Ελλη­νι­κή Εθνι­κή Επέ­τειο. Είναι συνή­θης πρακτική».

Η Rafael είπε ότι «διε­ξά­γει τακτι­κά δρα­στη­ριό­τη­τες μάρ­κε­τινγκ σε εκθέ­σεις, συνέ­δρια και εκδη­λώ­σεις όπως αυτή, όπου παρεί­χε μια μέτρια χορη­γία που εγκρί­θη­κε σύμ­φω­να με τους κανονισμούς».

Πηγή: Haaretz

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο