Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραηλινοί και ιρανοί κομμουνιστές καταδικάζουν την επιθετικότητα ΗΠΑ-Ισραήλ ενάντια στο Ιράν

Την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ να απο­χω­ρή­σει από την συμ­φω­νία για το πυρη­νι­κό πρό­γραμ­μα του Ιράν και την κλι­μά­κω­ση της έντα­σης μετα­ξύ Ισρα­ήλ και Ιράν κατα­δι­κά­ζουν τόσο το ιρα­νι­κό κόμ­μα «Του­ντέχ» (Tudeh), όσο και στε­λέ­χη του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ισραήλ. 

Σε ανα­κοί­νω­ση του, το Του­ντέχ κάνει λόγο για «πολύ σοβα­ρό και άμε­σο κίν­δυ­νο κατα­στρο­φι­κής πολε­μι­κής σύγκρου­σης» στη Μέση Ανα­το­λή, τονί­ζο­ντας ότι ο διο­ρι­σμός δύο πολε­μο­χα­ρών νεο­συ­ντη­ρη­τι­κών στην κυβέρ­νη­ση Τραμπ — του Μάικ Πομπέο ως Υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών και του Τζον Μπόλ­τον ως Συμ­βού­λου Εθνι­κής Ασφά­λειας- οδη­γεί σε κλι­μά­κω­ση της επι­θε­τι­κό­τη­τας εκ μέρους των ΗΠΑ, Ισρα­ήλ, Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας ενά­ντια στο Ιράν. 

Στο μήνυ­μα του, το Του­ντέχ απευ­θύ­νει κάλε­σμα σε όλες τις “φιλει­ρη­νι­κές δυνά­μεις στο Ιράν και σε όλον τον κόσμο” να κινη­το­ποι­η­θούν προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθεί μια κατα­στρο­φι­κή σύγκρου­ση που θα έχει ευρύ­τε­ρες συνέ­πειες στη Μέση Ανα­το­λή. Μαζί με την σκλη­ρή κρι­τι­κή που ασκεί στις κυβερ­νή­σεις των ΗΠΑ, Ισρα­ήλ και Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας, το Του­ντέχ στρέ­φει τα βέλη του και ενά­ντια στο «θεο­κρα­τι­κό καθε­στώς» του Ιράν, καλώ­ντας τις δημο­κρα­τι­κές δυνά­μεις της χώρας να μην στοι­χη­θούν πίσω από την κυβέρ­νη­ση της Τεχε­ρά­νης αλλά να παλέ­ψουν για ένα «δημο­κρα­τι­κό καθε­στώς που θα δια­σφα­λί­ζει την ελευ­θε­ρία, τη δημο­κρα­τία, την ανε­ξαρ­τη­σία και την κοι­νω­νι­κή δικαιοσύνη».

Την απο­χώ­ρη­ση των ΗΠΑ από την συμ­φω­νία για το πυρη­νι­κό πρό­γραμ­μα του Ιράν και την εμπρη­στι­κή ρητο­ρι­κή της κυβέρ­νη­σης Νετα­νιά­χου κατα­δι­κά­ζουν κορυ­φαία στε­λέ­χη του ΚΚ Ισρα­ήλ, όπως ο βου­λευ­τής της «Χαντάς» («Δημο­κρα­τι­κό Μέτω­πο για Ειρή­νη και Ισό­τη­τα») Ντοβ Κενίν, ο οποί­ος σημεί­ω­σε: «Η διε­θνής συμ­φω­νία για το πυρη­νι­κό πρό­γραμ­μα ήταν μια σωστή κίνη­ση και έπρε­πε να συνε­χι­στεί, αντί να οδη­γη­θού­με σε έναν περι­φε­ρεια­κό πόλε­μο από τον οποίο κανέ­νας δεν θα κερ­δί­σει». Σύμ­φω­να με τον Κενίν, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Νετα­νιά­χου κλι­μα­κώ­νουν την επι­θε­τι­κό­τη­τα τους απέ­να­ντι στο Ιράν προ­κει­μέ­νου να στρέ­ψουν την προ­σο­χή από σκάν­δα­λα και ποι­νι­κές ευθύ­νες που έχουν στο εσω­τε­ρι­κό των χωρών τους.

Ο επι­κε­φα­λής της Χαντάς, Αϊμαν Αου­ντε σημεί­ω­σε ότι η απο­χώ­ρη­ση των ΗΠΑ από την συμ­φω­νία για τα πυρη­νι­κά του Ιράν απο­τε­λεί μια «κακή από­φα­ση που βάζει σε κίν­δυ­νο τους πολί­τες του Ισρα­ήλ και όλου του κόσμου».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο