Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραηλινοί στρατιώτες δολοφόνησαν έναν Παλαιστίνιο έφηβο

Ισραη­λι­νοί στρα­τιώ­τες δολο­φό­νη­σαν έναν Παλαι­στί­νιο έφη­βο 15 ετών τη νύκτα της Κυρια­κής προς Δευ­τέ­ρα κοντά στη Βηθλε­έμ στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη, ανα­κοί­νω­σε το παλαι­στι­νια­κό υπουρ­γείο Υγείας.

Ο Αρκάν Μιζ­χέρ πέθα­νε αφού δέχθη­κε μια σφαί­ρα στο στή­θος από τους Ισραη­λι­νούς στρα­τιώ­τες στη διάρ­κεια συγκρού­σε­ων κοντά στον καταυ­λι­σμό προ­σφύ­γων Ντεϊ­σέχ, πρό­σθε­σε το υπουργείο.

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός επι­βε­βαί­ω­σε ότι στρα­τιώ­τες είχαν εισέλ­θει στον καταυ­λι­σμό για να συλ­λά­βουν δύο «υπό­πτους», χωρίς όμως να επι­βε­βαιώ­σει τον θάνα­το του εφήβου.

«Στη διάρ­κεια της επι­χεί­ρη­σης ξέσπα­σαν βίαιες συγκρού­σεις όταν Παλαι­στί­νιοι άρχι­σαν να πετούν πέτρες, βόμ­βες μολό­τοφ και χει­ρο­βομ­βί­δες ενα­ντί­ον των στρα­τιω­τών», επε­σή­μα­νε ο στρα­τός στην ανα­κοί­νω­σή του. Οι Ισραη­λι­νοί στρα­τιώ­τες άνοι­ξαν πυρ ενα­ντί­ον των δια­δη­λω­τών, πρό­σθε­τε η ανακοίνωση.

Ο καταυ­λι­σμός Ντεϊ­σέχ βρί­σκε­ται στη Δυτι­κή Όχθη, η οποία θεω­ρη­τι­κά είναι υπό τον πλή­ρη έλεγ­χο της Παλαι­στι­νια­κής Αρχής του προ­έ­δρου Μαχ­μούντ Αμπάς. Όμως ο ισραη­λι­νός στρα­τός πραγ­μα­το­ποιεί εκεί τακτι­κά επι­δρο­μές προ­κει­μέ­νου να συλ­λά­βει «υπό­πτους».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο