Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραηλινός στρατιώτης εκτέλεσε ισραηλινό που τον πέρασε για μέλος της Χαμάς!

Αίσθη­ση έχει προ­κα­λέ­σει στο εσω­τε­ρι­κό του Ισρα­ήλ, και όχι μόνο, η εν ψυχρώ εκτέ­λε­ση από ισραη­λι­νούς στρα­τιώ­τες ενός άνδρα που ενε­πλά­κη στην χθε­σι­νή επί­θε­ση που σημειώ­θη­κε στην Ιερου­σα­λήμ, κατά την οποία έχα­σαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Βίντεο που έχει κυκλο­φο­ρή­σει στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης δεί­χνει έναν άοπλο άνδρα, γονα­τι­σμέ­νο, με σηκω­μέ­να χέρια, να απευ­θύ­νε­ται σε ισραη­λι­νούς στρα­τιώ­τες, οι οποί­οι, αφού αρχι­κά τον πλη­σιά­ζουν, στη συνέ­χεια τον πυρο­βο­λούν εν ψυχρώ.

Όπως τελι­κά απο­κα­λύ­φθη­κε, ο άνδρας ήταν ένας Ισραη­λι­νός, που ονο­μα­ζό­ταν Γιου­βάλ Ντο­ρόν Καστλε­μάν και ο οποί­ος υπέ­κυ­ψε στα τραύ­μα­τά του το βρά­δυ της Πέμ­πτης. Σύμ­φω­να με ισραη­λι­νά μέσα ενη­μέ­ρω­σης ο Καστλε­μάν θα γιόρ­τα­ζε σήμε­ρα τα 38α του γενέθλια.

Η ισραη­λι­νή αστυ­νο­μία σε ανα­κοί­νω­σή της ανέ­φε­ρε ότι «ένας από τους στρα­τιώ­τες των Ισραη­λι­νών Αμυ­ντι­κών Δυνά­με­ων (IDF) θεώ­ρη­σε εσφαλ­μέ­να ότι ο Γιου­βάλ, ο οποί­ος έδρα­σε γεν­ναία και θαρ­ρα­λέα για να εξου­δε­τε­ρώ­σει τους τρο­μο­κρά­τες, ήταν ένας ακό­μη ένας δρά­στης της επίθεσης».

«Ο στρα­τιώ­της αυτός πυρο­βό­λη­σε προς το μέρος του, προ­κα­λώ­ντας τον σοβα­ρό τραυ­μα­τι­σμό του και τον τρα­γι­κό θάνα­τό του».

«Συμ­με­ρι­ζό­μα­στε τη θλί­ψη των μελών της οικο­γέ­νειας του εκλι­πό­ντα Γιου­βάλ ο οποί­ος έδρα­σε γεν­ναία και έσω­σε ζωές, και τη θλί­ψη άλλων οικο­γε­νειών που δολο­φο­νή­θη­καν στην επί­θε­ση και ευχό­μα­στε ταχεία ανάρ­ρω­ση στους τραυ­μα­τί­ες» κατέ­λη­γε η ανα­κοί­νω­ση των ισραη­λι­νών Αρχών

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο