Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραηλινό δικαστήριο καταδίκασε ποιήτρια για τον στίχο «Αντιστάσου, λαέ μου, αντιστάσου τους»

Ισραη­λι­νό δικα­στή­ριο στη Ναζα­ρέτ, στο βόρειο Ισρα­ήλ, κατα­δί­κα­σε την 36χρονη Παλαι­στί­νια ποι­ή­τρια (ισραη­λι­νής υπη­κο­ό­τη­τας) Ντα­ρίν Τατούρ επει­δή πριν από λίγα χρό­νια τόλ­μη­σε να γρά­ψει ποι­ή­μα­τα και μηνύ­μα­τα σε ιστο­σε­λί­δες κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης καλώ­ντας τον παλαι­στι­νια­κό λαό να παλέ­ψει ενά­ντια στις κατο­χι­κές δυνάμεις!

Η 36χρονη κατα­δι­κά­στη­κε για «υπο­κί­νη­ση σε βία» και «υπο­στή­ρι­ξη τρο­μο­κρα­τι­κής οργά­νω­σης» με αφορ­μή ανάρ­τη­ση του ποι­ή­μα­τος με τον τίτλο: «Αντι­στά­σου, λαέ μου, αντι­στά­σου τους». Οι δικα­στές ισχυ­ρί­στη­καν ότι το ποί­η­μα υπο­κι­νού­σε… σε βία (όταν ακό­μη και κατά το «διε­θνές δίκαιο» θεω­ρεί­ται νόμι­μο δικαί­ω­μα η αντί­στα­ση σε κατο­χι­κές δυνά­μεις…). Την κατα­δί­κα­σαν επί­σης επει­δή ανάρ­τη­σε το 2015 βίντεο σε Facebook και YouTube με νεα­ρούς Παλαι­στί­νιους που πετού­σαν πέτρες σε ισραη­λι­νά κατο­χι­κά στρατεύματα.

Η Τατούρ συνε­λή­φθη στις 11/10/15, φυλα­κί­στη­κε και ανα­κρί­θη­κε επί του­λά­χι­στον τρεις μήνες από Ισραη­λι­νούς στρα­τιω­τι­κούς. Κάθε ανά­κρι­ση κρα­τού­σε 5 ‑6 ώρες. Τον Γενά­ρη του 2016 αφέ­θη­κε προ­σω­ρι­νά ελεύ­θε­ρη, φορώ­ντας στον αστρά­γα­λο «ηλε­κτρο­νι­κό βρα­χιο­λά­κι», που μαρ­τυ­ρού­σε το γεω­γρα­φι­κό στίγ­μα ώστε να εξα­σφα­λι­στεί ο περιο­ρι­σμός της για έξι μήνες στο σπί­τι του
αδελ­φού της στο Τελ Αβίβ. Της απα­γό­ρευ­σαν επί­σης τη χρή­ση κινη­τού, δια­δι­κτύ­ου και τη δημο­σιο­ποί­η­ση κει­μέ­νων στο Ίντερνετ.

Η δικη­γό­ρος της ποι­ή­τριας δήλω­σε σε δημο­σιο­γρά­φους ότι θα ασκή­σει έφε­ση ενά­ντια στην κατα­δί­κη, μολο­νό­τι ακό­μη δεν έχει ανα­κοι­νω­θεί η ποι­νή που απο­φά­σι­σε το δικαστήριο.

Πηγή: Χαραυ­γή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο