Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιστορίες εγκλεισμού: Τα διακριθέντα διηγήματα και αυτά που θα συμπεριληφθούν στη συλλογή των εκδόσεων Ατέχνως

Με τον τίτλο «Ιστο­ρί­ες εγκλει­σμού την επο­χή του κορω­ναϊ­ού» διορ­γα­νώ­σα­με δια­γω­νι­σμό ποί­η­σης και διη­γή­μα­τος τον Απρί­λη του 2020, περί­ο­δο κατά την οποία ήμα­σταν σε καρα­ντί­να για την ανα­χαί­τι­ση του φονι­κού ιού Covid-19.

Η φωνή μας, η σκέ­ψη μας, τα συναι­σθή­μα­τά μας. η ψυχή μας στιγ­μή δεν μπή­κα­νε σε καρα­ντί­να. Αυτό εκφρά­στη­κε και στη συμ­με­το­χή στο δια­γω­νι­σμό μας. Στις 61 έφτα­σαν οι συμ­με­το­χές στην ποί­η­ση και 32 στο διή­γη­μα (40 συνο­λι­κά μικρές ιστοριούλες).

Γενι­κή δια­πί­στω­ση το πολύ καλής ποιό­τη­τας υλι­κό που παρα­λά­βα­με. Αξιο­λο­γό­τα­τες προ­σπά­θειες, ξεχω­ρι­στή η κάθε μία.

Με την προ­κή­ρυ­ξη του δια­γω­νι­σμού δεσμευό­μα­σταν να απο­νεί­μου­με έπαι­νο και να ενσω­μα­τώ­σου­με στην έκδο­ση τις τρεις καλύ­τε­ρες προ­σπά­θειες. Με μεγά­λη χαρά, αυτό δεν το τηρού­με. Η ποιό­τη­τα του υλι­κού που κατα­τέ­θη­κε στο δια­γω­νι­σμό επι­βάλ­λει περισ­σό­τε­ρες επιλογές.

Τον έπαι­νό της επι­τρο­πής κέρ­δι­σαν ο Πανα­γιώ­της Μελάς με το «Όνει­ρα στα χρό­νια της υπο­μο­νής» και ο Νίκος Λάμπρου με το «Κλου­βί»,  «Το τελευ­ταίο τηλε­φώ­νη­μα» του Θωμά Κασε­λού­ρη και το «Χρό­νια πολ­λά, ρε…» της Μαρί­ας Κανελ­λά­κη. Ειδι­κής μνεί­ας  χρή­ζει η προ­σπά­θεια ανα­βί­ω­σης της γλώσ­σας και της ατμό­σφαι­ρας του Αλ. Παπα­δια­μά­ντη από τον Θοδω­ρή Μπε­λί­τσο με το διή­γη­μά του «Κορω­νο-υιός».

Στη έντυ­πη έκδο­ση με τίτλο «Σκλη­ρός Απρί­λης, του 2020 μ.Χ. ποι­ή­μα­τα και ιστο­ρί­ες εγκλει­σμού από την επο­χή του κορω­νοϊ­ού» θα συμπε­ρι­λη­φθούν το παι­δι­κό παρα­μύ­θι της Μαριάν­θης Αλει­φε­ρο­πού­λου Χαλ­βα­τζή «Η επα­νά­στα­ση των παι­διών» και η γνω­μά­τευ­ση της θεί­ας Ρήνας με την ηπει­ρώ­τι­κη ντο­πιο­λα­λιά της (Χρή­στου Α. Τού­μπου­ρου «Η θεία Ρήνα γνωματεύει»).

Στην έκδο­ση θα συμε­ρι­λη­φθούν ακό­μη 4 διη­γή­μα­τα (Αλφα­βη­τι­κά):

«Το τρα­γού­δι του δρό­μου» του Γιάν­νη Γερογιάννη

«Το πρω­τό­κολ­λο» της Ασπα­σί­ας — Πανα­γιώ­τας Μουσουλίδη

Το «Αρσε­νι­κό στη γυά­λα» της Βασι­λι­κής Σταθοπούλου

«Οι σημαί­ες» του Αλέ­κου Χατζηκώστα

Ευχα­ρι­στού­με τους συμ­με­τέ­χο­ντες για την εμπι­στο­σύ­νη και τα μέλη της Επι­τρο­πής Κρί­σης για το χρό­νο, το ενδια­φέ­ρον, την ουσια­στι­κή προ­σπά­θειά τους στην έκδο­ση με τίτλο «Σκλη­ρός Απρί­λης, του 2020 μ.Χ.» (Ευαγ­γε­λά­τος Κώστας, Ζαχα­ρά­τος Σπύ­ρος, Ηρα­κλέ­ους Γιώρ­γος, Μαρά­κης Ειρη­ναί­ος).

Όλα τα υπό­λοι­πα διη­γή­μα­τα που κατα­τέ­θη­καν στο δια­γω­νι­σμό θα δημο­σιευ­τούν στο atexnos.gr τις επό­με­νες ημέ­ρες. Για κάποια από αυτά η προ­ο­πτι­κή της αξιο­ποί­η­σης σε μελ­λο­ντι­κή έκδο­ση είναι υπαρκτή.

Σε κάθε περί­πτω­ση, ευχό­μα­στε σε όλους τους συμ­με­τέ­χο­ντες καλές δημιουρ­γί­ες και υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι αυτό προ­ϋ­πο­θέ­τει προ­σπά­θεια, συνε­χή μελέ­τη της γλώσ­σας, τρι­βή με τη λογο­τε­χνία και συμ­με­το­χή στη ζωή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο