Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιστορικό ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην Αθήνα τον Δεκέμβριο και το πρώτο 10ήμερο του Ιανουάριο

Οι υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες που επι­κρά­τη­σαν κατά το μήνα Δεκέμ­βριο 2020, αλλά και κατά το πρώ­το δεκα­ή­με­ρο του Ιανουα­ρί­ου 2021, απο­τε­λούν ρεκόρ του­λά­χι­στον των τελευ­ταί­ων 160 ετών για την Αθή­να, σύμ­φω­να με το ιστο­ρι­κό αρχείο του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών (ΕΑΑ) που χρο­νο­λο­γεί­ται από τo 1860.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο Δεκέμ­βριος του 2020 ήταν ο θερ­μό­τε­ρος Δεκέμ­βριος στη περί­ο­δο ανα­φο­ράς ως προς τη μέση ελά­χι­στη (νυχτε­ρι­νή) θερ­μο­κρα­σία (11,7 βαθ­μοί Κελ­σί­ου) και ο δεύ­τε­ρος θερ­μό­τε­ρος ως προς τη μέση θερ­μο­κρα­σία (13,8 βαθ­μοί), με πρώ­το τον Δεκέμ­βριο του 1960 (14,1 βαθμοί).

Κατά το πρώ­το δεκα­ή­με­ρο του Ιανουα­ρί­ου 2021, η μέση θερ­μο­κρα­σία στο Θησείο ήταν 14,8 βαθ­μοί Κελ­σί­ου, η μέση μέγι­στη 18,3 και η μέση ελά­χι­στη 12,1 βαθ­μοί. Οι τιμές αυτές είναι οι υψη­λό­τε­ρες που έχουν κατα­γρα­φεί ποτέ στην Αθή­να κατά τον τελευ­ταίο του­λά­χι­στον ενά­μι­ση αιώ­να για τη συγκε­κρι­μέ­νη χρο­νι­κή περί­ο­δο του έτους, ενώ είναι μεγα­λύ­τε­ρες κατά πέντε περί­που βαθ­μούς από τις αντί­στοι­χες μέσες κλι­μα­τι­κές τιμές της πιο πρό­σφα­της περιό­δου ανα­φο­ράς 1981–2010.

Στις 9/1/2021 η θερ­μο­κρα­σία στο Θησείο ξεπέ­ρα­σε τους 22,2 βαθ­μούς, απο­τε­λώ­ντας επί­σης ρεκόρ υψη­λό­τε­ρης θερ­μο­κρα­σί­ας όλων των επο­χών (μαζί με το 2010) για το πρώ­το δεκα­ή­με­ρο του Ιανουα­ρί­ου. Θερ­μο­κρα­σία ρεκόρ ίση με 17 βαθ­μούς σημειώ­θη­κε και στην ελά­χι­στη (νυχτε­ρι­νή) θερμοκρασία.

Με δεδο­μέ­νο ότι επί­σης σε παγκό­σμιο επί­πε­δο το 2020 ήταν η πιο θερ­μή χρο­νιά (μαζί σε το 2016) που κατα­γρά­φη­κε ποτέ στη Γη, τα παρα­πά­νω απο­τε­λούν «καθα­ρά σημά­δια» της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής τόσο στη χώρα μας όσο και παγκο­σμί­ως, σύμ­φω­να με τους Έλλη­νες επι­στή­μο­νες, οι οποί­οι, μέσω του Εθνι­κού Δικτύ­ου για την Κλι­μα­τι­κή Αλλα­γή — CLIMPACT, μελε­τούν την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή και τις επι­πτώ­σεις της σε σημα­ντι­κούς τομείς της οικο­νο­μί­ας της χώρας μας και ανα­πτύσ­σουν εργα­λεία για έγκαι­ρη προει­δο­ποί­η­ση των πολι­τών από τα «ακραία» και­ρι­κά φαι­νό­με­να που συνο­δεύ­ουν την κλι­μα­τι­κή αλλαγή.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο