Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπει για σήμερα η ΕΜΥ — Βελτίωση του καιρού από αύριο

Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες στη δυτι­κή Ελλά­δα, στα ανα­το­λι­κά τμή­μα­τα της κεντρι­κής και στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, στη Θρά­κη, στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, πρό­σκαι­ρα στην ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Αττι­κής), την Εύβοια και τις βόρειες Κυκλά­δες και από το από­γευ­μα στα Δωδεκάνησα.

Θυελ­λώ­δεις νότιοι άνε­μοι έντα­σης 8 και τοπι­κά 9 μπο­φόρ στο Αιγαίο, με βαθ­μιαία εξασθένηση.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σε όλη τη χώρα προ­βλέ­πο­νται νεφώ­σεις με βρο­χές και κυρί­ως στα θαλάσ­σια και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά από τις πρω­ι­νές ώρες στη δυτι­κή Ελλά­δα, στα ανα­το­λι­κά τμή­μα­τα της κεντρι­κής και στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, στη Θρά­κη, στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, πρό­σκαι­ρα στην ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Αττι­κής), την Εύβοια και τις βόρειες Κυκλά­δες και από το από­γευ­μα στα Δωδε­κά­νη­σα. Εξα­σθέ­νη­ση των φαι­νο­μέ­νων προ­βλέ­πε­ται από το μεση­μέ­ρι στη δυτι­κή Ελλά­δα και στα βορειο­α­να­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά και βαθ­μιαία από το από­γευ­μα στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαίου.

Λίγα χιό­νια θα πέσουν στα ηπει­ρω­τι­κά ορεινά.

Οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες ευνο­ούν τη μετα­φο­ρά αφρι­κα­νι­κής σκό­νης κυρί­ως στα ανα­το­λι­κά και τα νότια.

Οι άνε­μοι στα δυτι­κά θα πνέ­ουν νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 και πρό­σκαι­ρα στο Ιόνιο έως 6 μπο­φόρ. Στα ανα­το­λι­κά θα πνέ­ουν από νότιες διευ­θύν­σεις 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 και τοπι­κά 9 μπο­φόρ, βαθ­μιαία θα στρα­φούν σε δυτι­κούς νοτιο­δυ­τι­κούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή πτώ­ση και θα φτά­σει στα δυτι­κά και βόρεια τους 14 με 16 και στις υπό­λοι­πες περιο­χές τους 17 με 19 βαθ­μούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και κυρί­ως στα ανα­το­λι­κά και νότια σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να, τα οποία θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά στα ανα­το­λι­κά τμή­μα­τα της κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη, βαθ­μιαία και από τα δυτι­κά θα εξα­σθε­νή­σουν. Λίγα χιό­νια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και στα θαλάσ­σια και παρα­θα­λάσ­σια έως 6 με 8 μπο­φόρ, βαθ­μιαία από τα δυτι­κά θα εξασθενήσουν.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να, τα οποία θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά τις πρω­ι­νές ώρες, βαθ­μιαία θα εξα­σθε­νή­σουν. Λίγα χιό­νια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 και πρό­σκαι­ρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να, τα οποία τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες θα είναι πρό­σκαι­ρα κατά τόπους ισχυ­ρά, γρή­γο­ρα θα εξα­σθε­νή­σουν και βαθ­μιαία ο και­ρός θα βελ­τιω­θεί. Λίγα χιό­νια θα πέσουν στα ορει­νά της κεντρι­κής Στε­ρε­άς και της Πελοποννήσου.

Ανε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και στα ανα­το­λι­κά έως 7 με 8 μπο­φόρ, βαθ­μιαία θα στρα­φούν σε δυτι­κούς νοτιο­δυ­τι­κούς και θα εξασθενήσουν.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κυρί­ως στις Κυκλά­δες. Τα φαι­νό­με­να, τα οποία το πρωί στις βόρειες Κυκλά­δες θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά, βαθ­μιαία θα εξασθενήσουν.

Ανε­μοι: Νότιοι 7 με 8 και στις Κυκλά­δες τοπι­κά 9 μπο­φόρ, βαθ­μιαία απο τα δυτι­κά θα στρα­φούν σε δυτι­κούς νοτιο­δυ­τι­κούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 19 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και βαθ­μιαία και στα Δωδε­κά­νη­σα. Τα φαι­νό­με­να, τα οποία θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και μετά το μεση­μέ­ρι και στα Δωδε­κά­νη­σα, από αργά το από­γευ­μα στα βόρεια θα εξασθενήσουν.

Ανε­μοι: Νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί 7 με 9 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από τα βόρεια.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 17 και στα Δωδε­κά­νη­σα έως 19 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να γρή­γο­ρα θα εξα­σθε­νή­σουν και βαθ­μιαία ο και­ρός θα βελ­τιω­θεί. Λίγα χιό­νια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Ανε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και στα θαλάσ­σια έως 6 με 8 μπο­φόρ, βαθ­μιαία θα στρα­φούν σε δυτι­κούς νοτιο­δυ­τι­κούς και θα εξασθενήσουν.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 17 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες πρό­σκαι­ρα ισχυ­ρές τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες, γρή­γο­ρα όμως ο και­ρός θα βελτιωθεί.

Ανε­μοι: Νότιοι 6 με 7 και πρό­σκαι­ρα νωρίς το πρωί τοπι­κά 8 μπο­φόρ, γρή­γο­ρα θα στρα­φούν σε νοτιο­δυ­τι­κούς 5 με 6 και βαθ­μιαία θα γίνουν δυτι­κών διευ­θύν­σε­ων και θα εξασθενήσουν.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 17 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες πιθα­νώς πρό­σκαι­ρα ισχυ­ρές τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες. Βαθ­μιαία τα φαι­νό­με­να θα εξασθενήσουν.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 16 βαθ­μούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-02-2024

Σε όλη τη χώρα προ­βλέ­πε­ται άστα­τος και­ρός με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως στα ανα­το­λι­κά σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να που πιθα­νόν να είναι κατά τόπους ισχυ­ρά τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στα νοτιό­τε­ρα τμή­μα­τα των Δωδε­κα­νή­σων, γρή­γο­ρα θα εξα­σθε­νή­σουν. Λίγα χιό­νια θα πέσουν στα ηπει­ρω­τι­κά ορεινά.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ. Βαθ­μιαία θα στρα­φούν σε βορεί­ων διευ­θύν­σε­ων 4 με 5 και στο Ιόνιο και το βορειο­δυ­τι­κό Αιγαίο τοπι­κά 6 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μετα­βο­λή. Θα φτά­σει στα δυτι­κά και βόρεια τους 14 με 16 βαθ­μούς και στις υπό­λοι­πες περιο­χές θα φτά­σει τους 17 με 19 βαθ­μούς Κελσίου.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο