Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισχυρές βροχές κυρίως στα ανατολικά και θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Θα συνε­χι­στούν οι βρο­χές σήμε­ρα σχε­δόν σε ολό­κλη­ρη τη χώρα, με κατά τόπους έντο­να φαι­νό­με­να, ιδί­ως στα ανα­το­λι­κά, ενώ θυελ­λώ­δεις θα πνέ­ουν οι άνε­μοι στο Αιγαίο.

Σύμ­φω­να με τα δια­θέ­σι­μα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/Meteo.gr, ανα­μέ­νο­νται βρο­χές στο σύνο­λο της χώρας, ενώ καται­γί­δες θα σημειω­θούν κυρί­ως στις θαλάσ­σιες περιο­χές. Τα φαι­νό­με­να ανα­μέ­νο­νται να είναι κατά τόπους ισχυ­ρά. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα κεντρι­κά και βόρεια ορει­νά, καθώς επί­σης σε περιο­χές της Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας με χαμη­λό­τε­ρο υψόμετρο.

Βρο­χές και τοπι­κές καται­γί­δες ανα­μέ­νο­νται και στην περιο­χή της Αττι­κής, κυρί­ως τις μεση­με­ρια­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες σήμε­ρα. Παράλ­λη­λα, ιδιαί­τε­ρα ενι­σχυ­μέ­νοι θα πνέ­ουν οι άνε­μοι στο Αιγαίο, όπου η έντα­σή τους κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας θα φτά­νει τα οκτώ μποφόρ.

meteo kairos

Χάρ­της 1. Εκτι­μώ­με­νο αθροι­στι­κό ύψος βρο­χής για την Παρα­σκευή 27/03/2020. Με κύκλους επι­ση­μαί­νο­νται οι περιο­χές όπου ανα­μέ­νο­νται τα έντο­να φαινόμενα.

meteo kairos2

Χάρ­της 2. Τα ανα­με­νό­με­να ύψη βρο­χής στην περιο­χή της Αττι­κής κατά τη διάρ­κεια των (αρι­στε­ρά) μεση­με­ρια­νών και (δεξιά) απο­γευ­μα­τι­νών ωρών της Παρα­σκευ­ής 27/03/2020.

meteo kairos3

Χάρ­της 3. Περιο­χές όπου ή έντα­ση των ανέ­μων θα ξεπε­ρά­σουν τα 7 μπο­φόρ κατά τη διάρ­κεια της Παρα­σκευ­ής 27/03/2020.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο