Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισχυρές βροχές στα κεντρικά και βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο — Πλημμύρες στη Σκιάθο

Το κύμα κακο­και­ρί­ας που επη­ρε­ά­ζει την Ελλά­δα από το Σάβ­βα­το συνε­χί­ζε­ται και σήμε­ρα με κατά τόπους ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες. Μεγά­λα ύψη βρο­χής έχουν ήδη σημειω­θεί σε Σπο­ρά­δες, ‘Αγιο Όρος και Εύβοια, τα οποία, σύμ­φω­να με το δίκτυο αυτό­μα­των μετε­ω­ρο­λο­γι­κών σταθ­μών του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών / Meteo.gr, από τα μεσά­νυ­χτα έως τις 09:30 το πρωί της Κυρια­κής έχουν ξεπε­ρά­σει τα 90 χιλιο­στά. Τα μεγα­λύ­τε­ρα ύψη βρο­χής έχουν κατα­γρα­φεί στη Σιμω­νό­πε­τρα (106 χιλιο­στά), στην Κύμη (97) και στη Σκιά­θο (92). Παράλ­λη­λα, θυελ­λώ­δεις άνε­μοι πνέ­ουν στο Βόρειο Αιγαίο από τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα, με τις ριπές των ανέ­μων να ξεπερ­νούν τα 90 χιλιό­με­τρα την ώρα. Οι μεγα­λύ­τε­ρες ριπές έχουν κατα­γρα­φεί από το Αστε­ρο­σκο­πείο στη Σαμο­θρά­κη (97 χλμ/ώρα) και στον Έμπω­να Ρόδου (84 χλμ/ώρα).

Σύμ­φω­να με τα δια­θέ­σι­μα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/Meteo.gr, σήμε­ρα προ­βλέ­πο­νται βρο­χές και τοπι­κές καται­γί­δες στο μεγα­λύ­τε­ρο τμή­μα της χώρας, με τα φαι­νό­με­να να είναι ισχυ­ρά στην Ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία, Σπο­ρά­δες και τη Βόρεια Εύβοια και στη Θρά­κη. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα βόρεια ορει­νά, ενώ πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται στα κεντρι­κά ορει­νά. Όμως μετά το μεση­μέ­ρι τα φαι­νό­με­να βαθ­μιαία θα εξα­σθε­νή­σουν και τις βρα­δι­νές ώρες θα περιο­ρι­στούν στα κεντρι­κά και νότια τμήματα.

Οι θυελ­λώ­δεις βορειο­α­να­το­λι­κοί άνε­μοι θα συνε­χί­σουν να πνέ­ουν στο Βόρειο Αιγαίο, μάλι­στα μετά το μεση­μέ­ρι θα φτά­σουν σε έντα­ση και τα δέκα μπο­φόρ. Ενί­σχυ­ση των βορεί­ων ανέ­μων προ­βλέ­πε­ται, επί­σης, στον Νότιο Ευβοϊ­κό και στο Νοτιο­δυ­τι­κό Αιγαίο, καθώς επί­σης στα παρά­κτια τμή­μα­τά τους, μετά το από­γευ­μα, με τη έντα­σή τους να φτά­νει τα οκτώ μποφόρ.

Οι βρο­χές ανα­μέ­νε­ται να συνε­χι­στούν έως και την Τρί­τη, αλλά με μικρό­τε­ρη έντα­ση και με περιο­ρι­σμό των φαινομένων.

Σκιάθος: Πλημμύρες στο νησί από την κακοκαίρια

Πλημ­μυ­ρι­κά φαι­νό­με­να και αρκε­τές ζημιές έχει προ­κα­λέ­σει στην Σκιά­θο η κακο­και­ρία που πλήτ­τει τη Μαγνη­σία και τις Σπο­ρά­δες τα τελευ­ταία 24ωρα. Στη Σκιά­θο, από τη συνε­χή βρο­χό­πτω­ση και την έντο­νη καται­γί­δα κατά την διάρ­κεια της νύχτας, πλημ­μύ­ρι­σαν δρό­μοι, κατα­στή­μα­τα και σπί­τια κυρί­ως σε περιο­χές της Χώρας.

Στο νησί η βρο­χή συνε­χί­ζε­ται, αλλά η σφο­δρή καται­γί­δα, που ξεκί­νη­σε στις 9.30 χθες το βρά­δυ κορυ­φώ­θη­κε γύρω στα μεσά­νυ­χτα και κόπα­σε στις 3.30 τα ξημε­ρώ­μα­τα, έπλη­ξε κυρί­ως την πόλη της Σκιά­θου και πλημ­μύ­ρι­σε η περιο­χή “Δέλ­τα” που οδη­γεί προς το διε­θνές αερο­δρό­μιο “Αλε­ξαν­δρος Παπα­δια­μά­ντης” όπου το νερό έφθα­σε περί­που στα 40 εκα­το­στά. Προ­βλή­μα­τα παρου­σιά­στη­καν στον Περι­φε­ρεια­κό δρό­μο της Χώρας στο ύψος της Αστυ­νο­μί­ας και στον πεζό­δρο­μο της Παπα­δια­μά­ντη όπου το επι­κλι­νές της περιο­χής κατέ­βα­σε πολ­λά νερά από τον Περι­φε­ρεια­κό και πλημ­μύ­ρι­σαν κλει­στά κατα­στή­μα­τα και 4 σπίτια.

Ο δήμαρ­χος Σκιά­θου Θοδω­ρής Τζού­μας μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ είπε ότι «καθ’ όλη την διάρ­κεια της νύχτας δίνα­με μάχη για να απο­τρέ­ψου­με τα χει­ρό­τε­ρα, διό­τι το νερό που έπε­φτε στη Σκιά­θο ήταν τόσο πολύ που σήμα­νε συνα­γερ­μός. Μέχρι τις 3.30 το πρωί οι δυνά­μεις της Πυρο­σβε­στι­κής, της Αστυ­νο­μί­ας, του Δήμου, αλλά και κάτοι­κοι προ­σπα­θού­σα­με να αντι­με­τω­πί­σου­με την κατά­στα­ση και να σώσου­με ανθρώ­πους αν απαι­τεί­το. Τώρα έχει βελ­τιω­θεί η κατά­στα­ση στο νησί, αλλά οι ζημιές είναι μεγά­λες. Πρέ­πει να δού­με στη συνέ­χεια τι γίνε­ται και στην ύπαι­θρο του νησιού και κυρί­ως σε ευαί­σθη­τες περιο­χές στον άξο­να Σκιά­θου ‑Κου­κου­να­ριών».

Στην περιο­χή της Σκιά­θου, των Σπο­ρά­δων και της χερ­σαί­ας Μαγνη­σί­ας η βρο­χό­πτω­ση εξα­κο­λου­θεί να είναι έντο­νη και βρέ­χει συνε­χώς για περισ­σό­τε­ρες από 24 ώρες, ενώ οι άνε­μοι είναι ιδιαί­τε­ρα ισχυροί.

Χιονόπτωση σε Ευρυτανία και Δυτική Φθιώτιδα

Έχει ξεπε­ρά­σει τα 30 εκα­το­στά το χιό­νι στην Ευρυ­τα­νία αλλά και τη Δυτι­κή Φθιώ­τι­δα με την συνε­χή χιο­νό­πτω­ση που συνε­χί­στη­κε μέχρι τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες.

Εκχιο­νι­στι­κά μηχα­νή­μα­τα προ­σπα­θού­σαν να κρα­τή­σουν ανοι­χτούς τους δρό­μους κυρί­ως στον ορει­νό όγκο της Οίτης, των Βαρ­δου­σί­ων αλλά και στην Ευρυ­τα­νία. Τα προ­βλή­μα­τα σε ορι­σμέ­νες περιο­χές ήταν σημα­ντι­κά καθώς η έντο­νη χιο­νό­πτω­ση δεν επέ­τρε­πε να συνε­χί­σουν τα μηχα­νή­μα­τα στη διά­νοι­ξη των δρόμων.

Παράλ­λη­λα οι έντο­νες βρο­χο­πτώ­σεις στην υπό­λοι­πη Κεντρι­κή Ελλά­δα έχουν δημιουρ­γή­σει σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα τόσο στην Φθιώ­τι­δα όσο και στη Βοιωτία.

Τα ρέμα­τα φού­σκω­σαν και ο ποτα­μός Σπερ­χειός την Φθιώ­τι­δα έδει­ξε για μια ακό­μη φορά τα δόντια του. Το χτυ­πο­κάρ­δι για πιθα­νή υπερ­χεί­λι­ση σε διά­φο­ρα κρί­σι­μα σημεία ήταν ιδιαί­τε­ρα μεγά­λο. Από τις 4 τα ξημε­ρώ­μα­τα όμως στα­μά­τη­σε η βρο­χό­πτω­ση με συνέ­πεια η στάθ­μη των νερών να πέφτει συνέ­χεια και η απει­λή μα απομακρυνθεί.

Στη Βοιω­τία χρειά­στη­καν αρκε­τές παρεμ­βά­σεις για να αντι­με­τω­πι­στούν πλημ­μύ­ρες ιδιαί­τε­ρα στο Δήμο Αλιάρ­του. Μηχα­νή­μα­τα της Περι­φέ­ρειας από πολύ νωρίς είχαν ξεκι­νή­σει παρεμ­βά­σεις σε διά­φο­ρα επι­κίν­δυ­να σημεία μέσα στην Κωπα­ΐ­δα για να διευ­κο­λύ­νουν την έξο­δο στα νερά. Παράλ­λη­λα παρεμ­βά­σεις με μηχα­νή­μα­τα χρειά­στη­καν και στο δρό­μο Θηβών Λιβα­δεί­ας καθώς τα πλημ­μυ­ρι­κά φαι­νό­με­να απει­λού­σαν ακό­μη και την συνέ­χι­ση της συγκοινωνίας.

Τέλος να σημειω­θεί ότι χρειά­στη­κε η παρου­σία της αστυ­νο­μί­ας για να στα­μα­τή­σει η κίνη­ση προς το Χιο­νο­δρο­μι­κό Κέντρο Παρ­νασ­σού με το που έπε­σε χιό­νι. Οι αστυ­νο­μι­κοί προ­χώ­ρη­σαν λόγω των περιο­ρι­στι­κών μέτρων σε εκτε­τα­μέ­νους ελέγ­χους σε όλες τις προ­σβά­σεις απα­γο­ρεύ­ο­ντας την κυκλο­φο­ρία προς το χιονοδρομικό.

Τρίκαλα: Διακοπή κυκλοφορίας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από τις βροχοπτώσεις

Οι βρο­χο­πτώ­σεις των τελευ­ταί­ων ημε­ρών, οι οποί­ες συνε­χί­ζο­νται και σήμε­ρα στη Δυτι­κή Θεσ­σα­λία, είχαν ως απο­τέ­λε­σμα να “φου­σκώ­σουν” αρδευ­τι­κά κανά­λια και να υπερ­χει­λί­σουν ποτα­μοί σε ορι­σμέ­να σημεία στους νομούς Τρι­κά­λων και Καρ­δί­τσας, όπως είναι ο Πηνειός και ο Πάμισος.

Όπως δήλω­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Τρι­κά­λων Χρή­στος Μιχα­λά­κης, «προ­κει­μέ­νου να μη δημιουρ­γη­θούν προ­βλή­μα­τα στις μετα­κι­νή­σεις τις επό­με­νες ώρες, καθώς σε αυτά τα σημεία έχουν υπερ­χει­λί­σει οι ποτα­μοί Πηνειός και Πάμι­σος, έχου­με προ­βεί στη δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας στο επαρ­χια­κό οδι­κό δίκτυο Μεγά­λα Καλύ­βια — Μαγού­λα και Κλο­κο­τός — Κόδρα, ώστε να απο­φύ­γου­με τα χειρότερα».

Αυτή την ώρα, μηχα­νή­μα­τα της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Τρι­κά­λων καθα­ρί­ζουν τα αρδευ­τι­κά κανά­λια για να απε­λευ­θε­ρώ­σουν τις ποσό­τη­τες νερού που έχουν συσ­σω­ρευ­τεί, ενώ σύμ­φω­να με τον κ. Μιχα­λά­κη οι παρεμ­βά­σεις γίνο­νται και για να μην κιν­δυ­νεύ­σουν ποιμνιοστάσια.

Στα ορει­νά της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Τρι­κά­λων και πάνω από 900 μέτρα συνε­χί­ζε­ται η χιο­νό­πτω­ση, με το χιό­νι να έχει φτά­σει στα 20 εκα­το­στά, χωρίς να υπάρ­χουν προ­βλή­μα­τα στις μετα­κι­νή­σεις, ενώ υπάρ­χουν και κατα­πτώ­σεις βρά­χων, στα σημεία όπου έχου­με έντο­νη βρο­χό­πτω­ση. Τόσο στα ορει­νά, όσο και στα πεδι­νά, συν­δρά­μουν 18 μηχα­νή­μα­τα της Π.Ε. Τρικάλων.

Προβλήματα στη Σιθωνία Χαλκιδικής από τις βροχοπτώσεις

Προ­βλή­μα­τα στη Σιθω­νία Χαλ­κι­δι­κής προ­κά­λε­σαν οι έντο­νες βρο­χο­πτώ­σεις που πλήτ­τουν από χθες Σάβ­βα­το την περιο­χή. Δρό­μοι πλημ­μύ­ρι­σαν από τα ορμη­τι­κά νερά της βρο­χής και ένα ρέμα στην περιο­χή της Τορώ­νης υπερ­χεί­λι­σε. Άνδρες και πυρο­σβε­στι­κά οχή­μα­τα καθώς και μηχα­νή­μα­τα του δήμου Σιθω­νί­ας βρί­σκο­νται σε σημεία και δρό­μους που έχουν ανα­φερ­θεί πλημ­μύ­ρες ενώ σε τρεις περι­πτώ­σεις προ­χώ­ρη­σαν σε αντλή­σεις υδά­των από υπό­γεια κατοι­κιών και επι­χει­ρή­σε­ων. Οι οδη­γοί πρέ­πει να είναι προ­σε­κτι­κοί σε τμή­μα του δρό­μου Συκιάς-Σάρ­της καθώς έχει σημειω­θεί κατο­λί­σθη­ση σε στροφή.

Το βρά­δυ, στην περιο­χή της Μικρο­κώ­μης Θεσ­σα­λο­νί­κης κλι­μά­κιο της πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας Λαγκα­δά με δύο οχή­μα­τα επε­νέ­βη για τον απε­γκλω­βι­σμό δύο γυναι­κών σε χεί­μαρ­ρο της περιο­χής. Οι δύο γυναί­κες (μάνα και κόρη) εγκλω­βί­στη­καν από τα νερά της βρο­χής καθώς επι­χεί­ρη­σαν να τον δια­σχί­σουν με ΙΧ αγρο­τι­κό αυτο­κί­νη­το. Το αυτο­κί­νη­το καθη­λώ­θη­κε από την ορμή των νερών κάλε­σαν σε βοή­θεια και μετά την επέμ­βα­ση των πυρο­σβε­στών μετα­φέρ­θη­καν σε ασφα­λές σημείο.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο