Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισχυρές βροχοπτώσεις: Αγνοείται άνδρας στη Χαλκίδα — Προβλήματα στην Αττική -

Ισχυ­ρές βρο­χο­πτώ­σεις σημειώ­θη­καν στην Αττι­κή εξαι­τί­ας της πρό­σκαι­ρης επι­δεί­νω­σης του και­ρού που επη­ρε­ά­ζει τη χώρα μέχρι και σήμε­ρα Πέμ­πτη 19/05.

Η Πυρο­σβε­στι­κή δέχτη­κε συνο­λι­κά 10 κλή­σεις για άντλη­ση υδά­των στην Αττι­κή και 7 για κοπή δέντρων ενώ προ­χώ­ρη­σε και στον απε­γκλω­βι­σμό 5 οδη­γών που είχαν ακι­νη­το­ποι­η­θεί με τα οχή­μα­τά τους στη Λεω­φό­ρο Στα­μά­τα. Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή στη Λεω­φό­ρο Στα­μά­τα στο ύψος της 25ης Μαρ­τί­ου είχαν ακι­νη­το­ποι­η­θεί 5 οχή­μα­τα λόγως υψη­λής στάθ­μης των υδά­των. Οι πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις που έσπευ­σαν στο σημείο βοή­θη­σαν τους οδη­γούς να βγουν από τα οχή­μα­τά τους, ενώ στο σημείο παρα­μέ­νει ένα όχη­μα σε περί­πτω­ση που χρεια­στεί να επέμ­βει. Όσον αφο­ρά τις κλή­σεις για άντλη­ση υδά­των και για κοπές δέντρων αυτές έγι­ναν από τις περιο­χές Μοσχά­το, Λυκό­βρυ­ση, Νέα Ιωνία, Φιλο­θέη, Διό­νυ­σο, Αγία Παρα­σκευή και Χαϊ­δά­ρι. Ακό­μη η Πυρο­σβε­στι­κή δέχτη­κε και 3 κλή­σεις για άντλη­ση υδά­των από τον δήμο Ωρωπού.

Αγνοείται άνδρας στην Εύβοια

Ακό­μη, συνα­γερ­μός έχει σημά­νει στην Πυρο­σβε­στι­κή για τον εντο­πι­σμό ενός άνδρα περι­πα­τη­τή στην Εύβοια και συγκε­κρι­μέ­να στο όρος Δίρ­φυς. Σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή ο περι­πα­τη­τής έχα­σε τον προ­σα­να­το­λι­σμό του στην προ­σπά­θειά του να φτά­σει στο κατα­φύ­γιο στην Δίρ­φυς κι επι­κοι­νώ­νη­σε με την πυρο­σβε­στι­κή για να τον εντο­πί­σουν, ωστό­σο η επι­κοι­νω­νία μαζί του είναι δύσκο­λη. Αμε­σα κινη­το­ποι­ή­θη­καν δυνά­μεις που έχουν εντο­πί­σει ήδη το όχη­μά του και ανα­ζη­τούν αυτή την ώρα τον περιπατητή.

Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του Ηλεκτρικού

Απο­κα­τα­στά­θη­κε η κυκλο­φο­ρία σε ολό­κλη­ρο το δίκτυο της Γραμ­μής 1 του Μετρό. Τα δρο­μο­λό­για διε­ξά­γο­νταν στο τμή­μα Ταύ­ρος — Κηφι­σιά, λόγω πτώ­σης δέντρων στο δίκτυο στο ύψος του Μοσχά­του και της Καλλιθέας.

Μικροπροβλήματα κυρίως σε πορθμειακές γραμμές, λόγω ισχυρών ανέμων

Μικρο­προ­βλή­μα­τα κυρί­ως σε ορι­σμέ­νες πορ­θμεια­κές γραμ­μές, έχουν προ­κα­λέ­σει οι ισχυ­ροί άνε­μοι, που πνέ­ουν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές και σύμ­φω­να με την ΕΜΥ φθά­νουν τοπι­κά στα πελά­γη τα 8, πρό­σκαι­ρα στη θάλασ­σα Κυθή­ρων έως τα 9 μποφόρ.

Από το μεση­μέ­ρι και από τα βόρεια ανα­μέ­νε­ται μικρή εξα­σθέ­νη­ση. Από το λιμά­νι της Ραφή­νας δεν εκτε­λέ­στη­κε το πρω­ι­νό δρο­μο­λό­γιο για Μαρ­μά­ρι, ύστε­ρα από από­φα­ση του πλοιάρ­χου. Επί­σης δεν εκτε­λού­νται τα δρο­μο­λό­για στη γραμ­μή Φανε­ρω­μέ­νη Σαλα­μί­νας-Πάχη Μεγά­ρων και Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύ­ρα.

   Κλει­στή είναι η γραμ­μή Ρίο-Αντίρριο.

Με πρα­κτι­κό και κατό­πιν από­φα­σης του πλοιάρ­χου εκτε­λού­νται τα δρο­μο­λό­για στη γραμ­μή Λευκίμμης-Κέρκυρας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο