Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισχυρές κατά τόπους χιονοπτώσεις αύριο Δευτέρα, ακόμη και σε πεδινά και παραθαλάσσια με τη θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση

Τη Δευ­τέ­ρα ανα­μέ­νο­νται αρχι­κά χιο­νο­πτώ­σεις ακό­μα και σε πεδι­νά και παρα­θα­λάσ­σια νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Βορεί­ου και Κεντρι­κού Αιγαί­ου, αλλά και τα νοτιό­τε­ρα τμή­μα­τα της Χαλ­κι­δι­κής. Οι χιο­νο­πτώ­σεις αυτές γρή­γο­ρα θα επε­κτα­θούν στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά τμή­μα­τα έως τις μεσημ­βρι­νές ώρες και ανα­μέ­νε­ται να είναι τοπι­κά ισχυ­ρές κυρί­ως στη Μαγνη­σία, στις Σπο­ρά­δες, στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της Αττι­κής, στην Ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο και στις Κυκλάδες.

Χιο­νό­νε­ρο ή χιό­νι ανα­μέ­νε­ται έως και σε πεδι­νά και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα και χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά των Δωδε­κα­νή­σων κυρί­ως μετά τις μεσημ­βρι­νές ώρες. Στην Κρή­τη ανα­μέ­νε­ται βρο­χή ή χιο­νό­νε­ρο στα πεδι­νά και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα και χιο­νο­πτώ­σεις ακό­μα και σε περιο­χές με χαμη­λό υψό­με­τρο, ενώ από τις βρα­δι­νές ώρες χιο­νο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται και σε πεδι­νά και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα. Τις νυχτε­ρι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες θα σημειω­θεί τοπι­κά ισχυ­ρός παγε­τός, ενώ τοπι­κά θα επι­κρα­τή­σουν συν­θή­κες ολι­κού παγετού.

Η θερ­μο­κρα­σία σε πολύ χαμη­λά επί­πε­δα και σε μικρή περαι­τέ­ρω πτώ­ση σε όλη τη χώρα, θα κυμαν­θεί, στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από ‑14 έως ‑2 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Βόρεια Ελλά­δα από ‑13 έως 3, στην Ήπει­ρο από ‑13 έως 4 βαθ­μούς, στη Θεσ­σα­λία από ‑13 έως 1, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από ‑12 έως 5, στα νησιά του Ιονί­ου από ‑2 έως 5 βαθ­μούς, στα νησιά του Βορεί­ου Αιγαί­ου από ‑3 έως 2 βαθ­μούς, και στα υπό­λοι­πα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου και στην Κρή­τη από ‑4 έως 7 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες-βορειο­α­να­το­λι­κές γενι­κά διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 8 Μπο­φόρ στο Αιγαίο και έως 7 Μπο­φόρ στο Ιόνιο.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται αρχι­κά νεφώ­σεις με τοπι­κές και ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις στα βόρεια του νομού. Γρή­γο­ρα ο και­ρός έως τις μεσημ­βρι­νές ώρες θα επι­δει­νω­θεί και θα σημειω­θούν χιο­νο­πτώ­σεις έως και τα πεδι­νά και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα. Οι χιο­νο­πτώ­σεις θα είναι τοπι­κά ισχυ­ρές κυρί­ως μετά τις μεσημ­βρι­νές ώρες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν γενι­κά βόρειοι με εντά­σεις έως 5–6 Μπο­φόρ και στα ανα­το­λι­κά πρό­σκαι­ρα έως 7 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από ‑5 έως 1 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βορειο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις έως 3 Μπο­φόρ και στο Θερ­μαϊ­κό έως 5 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από ‑3 έως 3 βαθμούς.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο