Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισόβια στον πολιτευτή της Χρυσής Αυγής που σκότωσε γυμναστή στην Πανόρμου το 2016

Ποι­νή ισό­βιας κάθειρ­ξης επέ­βα­λε το Μει­κτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο, στον 60χρονο συντα­ξιού­χο αστυ­νο­μι­κό και πολι­τευ­τή της Χρυ­σής Αυγής, Φώτη Μπέλ­λο, για τη δολο­φο­νία του ιδιο­κτή­τη γυμνα­στη­ρί­ου, Πρό­δρο­μου Μαρ­κό­που­λου στην Πανόρ­μου, τον Οκτώ­βριο του 2016.

Ο συντα­ξιού­χος αστυ­νο­μι­κός κρί­θη­κε ένο­χος ομό­φω­να από το δικα­στή­ριο, το οποίο δεν του ανα­γνώ­ρι­σε κανέ­να ελα­φρυ­ντι­κό παρά την πρό­τα­ση του εισαγ­γε­λέα, που ειση­γή­θη­κε ευνοϊ­κό­τε­ρη μετα­χεί­ρι­ση για τον κατη­γο­ρού­με­νο, ζητώ­ντας τη μετα­τρο­πή της κατη­γο­ρί­ας της ανθρω­πο­κτο­νί­ας από πρό­θε­ση σε θανα­τη­φό­ρο σωμα­τι­κή βλάβη.

Το έγκλη­μα είχε γίνει μετά από δια­πλη­κτι­σμό που είχαν οι δύο άντρες και κατα­δί­ω­ξη του θύμα­τος από τον δρά­στη, ο οποί­ος είχε πυρο­βο­λή­σει τον γυμνα­στή στο στή­θος. Οι δύο άνδρες έμε­ναν στην ίδια πολυ­κα­τοι­κία, στο ισό­γειο της οποί­ας στε­γα­ζό­ταν το γυμνα­στή­ριο του θύμα­τος, και φέρο­νται να καβγά­δι­ζαν τακτι­κά. Σύμ­φω­να με κατοί­κους της περιο­χής, μία από τις αιτί­ες των εντά­σε­ων μετα­ξύ των δύο, ήταν οι κάμε­ρες που είχε βάλει το θύμα στην είσο­δο του σπι­τιού του.

Ο συντα­ξιού­χος αστυ­νο­μι­κός στην απο­λο­γία του είχε ισχυ­ρι­στεί ότι πρώ­τος τον χτύ­πη­σε ο γυμνα­στής με ένα σιδε­ρέ­νιο σωλή­να και ότι αυτός πυρο­βό­λη­σε στον αέρα υπό καθε­στώς φόβου για τη ζωή του.

Το δικα­στή­ριο επέ­βα­λε στον 60χρονο επι­πλέ­ον ποι­νή 15 μηνών για παρά­νο­μη οπλοχρησία.

Πηγή: 920.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο