Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία: Απέσυρε την υποψηφιότητά του για την προεδρία ο Μπερλουσκόνι

Ο Σίλ­βιο Μπερ­λου­σκό­νι ανα­κοί­νω­σε πριν λίγο ότι απο­σύ­ρει την υπο­ψη­φιό­τη­τά του για την προ­ε­δρία της ιτα­λι­κής δημοκρατίας.

Το έκα­νε γνω­στό η βου­λευ­τί­να της Φόρ­τσα Ιτά­λια, Λίτσια Ρον­τζού­λι, η οποία πλη­ρο­φό­ρη­σε για την από­φα­ση του «μίστερ τιβί» τους επι­κε­φα­λής της Λέγκα, Ματέο Σαλ­βί­νι, και του υπερ­συ­ντη­ρη­τι­κού κόμ­μα­τος «Αδέλ­φια της Ιτα­λί­ας», Τζόρ­τζια Μελόνι.

Μέσω της Ρον­τζού­λι, ο Μπελ­ρου­σκό­νι πρό­σθε­σε ότι «το κόμ­μα του, μαζί με την υπό­λοι­πη κεντρο­δε­ξιά, θα προ­τεί­νει ένα νέο όνο­μα, ικα­νό να εξα­σφα­λί­σει την μέγι­στη δυνα­τή συναίνεση».

Ο πρώ­ην πρό­ε­δρος του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και νυν συντο­νι­στής της Φόρ­τσα Ιτά­λια, Αντό­νιο Ταϊ­ά­νι τόνι­σε, παράλ­λη­λα, ότι «ο Μάριο Ντρά­γκι πρέ­πει να παρα­μεί­νει πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας, θέση από την οποία ουδείς θα τον μετα­κι­νή­σει» και ζήτη­σε «να μην γίνει κανέ­νας ανασχηματισμός».

Τη Δευ­τέ­ρα, ως γνω­στόν, αρχί­ζουν οι ψηφο­φο­ρί­ες για την εκλο­γή του δια­δό­χου του Ιτα­λού προ­έ­δρου Σέρ­τζιο Ματα­ρέ­λα. Παρά την αντί­θε­τη άπο­ψη του Μπερ­λου­σκό­νι και του κόμ­μα­τός του, αυτή την στιγ­μή, το κύριο «φαβο­ρί» παρα­μέ­νει ο πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας, Μάριο Ντράγκι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο