Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία: Αυτοκόλλητα έξω από σπίτια παρτιζάνων που πολέμησαν τον φασισμό

Στην πόλη Παβία της βόρειας Ιτα­λί­ας τις τελευ­ταί­ες ώρες, στις πόρ­τες δια­φό­ρων κατοι­κιών, άγνω­στοι κόλ­λη­σαν δεκά­δες αυτο­κόλ­λη­τα με γραμ­μέ­νο «εδώ μένει ένας αντι­φα­σί­στας» (Qui ci abita un antifascista), με κόκ­κι­νο απα­γο­ρευ­τι­κό σήμα στην μέση.Στην λίστα των κατοι­κιών που «επλή­γη­σαν» συγκα­τα­λέ­γο­νται και εκεί­νες μελών των οργα­νώ­σε­ων των ανταρ­τών «παρ­τι­τζιά­νι», που πολέ­μη­σαν το φασι­στι­κό καθε­στώς, όπως ανα­φέ­ρει η ιτα­λι­κή εφη­με­ρί­δα La Repubblica.

Σύμ­φω­να με αρκε­τούς πολί­τες, η όλη «πρω­το­βου­λία», λίγες ώρες πριν ανοί­ξουν οι κάλ­πες για τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, είναι πολύ πιθα­νό να οφεί­λε­ται στις νεο­φα­σι­στι­κές οργα­νώ­σεις Casapound και Forza Nuova (Nέα Δύνα­μη). Πρό­κει­ται για κίνη­ση που θυμί­ζει τις μελα­νό­τε­ρες στιγ­μές της ιτα­λι­κής ιστο­ρί­ας, όταν φασί­στες είχαν βάλει ρατσι­στι­κές ταμπέ­λες για να δια­κρί­νο­νται τα σπί­τια και τα κατα­στή­μα­τα εβραί­ων πολιτών.

Μέσω του Δια­δι­κτύ­ου, ιτα­λοί πολί­τες που συμ­με­τέ­χουν σε αρι­στε­ρές και αντι­ρα­τσι­στι­κές οργα­νώ­σεις ζητούν τώρα να τεθούν άμε­σα εκτός νόμου, πολι­τι­κά κόμ­μα­τα και οργα­νώ­σεις που κάνουν άμε­ση ανα­φο­ρά στον φασισμό.

Πηγή: naftemporiki

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο