Ιταλία: Διαμαρτυρία αγροτών_ η πορεία των τρακτέρ “εισβάλλει” σε δρόμους και αυτοκινητόδρομους

Η ευρω­παϊ­κή κινη­το­ποί­η­ση, η οποία ξεκί­νη­σε από τη Γερ­μα­νία και τη Γαλ­λία, έφτα­σε και στην Ιτα­λία: οι αγρο­τι­κές πολι­τι­κές της Ευρώ­πης αμφι­σβη­τού­νται και η κυβέρ­νη­ση καλεί­ται να παρέμ­βει Μεγά­λη ημέ­ρα δια­μαρ­τυ­ρί­ας  και από τους αγρό­τες της Σικε­λί­ας. Από την Emilia-Romagna στη Σικε­λία, περ­νώ­ντας από την Ούμπρια και το Abruzzo, οι Ιτα­λοί αγρό­τες συνε­χί­ζουν να βγαί­νουν … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ιτα­λία: Δια­μαρ­τυ­ρία αγροτών_ η πορεία των τρα­κτέρ “εισβάλ­λει” σε δρό­μους και αυτο­κι­νη­τό­δρο­μους.