Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία — ΕΕ: Ενίσχυση της καταστολής σε βάρος προσφύγων και μεταναστών

Μετά από ένα ακό­μα τρα­γι­κό έγκλη­μα, με τον θάνα­το ενός βρέ­φους κατά το προ­σφυ­γι­κό ταξί­δι των γονιών του προς τη Λαμπε­ντού­ζα, η Ιτα­λί­δα πρω­θυ­πουρ­γός Τζόρ­τζια Μελό­νι ανα­κοί­νω­σε πιο «σκλη­ρή» γραμ­μή για την «αντι­με­τώ­πι­ση του Μετα­να­στευ­τι­κού», με παρα­πέ­ρα έντα­ση της κατα­στο­λής ενά­ντια στους ξερι­ζω­μέ­νους, στην κατεύ­θυν­ση της ΕΕ και των υπό­λοι­πων ευρω­παϊ­κών κρατών.

Σχε­δόν 126.000 πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες έχουν φθά­σει στην Ιτα­λία από την αρχή του έτους, αριθ­μός σχε­δόν διπλά­σιος συγκρι­τι­κά με το αντί­στοι­χο διά­στη­μα πέρυ­σι. Η Λαμπε­ντού­ζα έχει επω­μι­στεί το μεγα­λύ­τε­ρο βάρος, με περί­που 7.000 αφί­ξεις εκεί μόνο αυτή τη βδο­μά­δα, αριθ­μός μεγα­λύ­τε­ρος από τον μόνι­μο πλη­θυ­σμό του νησιού.

Η ιτα­λι­κή ακτο­φυ­λα­κή διέ­σω­σε το Σάβ­βα­το πάνω από 40 μετα­νά­στες που κιν­δύ­νευαν να πνι­γούν στα ανοι­κτά της Λαμπε­ντού­ζα. Οπως μετα­δί­δουν τα ιτα­λι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, στην ξηρά μετα­φέρ­θη­κε και ένα νεκρό νεο­γέν­νη­το, το οποίο γεν­νή­θη­κε κατά τη διάρ­κεια του διά­πλου της Μεσο­γεί­ου και έχα­σε τη ζωή του έπει­τα από λίγες ώρες, στο πλε­ού­με­νο που είχε ξεκι­νή­σει το ταξί­δι του από την Τυνησία.

Την περα­σμέ­νη βδο­μά­δα, ένα αγο­ρά­κι πέντε μηνών πνί­γη­κε κατά τη διάρ­κεια επι­χεί­ρη­σης διά­σω­σης στα ανοι­κτά της Λαμπεντούζα.

Χθες συνε­δρί­α­σε το υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο της Ιτα­λί­ας, έχο­ντας στο επί­κε­ντρό του πιο σκλη­ρή κατα­στο­λή κατά των μετα­να­στών και προσφύγων.

Το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο η Μελό­νι ανα­κοί­νω­σε ότι η Ιτα­λία «αλλά­ζει στρα­τη­γι­κή» και η Ρώμη πρό­κει­ται να αυξή­σει τη διάρ­κεια της προ­σω­ρι­νής κρά­τη­σης των «παρά­τυ­πων μετα­να­στών» σε κλει­στά κέντρα, από 12 σε 18 μήνες. Με τη βοή­θεια του στρα­τού, όπως είπε η Μελό­νι, πρό­κει­ται σύντο­μα να αυξη­θεί και ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κέντρων κρά­τη­σης.

Η Ρώμη ζητά να συζη­τη­θεί το θέμα στην επό­με­νη Σύνο­δο Κορυ­φής της ΕΕ και να ληφθούν κοι­νές ευρω­παϊ­κές πρω­το­βου­λί­ες, οι οποί­ες μπο­ρεί να περι­λαμ­βά­νουν και μια ενιαία ευρω­παϊ­κή ναυ­τι­κή απο­στο­λή σε συμ­φω­νία με τις βορειο­α­φρι­κα­νι­κές χώρες «για να στα­μα­τή­σουν οι ανα­χω­ρή­σεις των πλεούμενων».

Καταστολή και «διατήρηση των εξωτερικών συνόρων»

Την Κυρια­κή η πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν, Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν, επι­σκέ­φτη­κε τη Λαμπε­ντού­ζα μαζί με την Ιτα­λί­δα πρω­θυ­πουρ­γό και παρου­σί­α­σε ένα σχέ­διο που προ­βλέ­πει ενί­σχυ­ση της υπο­στή­ρι­ξης προς την Ιτα­λία από τον Οργα­νι­σμό Ασύ­λου της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης (EUAA) και τη Frontex. Η Frontex εξάλ­λου θα ανα­λά­βει τον συντο­νι­σμό και για τους επα­να­πα­τρι­σμούς όσων «δεν δικαιού­νται» να μεί­νουν στην Ευρώπη.

Παράλ­λη­λα, δεσμεύ­τη­κε να αυξη­θούν οι προ­σπά­θειες για την κατα­πο­λέ­μη­ση των δια­κι­νη­τών, καθώς και να βελ­τιω­θεί η θαλάσ­σια και από αέρος επι­τή­ρη­ση από την Frontex. Θα πρέ­πει σύμ­φω­να με το σχέ­διο να διε­ρευ­νη­θούν «οι δυνα­τό­τη­τες επέ­κτα­σης σε ό,τι αφο­ρά τις παρού­σες ναυ­τι­κές απο­στο­λές και, αν είναι ανά­γκη, να εξε­τα­στεί το ενδε­χό­με­νο δημιουρ­γί­ας άλλων», ενώ θα ενι­σχυ­θεί και η εκπαί­δευ­ση της ακτο­φυ­λα­κής της Τυνησίας.

Στην Ιτα­λία μετέ­βη χθες ο Γάλ­λος υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Ζ. Νταρ­μα­νέν, για να μετα­φέ­ρει «συμπα­ρά­στα­ση και βοή­θεια προς την Ιτα­λία στη δια­τή­ρη­ση των εξω­τε­ρι­κών της συνό­ρων, που είναι η πρώ­τη πύλη εισό­δου στην Ευρώ­πη από τη Βόρεια Αφρι­κή». Οπως είπε, «δεν πρέ­πει να θεω­ρη­θεί ότι όσοι κατα­φθά­νουν στο ευρω­παϊ­κό έδα­φος θα είναι ευπρόσ­δε­κτοι ό,τι και αν συμ­βεί. Θα πρέ­πει να εφαρ­μό­σου­με το ευρω­παϊ­κό δίκαιο» και δια­χώ­ρι­σε τους οικο­νο­μι­κούς πρό­σφυ­γες από τους «επι­λέ­ξι­μους για άσυλο».

Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο