Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία: Επιδρομή εκατομμυρίων ακρίδων στη Σαρδηνία, σε απόγνωση οι αγρότες

Η επι­δρο­μή εκα­τομ­μυ­ρί­ων ακρι­δών στην κεντρι­κή Σαρ­δη­νία προ­κα­λεί την ανη­συ­χία των αγρο­τών της περιο­χής, όπου περί­που 25.000 στρέμ­μα­τα γης έχουν ήδη κατα­στρα­φεί από τα έντομα.

Σύμ­φω­να με ειδι­κούς, είναι η πρώ­τη φορά τα τελευ­ταία 60 και πλέ­ον χρό­νια που ένα τέτοιο φαι­νό­με­νο κατα­γρά­φε­ται. Οι πλη­γεί­σες ζώνες βρί­σκο­νται στις κοι­νό­τη­τες Νουό­ρο, Οτά­να και Οράνι.

«Αυτά τα έντο­μα τρώ­νε τα πάντα, δημη­τρια­κά, φρού­τα, λαχα­νι­κά. Δεν μπο­ρού­με πλέ­ον να ταΐ­ζου­με τα ζώα μας (…)» εξή­γη­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ο Ντα­νιέ­λε Σεντά, ένας κτη­νο­τρό­φος από το Οράνι.

«Δεν καλ­λιερ­γού­με πλέ­ον σε ορι­σμέ­να χωρά­φια καθώς αυτό θα απαι­τού­σε πολύ μεγα­λύ­τε­ρες επεν­δύ­σεις και αυτά τα εδά­φη απο­τε­λούν την ιδα­νι­κή περιο­χή για τις ακρί­δες, για να αφή­σουν τα αυγά τους» συμπλήρωσε.

Από τα εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­να εδά­φη, οι ακρί­δες, οι οποί­ες μπο­ρούν να δια­νύ­σουν 4–6 χλμ την ημέ­ρα, κατα­λαμ­βά­νουν τα βοσκο­τό­πια για να μπο­ρέ­σουν να τραφούν.

«Η άνο­δος της θερ­μο­κρα­σί­ας, που συν­δέ­ε­ται με την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή, είναι ένα φαι­νό­με­νο, το οποίο ενθαρ­ρύ­νει τον πολ­λα­πλα­σια­σμό του είδους» ανα­φέ­ρει στο AFP ο Ινά­σιο Φλό­ρις, καθη­γη­τής εντο­μο­λο­γί­ας του πανε­πι­στη­μί­ου της Σάσα­ρι, στο βόρειο τμή­μα της νήσου.

Πριν από καμιά δεκα­ριά ημέ­ρες, όταν η εισβο­λή φαί­νε­ται πως είχε φθά­σει στην κορύ­φω­σή της, τα δέντρα και οι αυλές των αγρο­κτη­μά­των είχαν καλυ­φθεί από τα έντομα.

«Μια λύση με τη χρή­ση χημι­κών δεν εξε­τά­ζε­ται, καθώς θα ήταν ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κή και ο περι­βαλ­λο­ντι­κός αντί­κτυ­πός της θα ήταν πολύ σημα­ντι­κός» σημεί­ω­σε ο Φλόρις.

Από την πλευ­ρά της, η μεγα­λύ­τε­ρη αγρο­τι­κή ένω­ση της Ιτα­λί­ας, η Coldiretti, έκρου­σε τον κώδω­να του κιν­δύ­νου, επι­ση­μαί­νο­ντας τις οικο­νο­μι­κές επι­πτώ­σεις στους αγρό­τες της περιοχής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο