Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία: Επτά νεκροί από πτώση ελικοπτέρου

Επτά σοροί βρέ­θη­καν σήμε­ρα στα συντρίμ­μια ενός ελι­κο­πτέ­ρου που χάθη­κε την Πέμ­πτη στα βου­νά της βόρειας Ιτα­λί­ας, ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα οι υπη­ρε­σί­ες εκτά­κτων κατα­στά­σε­ων, οι οποί­ες δεν έκα­ναν λόγο για κανέ­ναν επιζήσαντα.

Τέσ­σε­ρις Τούρ­κοι πολί­τες επέ­βαι­ναν στο ελι­κό­πτε­ρο, ανα­κοί­νω­σε το τουρ­κι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, ενώ τα ιτα­λι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης έκα­ναν επί­σης λόγο για την παρου­σία δύο Λιβανέζων.

Ο πιλό­τος ήταν Ιτα­λός, από τη Βενε­τία. Το πρα­κτο­ρείο Ansa μετέ­δω­σε ότι τα άλλα θύμα­τα ήταν σε επι­χει­ρη­μα­τι­κό ταξίδι.

Το ελι­κό­πτε­ρο κατέ­πε­σε σε ορει­νή περιο­χή των Απεν­νί­νων η οποία βρί­σκε­ται στα σύνο­ρα των περι­φε­ρειών της Τοσκά­νης και της Εμί­λια Ρομάνια.

“Αφό­του εντο­πί­στη­καν στο όρος Κούσ­να απο­μει­νά­ρια του αερο­σκά­φους που εξα­φα­νί­στη­κε στις 9 Ιου­νί­ου, βρέ­θη­καν δυστυ­χώς τα άψυ­χα σώμα­τα επτά ανθρώ­πων που επέ­βαι­ναν στο ελι­κό­πτε­ρο μέσα στα συντρίμ­μια”, ανα­κοί­νω­σαν οι Ιτα­λοί πυρο­σβέ­στες στο Twitter.

“Δεν βρέ­θη­κε κανέ­νας επι­ζή­σας”, πρό­σθε­σε η υπη­ρε­σία Πρώ­των Βοηθειών.

Σε ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε την Παρα­σκευή, προ­τού βρε­θούν τα συντρίμ­μια, το τουρ­κι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών είχε επι­βε­βαιώ­σει ότι τέσ­σε­ρις πολί­τες του βρί­σκο­νταν στο ελι­κό­πτε­ρο που χάθη­κε, μετά την ανα­χώ­ρη­σή του από την πόλη Λούκ­κα, στην Τοσκά­νη, την Πέμπτη.

Η ιτα­λι­κή Πολε­μι­κή Αερο­πο­ρία και οι υπη­ρε­σί­ες της αστυ­νο­μί­ας μετεί­χαν στις έρευ­νες. Η κακο­και­ρία εμπό­δι­σε τις πρώ­τες προ­σπά­θειες για τον εντο­πι­σμό του ελι­κο­πτέ­ρου, που χάθη­κε σε αραιο­κα­τοι­κη­μέ­νη ορει­νή περιοχή.

Σε βίντεο που ανάρ­τη­σε στο Twitter εκπρό­σω­πος της ιτα­λι­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας δήλω­σε σήμε­ρα ότι οι ομά­δες διά­σω­σης χρειά­στη­κε να φθά­σουν στο σημείο πεζή όπου ανα­κά­λυ­ψαν “τα πάντα καμένα”.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο