Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία: Η Vodafone σχεδιάζει 1.000 απολύσεις λόγω μείωσης των περιθωρίων κέρδους

Η διεύ­θυν­ση της Vodafone Italia ανα­κοί­νω­σε χθες Δευ­τέ­ρα πως έχει αρχί­σει δια­βου­λεύ­σεις με τα συν­δι­κά­τα προ­κει­μέ­νου να καταρ­γη­θούν 1.000 θέσεις εργα­σί­ας, με σκο­πό να μειω­θούν τα λει­τουρ­γι­κά της κόστη και να αντι­με­τω­πι­στεί ο ισχυ­ρός αντα­γω­νι­σμός στον τομέα των τηλε­πι­κοι­νω­νιών στη χερσόνησο.

«Η δρα­στι­κή μεί­ω­ση των τιμών» που προ­κα­λεί η «εξαι­ρε­τι­κή πίε­ση του αντα­γω­νι­σμού» έχει οδη­γή­σει σε «μεγά­λη μεί­ω­ση του τζί­ρου και των περι­θω­ρί­ων (σ.σ. κέρ­δους) στον τομέα των τηλε­πι­κοι­νω­νιών», ενώ βαραί­νει και «η ενερ­γεια­κή κρί­ση», ανέ­φε­ρε ο όμι­λος στην ανα­κοί­νω­σή του. Τα προ­βλή­μα­τα αυτά θέτουν σε κίν­δυ­νο τα «ανα­πτυ­ξια­κά σχέ­διά του», συνέχισε.

Ο βρε­τα­νι­κός όμι­λος τηλε­φω­νί­ας απα­σχο­λεί περί­που 5.700 ανθρώ­πους στην Ιταλία.

Η Vodafone Italia κατέ­γρα­ψε πτώ­ση του κύκλου εργα­σιών της κατά 1,8% στα 4,8 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ την περί­ο­δο 2021–2022.

Η μητρι­κή εται­ρία απέρ­ρι­ψε τον Φεβρουά­ριο του 2022 προ­σφο­ρά 11,25 δισεκ. ευρώ της γαλ­λι­κής αντα­γω­νί­στριάς της Iliad για την εξα­γο­ρά της Vodafone Italia, κρί­νο­ντας πως η εξέ­λι­ξη αυτή δεν θα ήταν «προς το συμ­φέ­ρον των μετό­χων» της.

Στην Ιτα­λία στη Vodafone ανα­λο­γεί το 28,5% της αγο­ράς κινη­τής τηλε­φω­νί­ας και το 16% της σταθερής.

Στε­λέ­χη του κλά­δου των τηλε­πι­κοι­νω­νιών έχουν καλέ­σει να προ­ω­θη­θούν ενο­ποι­ή­σεις στην ευρω­παϊ­κή αγο­ρά τηλε­πι­κοι­νω­νιών για να μειω­θεί ο αντα­γω­νι­σμός και να αυξη­θεί η κερ­δο­φο­ρία, την ώρα που γίνο­νται μεγά­λες επεν­δύ­σεις στα δίκτυα πέμ­πτης γενιάς (5G) και οπτι­κών ινών.

Σε ό,τι αφο­ρά τις τιμές των συμ­βο­λαί­ων, η Ιτα­λία και η Γαλ­λία κατα­γρά­φουν σήμε­ρα «τα χαμη­λό­τε­ρα» επί­πε­δα «μετα­ξύ των μεγά­λων δυτι­κών χωρών», σύμ­φω­να με μελέ­τη της εται­ρεί­ας Arthur D. Little.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο