Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία: Ιερέας τέλεσε την θεία λειτουργία με μαγιό στη θάλασσα — Διετάχθη έρευνα για… προσβολή θρησκευτικού δόγματος

Ενα κωμι­κό συμ­βάν έλα­βε χώρα πριν λίγες μέρες σε παρα­λία της Καλα­βρί­ας στα νότια της Ιτα­λί­ας, όταν ιερέ­ας τέλε­σε την λει­τουρ­γία της Κυρια­κής.… μέσα στη θάλασσα.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο 36χρονος Ματία Μπερ­να­σκό­νι πέτα­ξε τα άμφια, φόρε­σε το μαγιό του και χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ένα φου­σκω­τό στρώ­μα θαλάσ­σης αντί Αγί­ας Τρά­πε­ζας λει­τούρ­γη­σε σα να ήταν στην εκκλησία.

Ο Μπερ­να­σκό­νι συνό­δευε σε κατα­σκή­νω­ση 21 μαθη­τές γυμνα­σί­ου όταν κατά την τελευ­ταία ημέ­ρα στο camp απο­φά­σι­σε να κάνει κάτι που θα έμε­νε αξέχαστο.

Οι λουό­με­νοι, όπως ήταν φυσι­κό, παρα­κο­λου­θού­σαν έκπλη­κτοι ενώ φωτο­γρα­φί­ες και βίντεο που δημο­σιεύ­θη­καν στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης έκα­ναν το γύρο του διαδικτύου.

Σε ανα­κοί­νω­σή της, η τοπι­κή Αρχιε­πι­σκο­πή επέ­κρι­νε την ενέρ­γεια του ιερέα σημειώ­νο­ντας ότι «η λει­τουρ­γία της θεί­ας ευχα­ρι­στί­ας έχει μια ιδιαί­τε­ρη γλώσ­σα με πρά­ξεις και σύμ­βο­λα, που είναι σωστό να σεβό­μα­στε και να εκτι­μού­με, χωρίς να τα απο­κη­ρύσ­σου­με με υπερ­βο­λι­κή επι­πο­λαιό­τη­τα. Προ­πά­ντων, είναι απα­ραί­τη­το να δια­τη­ρη­θεί η ευπρέ­πεια και η προ­σο­χή στα σύμβολα».

Από την πλευ­ρά του, ο 36χρονος ιερέ­ας τόνι­σε ότι σε καμία περί­πτω­ση δεν ήθε­λε να ευτε­λί­σει τη λει­τουρ­γία της θεί­ας ευχα­ρι­στί­ας και ζήτη­σε συγ­γνώ­μη για το σάλο που προκλήθηκε.

Έρευνα διέταξε η εισαγγελία

Η εισαγ­γε­λία του Κρό­τω­να, στην Καλα­βρία, δεν είδε με καθό­λου χιου­μο­ρι­στι­κή διά­θε­ση την πρά­ξη του ιερέα και διέ­τα­ξε έρευ­να για προ­σβο­λή θρη­σκευ­τι­κού δόγματος.

«Η επιρ­ροή της καθο­λι­κής εκκλη­σί­ας είναι ακό­μα πολύ ισχυ­ρή στην Ιτα­λία, εν μέρει, λόγω της παρου­σί­ας της έδρας του παπι­σμού στη Ρώμη. Σταυ­ροί υπάρ­χουν στα σχο­λεία και στα δικα­στή­ρια και η ιτα­λι­κή Εκκλη­σία χρη­μα­το­δο­τεί­ται εν μέρει από τους φόρους σε αντί­θε­ση με τον δια­χω­ρι­σμό Εκκλη­σί­ας και Κρά­τους στη Γαλ­λία», σημεί­ω­σε σε άρθρο της η Le Pasirien.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο