Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία: Κλείνουν όλες οι εκκλησίες — Γαλλία: Στους 61 οι νεκροί

Όλες οι εκκλη­σί­ες της Επι­σκο­πής της Ρώμης θα κλεί­σουν μέχρι τις 3 Απρι­λί­ου σε μια προ­σπά­θεια περιο­ρι­σμού της παν­δη­μί­ας του Covid-19, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο Ιτα­λός καρ­δι­νά­λιος Άντζε­λο ντε Ντο­νά­τις, επί­σκο­πος της Ρώμης.

«Μέχρι την Παρα­σκευή 3 Απρι­λί­ου 2020, η πρό­σβα­ση στις εκκλη­σί­ες της Ρώμης και γενι­κό­τε­ρα σε χώρους λατρεί­ας, που είναι ανοι­χτοί στο κοι­νό, απα­γο­ρεύ­ε­ται σε όλους τους πιστούς», ανέ­φε­ρε η ανα­κοί­νω­ση του Επι­σκό­που ντε Ντονάτις.

Ενώ οι λει­τουρ­γί­ες, όπως οποιεσ­δή­πο­τε άλλες συνα­θροί­σεις είχαν ήδη απα­γο­ρευ­τεί, οι εκκλη­σί­ες παρέ­με­ναν ανοι­κτές στους πιστούς που ήθε­λαν να προ­σευ­χη­θούν εκεί.

Το μέτρο πιστεύ­ε­ται ότι είναι πρω­τό­γνω­ρο στη σύγ­χρο­νη εποχή.

«Ας θυμη­θού­με ότι αυτή η από­φα­ση πάρ­θη­κε για το κοι­νό καλό», πρό­σθε­σε, ανα­φέ­ρο­ντας όλες τις απο­φά­σεις που έλα­βε η ιτα­λι­κή κυβέρ­νη­ση στον αγώ­να της κατά της παν­δη­μί­ας Covid-19.

Γαλλία: Στους 61 οι νεκροί από τον κορονοϊό

Στους 61 ανέρ­χε­ται ο αριθ­μός των νεκρών στη Γαλ­λία από τον νέο κορο­νο­ϊό, με τον προη­γού­με­νο απο­λο­γι­σμό να κάνει λόγο για 48 νεκρούς, ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Υγεί­ας της χώρας.

Σε ένα τηλε­ο­πτι­κό διάγ­γελ­μα που απηύ­θυ­νε, ο πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν μίλη­σε για την χει­ρό­τε­ρη κρί­ση στον τομέα της δημό­σιας υγεί­ας με την οποία βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πη η χώρα εδώ και έναν αιώνα.

Όπως επι­σή­μα­νε ο Γάλ­λος πρό­ε­δρος, θα αυξη­θούν σε μεγά­λο βαθ­μό οι δυνα­τό­τη­τες των γαλ­λι­κών νοσο­κο­μεί­ων προ­κει­μέ­νου να δια­χει­ρι­στούν την επι­δη­μία του κορονοϊού.

Επι­πλέ­ον, ο Μακρόν προ­έ­τρε­ψε τους ηλι­κιω­μέ­νους άνω των 70 ετών και εκεί­νους που αντι­με­τω­πί­ζουν προ­βλή­μα­τα υγεί­ας να παρα­μεί­νουν στα σπί­τια τους για όσο χρειαστεί.

Ο πρώ­τος γύρος των δημο­τι­κών εκλο­γών, που προ­βλέ­πε­ται για αυτήν την Κυρια­κή, θα διε­ξα­χθεί κανο­νι­κά, σημεί­ω­σε ο επι­κε­φα­λής του γαλ­λι­κού κρά­τους, ενώ όσον αφο­ρά τα εκπαι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα, από τους παι­δι­κούς σταθ­μούς έως τα πανε­πι­στή­μια, γνω­στο­ποί­η­σε ότι θα παρα­μεί­νουν κλει­στά από την προ­σε­χή Δευτέρα.

Ο Εμα­νου­έλ Μακρόν είπε, επί­σης, ότι θα ζητή­σει από τις επι­χει­ρή­σεις να επι­τρέ­ψουν στους υπαλ­λή­λους τους να εργά­ζο­νται από το σπίτι.

Τα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς θα συνε­χί­σουν να λει­τουρ­γούν, σύμ­φω­να με τον ίδιο, την ώρα που, όπως ανα­κοί­νω­σε, το κρά­τος θα ανα­λά­βει τη μισθο­δο­σία εκεί­νων που θα πρέ­πει να εργα­στούν από το σπίτι.

Ο πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας γνω­στο­ποί­η­σε ότι οι φορο­λο­γι­κές υπο­χρε­ώ­σεις των Γάλ­λων για τον μήνα Μάρ­τιο αναβάλλονται.

Η Ευρώ­πη πρέ­πει να ενερ­γή­σει “με σθέ­νος και σύντο­μα” για την οικο­νο­μι­κή “ανά­καμ­ψη”, υπο­γράμ­μι­σε ο Εμα­νου­έλ Μακρόν, που έκρι­νε ως ανε­παρ­κή τα μέτρα που έλα­βε η ΕΚΤ.

Όσον αφο­ρά τα σύνο­ρα, ο Γάλ­λος ηγέ­της είπε ότι εφό­σον χρεια­στεί θα κλεί­σου­με τα σύνο­ρα, όμως σε συντο­νι­σμό με την ΕΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο