Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία-Κοροναϊός: Στους 631 οι θάνατοι — 168 τις τελευταίες 24 ώρες

Σύμφω­να με τα επί­ση­μα στοι­χεία, τα κρού­σμα­τα του νέου κορο­ναϊ­ού στην Ιτα­λία είναι 10.149 με τους νεκρούς να έχουν φτά­σει τους 631. Χθες ήταν 467, αυξή­θη­καν δηλα­δή κατά 168 μέσα σε μία ημέρα.

Θετι­κοί στον ιό παρα­μέ­νουν 8.514 άνθρω­ποι, καθώς 1.004 ιάθη­καν Στην Λομ­βαρ­δία, την περιο­χή που έχει πλη­γεί περισ­σό­τε­ρο, τα κρού­σμα­τα είναι 5.791 και 468 οι νεκροί.

Ο κοροναϊός μπορεί να είναι ήπιος, λένε κάποιοι ασθενείς, αλλά ο φόβος ότι μπορεί να τον μεταδώσουν βαραίνει πολύ

Για τον 45χρονο Γιά­κομπ Τάγκε Ράμ­λινγκ από τη Δανία, ο κορο­ναϊ­ός δεν ήταν η χει­ρό­τε­ρη εμπει­ρία μετά τη γρί­πη που είχε κάπο­τε. Ήταν ήπιος. Η μεγα­λύ­τε­ρη ανη­συ­χία του ήταν μήπως τον μεταδώσει.

Ο δημο­σιο­γρά­φος, που απο­μο­νώ­θη­κε στην Κοπεγ­χά­γη μακριά από την οικο­γέ­νειά του μέχρι οι για­τροί να απο­φαν­θούν ότι δεν είχε πλέ­ον τον ιό, ήταν ο πρώ­τος άνθρω­πος στη Δανία που βρέ­θη­κε θετι­κός στον κορο­ναϊό έπει­τα από την επι­στρο­φή του από δια­κο­πές στη βόρεια Ιταλία.

«Είχα πολύ λίγα συμ­πτώ­μα­τα, μόνο πονο­κέ­φα­λο, στο­μα­χι­κές δια­τα­ρα­χές, βήχα και πονό­λαι­μο. Χρειά­στη­κε να περά­σουν πέντε με έξι ημέ­ρες προ­κει­μέ­νου να φύγουν όλα τα συμ­πτώ­μα­τα», είπε.

«Δεν νοση­λεύ­τη­κα ούτε μια μέρα. Δεν πήρα καθό­λου φάρ­μα­κα, επει­δή ήμουν μια χαρά, φαί­νε­ται ότι δεν ήταν τόσο κακός για μένα, όπως είναι για πολ­λούς άλλους ανθρώπους».

Ο κορο­ναϊ­ός είναι πιο επι­κίν­δυ­νος για τους ηλι­κιω­μέ­νους και εκεί­νους με υπο­κεί­με­να νοσή­μα­τα. Καθώς γνώ­ρι­ζε ότι μπο­ρεί να είναι θανα­τη­φό­ρος για κάποιους, ο Ράμ­λινγκ ήταν ιδιαί­τε­ρα ανή­συ­χος μήπως τον μεταδώσει.

«Δεν θέλω να είμαι εκεί­νος που κάνει άλλους ανθρώ­πους να αρρω­στή­σουν. Έτσι αυτή ήταν η μεγα­λύ­τε­ρη ανη­συ­χία μου και νομί­ζω πως αυτή είναι η μεγα­λύ­τε­ρη ανη­συ­χία για όλους, ότι δεν θέλου­με όσο είναι δυνα­τόν αυτό το πράγ­μα να μεταδοθεί».

«Προ­τι­μώ να μεί­νω στο σπί­τι για μια, δυο εβδο­μά­δες ακό­μη, ή και περισ­σό­τε­ρο, αν μπο­ρώ να απο­φύ­γω το ενδε­χό­με­νο να κολ­λή­σει κάποιος αυτή την ασθένεια.»

Ο Νιλ Μόν­ρο, 22 ετών, ένας Ισπα­νός που χαρα­κτη­ρί­ζει τον εαυ­τό του νέο και υγιή, βρέ­θη­κε θετι­κός στον κορο­ναϊό μετά την επι­στρο­φή του στη Βαρ­κε­λό­νη από την Εβδο­μά­δα Μόδας στο Μιλάνο.

Μιλώ­ντας στο Reuters, θέλη­σε κι εκεί­νος, όπως και ο Ράμ­λινγκ, να καθη­συ­χά­σει τον κόσμο ότι τα συμ­πτώ­μα­τα μπο­ρεί να είναι ήπια.

«Τα συμ­πτώ­μα­τα που έχω είναι σαν αυτά ενός κανο­νι­κού κρυο­λο­γή­μα­τος. Είχα λίγο πυρε­τό, πονο­κέ­φα­λο, μια γενι­κή κακου­χία, αλλά ο καθέ­νας θα μπο­ρού­σε να σκε­φτεί ότι ήταν απλώς ένα κρυολόγημα».

Άρχι­σε να παρα­τη­ρεί τα συμ­πτώ­μα­τα όταν επέ­στρε­ψε στην Ισπα­νία, κάλε­σε τις υπη­ρε­σί­ες έκτα­κτης ανά­γκης που του είπαν να πάει στο νοσο­κο­μείο για να υπο­βλη­θεί σε τεστ. Αφού βρέ­θη­κε θετι­κός, μπή­κε σε καραντίνα.

«Θα ήθε­λα να καθη­συ­χά­σω τον κόσμο. Αν είστε νέοι — ακο­λου­θεί­στε τις συστά­σεις των αρχών. Και αν είστε μεγα­λύ­τε­ροι ή αν έχε­τε κάποιες αρρώ­στιες από πριν — πάρ­τε περισ­σό­τε­ρα προ­λη­πτι­κά μέτρα. Προ­σπα­θή­στε να μην συμ­με­τέ­χε­τε σε πολυ­πλη­θείς εκδη­λώ­σεις και προ­σπα­θή­στε να τηρεί­τε πολύ καλή υγιει­νή των χεριών», είπε.

Ο Κλα­ού­ντιο Καν­τσέ­λι, ο 65χρονος δήμαρ­χος της ιτα­λι­κής πόλης Νέμπρο στην περι­φέ­ρεια Μπέρ­γκα­μο, κοντά στο Μιλά­νο, είχε επί­σης κορο­ναϊό. Λέει πως η πόλη του, με πλη­θυ­σμό 11.000 κατοί­κους, έχει τα περισ­σό­τε­ρα κρού­σμα­τα στην περιφέρεια.

«Ευτυ­χώς, η περί­πτω­σή μου ήταν απο­λύ­τως θετι­κή επει­δή, έπει­τα από τρεις ημέ­ρες με ψηλό πυρε­τό και παίρ­νο­ντας απλώς ένα αντι­πυ­ρε­τι­κό, δεν έχω πλέ­ον συμπτώματα.»

«Σήμε­ρα είμαι καλά, και είμαι καλά εδώ και έξι ημέ­ρες, εργά­ζο­μαι για την πόλη μου και ασκώ τα καθή­κο­ντά μου ως δήμαρχος.»

Κάθε μέρα οι υγειο­νο­μι­κές αρχές του τηλε­φω­νού­σαν του­λά­χι­στον δύο φορές για τον ρωτή­σουν αν είχε πυρε­τό και πώς αισθανόταν.

«Θα μεί­νω στο σπί­τι μου για περί­που 14 ημέ­ρες… Μένω σε ένα ξεχω­ρι­στό δωμά­τιο στο σπί­τι μου και χρη­σι­μο­ποιώ ξεχω­ρι­στό μπά­νιο. Τα δύο μέλη της οικο­γέ­νειάς μου –η σύζυ­γός μου και ο γιος μου– μένουν στη άλλη πλευ­ρά του σπι­τιού αλλά είναι κι εκεί­νοι σε ‘καρα­ντί­να’ όπως λέγε­ται. Ευτυ­χώς είναι μια χαρά, δεν έχουν κανέ­να σύμπτωμα.»

Τα μέτρα προστασίας κι ο πανικός για τον κοροναϊό πλήττουν σκληρά τα προγράμματα αρωγής και ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων

Με τα εστια­τό­ρια κλει­στά, τις δια­νο­μές φαγη­τού να έχουν ανα­βλη­θεί και τα προ­γράμ­μα­τα επαγ­γελ­μα­τι­κής κατάρ­τι­σης να έχουν ακυ­ρω­θεί λόγω της γενι­κευ­μέ­νης καρα­ντί­νας που έχει κηρυ­χθεί σε όλη την Ιτα­λία, τα προ­γράμ­μα­τα αρω­γής των προ­σφύ­γων και των μετα­να­στών γογ­γύ­ζουν , προ­σπα­θώ­ντας να επιβιώσουν.

Από σήμε­ρα στην Ιτα­λία ισχύ­ει η παραί­νε­ση Tutti a casa (όλοι στο σπί­τι) για τις επό­με­νες τρεις εβδο­μά­δες, του­λά­χι­στον, εξόν εάν υπάρ­χει έκτα­κτη ανά­γκη για λόγους υγεί­ας, ή επαγ­γελ­μα­τι­κούς, προ­κει­μέ­νου να ανα­σχε­θεί η μεγα­λύ­τε­ρη έξαρ­ση του κορο­ναϊ­ού στην Ευρώ­πη. Ο ΠΟΥ μάλι­στα έχει επαι­νέ­σει τον «επι­θε­τι­κό» τρό­πο με τον οποίο η Ιτα­λία αντι­με­τώ­πι­σε την κρί­ση, που έως χτες είχε κοστί­σει τη ζωή σε 436 ανθρώ­πους (31 σήμε­ρα) — τον δεύ­τε­ρο δει­νό­τε­ρο απο­λο­γι­σμό μετά αυτόν της Κίνας.

«Από την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, κανέ­νας δεν πατά στο εστια­τό­ριο. Δεν θα έχω δου­λειά, εάν αυτό συνε­χι­σθεί. Όχι μόνον εγώ, αλλά κι όλοι όσους γνω­ρί­ζω δεν θα δου­λεύ­ουν πιά», τόνι­σε ο Τζα­φάρ Αμπ­ντουλ­χου­σέιν, που εργά­ζε­ται στο εστια­τό­ριο Gusta Mundo, το οποίο προ­σλαμ­βά­νει μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες, ως σερ­βι­τό­ρους, ή μαγείρους.

Ο 22χρονος Αμπ­ντουλ­χου­σέιν, ο οποί­ος έφυ­γε από το Ιράκ σε ηλι­κία 15 ετών και δια­θέ­τει 5ετούς διάρ­κειας βίζα ασύ­λου, τονί­ζει πως πλέ­ον «κάνου­με μόνον παρα­δό­σεις κατ’ οίκον και δίνου­με φαγη­τά σε πακέτο».

Με τους κατοί­κους της Ρώμης να έχουν σπεύ­σει να αδειά­σουν τα ράφια των σου­περ­μάρ­κετ από φόβο μην καταρ­ρεύ­σει η οικο­νο­μία κι η χώρα βυθι­σθεί στην κρί­ση λόγω της επι­δη­μί­ας, το οικο­νο­μι­κό κόστος για πολ­λές επι­χει­ρή­σεις εστίασης.

Πλέ­ον τα μπαρ και τα εστια­τό­ρια μπο­ρούν να λει­τουρ­γούν από τις 6 το πρωΐ έως τις 18.00 το από­γευ­μα και μόνον εάν οι πελά­τες βρί­σκο­νται σε από­στα­ση του­λά­χι­στον ενός μέτρου ο ένας από τον άλλο.Άλλα και τα υπό­λοι­πα κατα­στή­μα­τα θα πρέ­πει να εξα­σφα­λί­ζουν την από­στα­ση ασφα­λεί­ας του ενός μέτρου για τις αγο­ρές των πελατών.

Στην πολυ­πλη­θή αγο­ρά του Εσκου­ϊ­λί­νο, ο Φραν­τσέ­σκο Φανό­λι και μία ομά­δα εθε­λο­ντών συνή­θως συγκε­ντρώ­νουν κάθε Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 600 ‑1000 κιλά φρού­των και λαχα­νι­κών, αλλά και τρό­φι­μα που απο­μέ­νουν στο τέλος της ημέ­ρας και θα πετά­γο­νταν, για να τα μοι­ρά­σουν δωρεάν.

«Στα­μα­τή­σα­με να το κάνου­με το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το διό­τι δεν μπο­ρού­σε να εξα­σφα­λι­σθεί η από­στα­ση του ενός μέτρου ανά­με­σα στους ανθρώ­πους. Είναι λυπη­ρό που στα­μα­τού­με, όμως είναι ασφα­λέ­στε­ρο να λάβου­με προ­φυ­λά­ξεις», τόνι­σε ο ίδιος.

Η καρα­ντί­να και τα υπό­λοι­πα μέτρα προ­φύ­λα­ξης έχουν δυσχε­ρά­νει το έργο των οργα­νώ­σε­ων και των προ­γραμ­μά­των που σκο­πό έχουν την αρω­γή και την ενσω­μά­τω­ση μετα­να­στών και προ­σφύ­γων στην Ιτα­λία. Σύμ­φω­να με την Ύπα­τη Αρμο­στεία του ΟΗΕ υπο­λο­γί­ζο­νται σε 350.000 οι πρό­σφυ­γες και οι αιτού­ντες ασύ­λου που σήμε­ρα ζουν στην Ιταλία.

Περί­που 40 αιτού­ντες ασύ­λου που ζου­νε στη Βίλα Κουα­λί­να-μία πρώ­ην ιερα­τι­κή σχο­λή στο Άστι, που πλέ­ον φιλο­ξε­νεί και παρέ­χει εργα­σία σε ανθρώ­πους κατά τη διάρ­κεια που εξε­τά­ζε­ται η αίτη­σή τους-βρί­σκο­νται πλέ­ον μετέωροι.

«Είχα­με μία σει­ρά από μαθή­μα­τα κατάρ­τι­σης, από αγρο­τι­κές εργα­σί­ες, ως μάγει­ρες, είτε ως μηχα­νι­κοί. Παρα­κο­λου­θού­σαν μαθή­μα­τα Ιτα­λι­κών σε σχο­λεία και στα νηπια­γω­γεία. Όλα έκλει­σαν την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα. Πολ­λοί από αυτούς δεν έχου­με τίπο­τε να κάνουν όλην τη μέρα και τού­το είναι ένα πρό­βλη­μα», εξη­γεί ο ιδρυ­τής του προ­γράμ­μα­τος Αλμπέρ­το Μοσίνο.

Ο Αμπ­ντελ­χου­σέιν φοβά­ται πως η παρά­τα­ση των μέτρων θα ανα­γκά­σει το Gusta Mundo να κλεί­σει δια­πα­ντός. «Η ιδέα ήταν πως το εστια­τό­ριο μπο­ρεί να απο­δεί­ξει στον κόσμο πως οι πρό­σφυ­γες δεν ήλθαν για να κλέ­ψουν δου­λειές, ή να κάνουν παρά­νο­μες πρά­ξεις, ή να ζητούν ελεημοσύνη.

Με 35 δια­φο­ρε­τι­κούς μάγει­ρες, που εναλ­λάσ­σο­νται, το εστια­τό­ριο προ­τεί­νει ένα εξω­τι­κό μενού, με πιά­τα από τη Νιγη­ρία, Αφγα­νι­στάν, ή τη Γκά­μπια. Όμως το μέλ­λον του είναι αβέ­βαιο: «δεν ξαί­ρω πόσο μπο­ρεί να μας κοστί­σει ο κορο­ναϊ­ός», τονί­ζει με θλί­ψη ο Αμπντελχουσέιν.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο