Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία-κορονοϊός: Αύξηση των νέων κρουσμάτων και περιορισμένη αύξηση των νεκρών

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των περι­στα­τι­κών κορο­νοϊ­ού στην Ιτα­λία, βάσει του επί­ση­μου υπο­λο­γι­σμού, είναι σήμε­ρα 238.159. Οι νεκροί έφτα­σαν τους 34.514. Παράλ­λη­λα, 180.544 άνθρω­ποι έχουν ιαθεί.

Το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο κατα­γρά­φη­καν 333 νέα κρού­σμα­τα, 66 ασθε­νείς έχα­σαν την ζωή τους και 1.089 άνθρω­ποι έγι­ναν αρνη­τι­κοί στον ιό.

Στο μετα­ξύ, 168 ασθε­νείς βρί­σκο­νται σε μονά­δες εντα­τι­κής θερα­πεί­ας και, συνο­λι­κά, 2.867 έχουν εισα­χθεί σε νοσο­κο­μείο. Για 20.066 έχει απο­φα­σι­στεί ο κατ΄οίκον περιο­ρι­σμός. Οι ασθε­νείς στην εντα­τι­κή παρου­σιά­ζουν σήμε­ρα αύξη­ση (είναι πέντε περισ­σό­τε­ροι από χθες) μετά από πολ­λές ημέ­ρες συνε­χούς πτω­τι­κής πορείας.

Σε σχέ­ση με χθες, τα κρού­σμα­τα παρου­σιά­ζουν μικρή αύξη­ση: νόση­σαν 4 περισ­σό­τε­ροι άνθρω­ποι. Οι θάνα­τοι αυξή­θη­καν κατά 23, ενώ οι θερα­πευ­μέ­νοι αυξή­θη­καν κατά 160.

Στην χώρα, στο μετα­ξύ, συνε­χί­ζουν οι επι­κρι­τι­κές αντι­δρά­σεις σχε­τι­κά με τους χθε­σι­νούς, μαζι­κούς εορ­τα­σμούς στους δρό­μους της Νάπο­λης, μετά την κατά­κτη­ση του κυπέ­λου ποδο­σφαί­ρου Ιτα­λί­ας από την ομά­δα. Χιλιά­δες φίλα­θλοι πανη­γύ­ρι­σαν χωρίς μάσκα και με μηδε­νι­κές, ουσια­στι­κά, απο­στά­σεις ασφαλείας.

Πολ­λοί σχο­λια­στές υπο­γραμ­μί­ζουν ότι τόσο ο περι­φε­ρειάρ­χης Βιν­τσέν­τσο Ντε Λού­κα, όσο και ο δήμαρ­χος Λουί­τζι Ντε Ματζί­στρις, δεν κατα­δί­κα­σαν με την πρέ­που­σα αυστη­ρό­τη­τα την παρα­βί­α­ση των κανό­νων που έχουν ορι­σθεί, για την προ­στα­σία της υγεί­ας των πολιτών.

Τα ιτα­λι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης κάνουν λόγο, χαρα­κτη­ρι­στι­κά, για «στιγ­μές αλλο­φρο­σύ­νης», ενώ προ­σθέ­τουν ότι προ­κλή­θη­καν ζημιές σε ιστο­ρι­κό σιντρι­βά­νι και ότι δεν έλει­ψαν και κάποιες στιγ­μές βίας: την ώρα των εορ­τα­σμών, τρεις άνδρες έρι­ξαν κάτω δυο νέους που επέ­βαι­ναν σε μηχα­νή και μέσα σε δευ­τε­ρό­λε­πτα απο­μα­κρύν­θη­καν με το δίτροχο.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο