Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία: Μείωση των κρουσμάτων και των θανάτων

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των κορο­νοϊ­ού στην Ιτα­λία είναι 229.858. Οι νεκροί ανήλ­θαν σε 32.785. Παράλ­λη­λα, 140.479 άνθρω­ποι έχουν ιαθεί.

Συγκρι­τι­κά, χθες το σύνο­λο κρου­σμά­των του κορο­νοϊ­ού ήταν 229.327 και είχαν χάσει την ζωή τους 32.735 άνθρω­ποι, ενώ 138.840 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο, δηλα­δή, έχα­σαν την ζωή τους 50 άνθρω­ποι, κατα­γρά­φη­καν 229 νέα κρού­σμα­τα, 1.639 ασθε­νείς έγι­ναν αρνη­τι­κοί στον ιό.

Στο μετα­ξύ, 553 ασθε­νείς βρί­σκο­νται σε μονά­δες εντα­τι­κής θερα­πεί­ας και συνο­λι­κά 8.613 έχουν εισα­χθεί σε νοσο­κο­μείο. Για 47.428 έχει απο­φα­σι­στεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθ­μός μετά­δο­σης του ιού το τελευ­ταίο 24ωρο μειώ­θη­κε κατά 440 κρού­σμα­τα. O αριθ­μός των θανά­των παρου­σιά­ζει μεί­ω­ση: έχα­σαν την ζωή τους 69 λιγό­τε­ροι άνθρω­ποι σε σχέ­ση με την χθε­σι­νή ημέ­ρα. Οι δε ιαθέ­ντες είναι 481 λιγό­τε­ροι από χθες. Πρέ­πει να ληφθεί υπό­ψη, όμως, ότι σήμε­ρα η περι­φέ­ρεια της Λομ­βαρ­δί­ας, με πρω­τεύ­ου­σα το Μιλά­νο, δεν δημο­σιο­ποί­η­σε τα στοι­χεία της.

Οι ασθε­νείς στις ΜΕΘ, για τεσ­σα­ρα­κο­στή ένα­τη ημέ­ρα, συνε­χί­ζουν να μειώ­νο­νται. Παράλ­λη­λα, περιο­ρί­ζε­ται και ο αριθ­μός των ασθε­νών που βρί­σκο­νται σε κατ΄οίκον περιορισμό.

Στο μετα­ξύ, ανη­συ­χία προ­κά­λε­σε η μεγά­λη χθε­σι­νή κοσμο­συρ­ροή στους δρό­μους της Νάπο­λης, ιδί­ως στην περιο­χή της παρα­λια­κής οδού της μεγα­λού­πο­λής του ιτα­λι­κού νότου. Ο περι­φε­ρειάρ­χης της Καμπα­νί­ας Βιν­τσέν­τσο Ντε Λού­κα τόνι­σε ότι θα ληφθούν μέτρα για να μην επα­να­λη­φθούν παρό­μοιοι, επι­κίν­δυ­νοι συνωστισμοί.

Παρό­μοια προ­βλή­μα­τα παρα­τη­ρή­θη­καν στην Πίζα και στην Περού­τζια της κεντρι­κής Ιτα­λί­ας. Ο δήμαρ­χος της Περού­τζια, για τον λόγο αυτό, απο­φά­σι­σε ότι στο εξής τα κατα­στή­μα­τα (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των καφέ μπαρ) θα κλεί­νουν υπο­χρε­ω­τι­κά στις εννέα το βράδυ.

Ο περι­φε­ρειάρ­χης του Βένε­το Λού­κα Τζάια, τέλος, επι­βε­βαί­ω­σε σήμε­ρα ότι το φετι­νό φεστι­βάλ κινη­μα­το­γρά­φου της Μπιέ­να­λε Βενε­τί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί κανο­νι­κά, στο Λίντο της Βενετίας.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο