Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία: Νέες έφοδοι της αστυνομίας σε σπίτια αντιεμβολιαστών

Νέες εφό­δους σε σπί­τια αντιεμ­βο­λια­στών πραγ­μα­το­ποί­η­σε σήμε­ρα η ιτα­λι­κή αστυ­νο­μία. Συνο­λι­κά, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν 29 έφο­δοι σε όλη την ιτα­λι­κή επι­κρά­τεια. Οι αντιεμ­βο­λια­στές έλα­βαν κλή­ση σε απο­λο­γία για προ­τρο­πή σε βίαιες πρά­ξεις, πρό­κλη­ση κατα­στρο­φών, δημιουρ­γία μυστι­κών οργανώσεων.

Οι έρευ­νες επι­κε­ντρώ­νο­νται κυρί­ως στα όσα συνέ­βη­σαν στην Ιτα­λία τους τελευ­ταί­ους τρεις μήνες στις κινη­το­ποι­ή­σεις που είχαν ως στό­χο τα εμβό­λια, αλλά και το λεγό­με­νο «πρά­σι­νο πάσο εμβολιασμένου».

Μέσω δια­δι­κτύ­ου, ακραί­ες ομά­δες αντιεμ­βο­λια­στών συνεν­νο­ού­νταν για να οργα­νώ­σουν επει­σό­δια και να επι­διώ­ξουν συγκρού­σεις με τις αστυ­νο­μι­κές αρχές και τους καραμπινιέρους.

Από την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα στην Ιτα­λία επι­τρέ­πε­ται μόνον η πραγ­μα­το­ποί­η­ση καθι­στι­κών δια­μαρ­τυ­ριών, μακριά από τις κεντρι­κές περιο­χές των δια­φό­ρων πόλε­ων, όπως και από υπουρ­γεία, συν­δι­κά­τα και τα μέγα­ρα της βου­λής, της γερου­σί­ας και της κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο