Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία: Νεοφασίστες αναρτούν φωτογραφία του Μπενίτο Μουσολίνι σε γέφυρα κοντά στο Κολοσσαίο

Μέλη της ιτα­λι­κής νεο­φα­σι­στι­κής οργά­νω­σης Movimento Nazionale ( «Εθνι­κό Κίνη­μα») τοπο­θέ­τη­σαν το βρά­δυ της Πέμ­πτης φωτο­γρα­φία που εικο­νί­ζει τον φασί­στα δικτά­το­ρα Μπε­νί­το Μου­σο­λί­νι σε γέφυ­ρα που δεν απέ­χει πολύ από το Κολοσσαίο.

Δίπλα στη φωτο­γρα­φία τοπο­θέ­τη­σαν πανό με το σύν­θη­μα «Εκα­τό χρό­νια αργό­τε­ρα, η Πορεία συνε­χί­ζε­ται», ανα­φε­ρό­με­νοι στη συμπλή­ρω­ση ενός αιώ­να από την πορεία των φασι­στών προς την Ρώμη και την βίαιη κατά­κτη­ση της εξου­σί­ας από τον Μουσολίνι.

Νωρί­τε­ρα, στην ίδια γέφυ­ρα, αντι­φα­σί­στες είχαν κρε­μά­σει φωτο­γρα­φία του Μου­σο­λί­νι ανά­πο­δα, συνο­δεύ­ο­ντάς τη με το σύν­θη­μα «28 Οκτω­βρί­ου του 1922, γνω­ρί­ζου­με την κατάληξη».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο