Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία: Πέθανε η μεγάλη ιταλίδα χορεύτρια Κάρλα Φράτσι — Αξέχαστη η συνεργασία της με τον Νουρέγιεφ

Η σπου­δαία ιτα­λί­δα χορεύ­τρια Κάρ­λα Φρά­τσι πέθα­νε σήμε­ρα στο Μιλά­νο, σε ηλι­κία 84 ετών. Εδώ και πολύ και­ρό έδι­νε μάχη κατά του καρκίνου.

Η Κάρ­λα Φρά­τσι είχε γεν­νη­θεί το 1936 στο Μιλά­νο. Στα δέκα της χρό­νια, μετά από τα πρώ­τα μαθή­μα­τα χορού στον πολι­τι­στι­κό σύλ­λο­γο των οδη­γών τραμ του Μιλά­νου, οι γονείς της την γρά­φουν στην σχο­λή του θεά­τρου Λα Σκά­λα. Το ντε­μπού­το της έγι­νε το 1955, πάντα στο θρυ­λι­κό θέα­τρο του Μιλά­νου, με την Σταχτοπούτα.

Το 1958 επι­λέ­γε­ται ως πρώ­τη χορεύ­τρια, σε ηλι­κία μόλις 22 ετών. Στην καριέ­ρα της ερμή­νευ­σε πάνω από 150 ρόλους, από τον Καρυο­θρά­υ­στη, μέχρι την Λίμνη των Κύκνων. Το 1963 αρχί­ζει να χορεύ­ει με τον Ρού­ντολφ Νου­ρέ­γιεφ και η συνερ­γα­σία τους θα συνε­χι­στεί για είκο­σι ολό­κλη­ρα χρό­νια. Οι New York Times την είχαν χαρα­κτη­ρί­σει «από­λυ­τη, κύρια πρώ­τη χορεύτρια».

Από τα χρό­νια του 1960 ήταν αυτό­νο­μη, χωρίς μόνι­μη σχέ­ση με κάποιο μεγά­λο θέα­τρο. «Ο πατέ­ρας μου οδη­γού­σε τραμ, η μητέ­ρα μου ήταν εργά­τρια. Μου έμα­θαν ότι η επι­τυ­χία κερ­δί­ζε­ται. Δού­λε­ψα, δού­λε­ψα και πάλι δού­λε­ψα», δήλω­νε η ίδια.

Από το τέλος των ετών του 1970, με τηλε­ο­πτι­κές βρα­διές στην Rai, επέ­τρε­ψε στο ευρύ κοι­νό να γνω­ρί­σει το κλα­σι­κό μπα­λέ­το, ενώ είχε παί­ξει και ως κινη­μα­το­γρα­φι­κή ηθο­ποιός στην ται­νία Η Πραγ­μα­τι­κή Ιστο­ρία της Κυρί­ας με τις καμέ­λιες, με τον Τζαν Μαρία Βολοντέ.

Τα τελευ­ταία χρό­νια έδω­σε μεγά­λο αγώ­να κατά της μεί­ω­σης των θιά­σων κλα­σι­κού μπα­λέ­τοy των πολι­τι­στι­κών ιδρυ­μά­των, ενώ από το 2000 μέχρι το 2010 ήταν επι­κε­φα­λής του θιά­σου μπα­λέ­του του Θεά­τρου της Όπε­ρας της Ρώμης.

Τον περα­σμέ­νο Ιανουά­ριο έκα­νε την τελευ­ταία της εμφά­νι­ση: ένα μάθη­μα στους χορευ­τές της La Scala, βασι­σμέ­νο στην ερμη­νεία της Ζιζέλ. Η σορός της θα τεθεί σε λαϊ­κό προ­σκύ­νη­μα στο παγκο­σμί­ου φήμης θέα­τρο του Μιλάνου.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο