Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία: Προς παραίτηση Ντράγκι

Η κυβέρ­νη­ση του Μάριο Ντρά­γκι έλα­βε μόνον 95 θετι­κές ψήφους, στην γερου­σία της Ρώμης, κατά την δια­δι­κα­σία παρο­χής ψήφου εμπι­στο­σύ­νης. Οι γερου­σια­στές που κατα­ψή­φι­σαν την κυβέρ­νη­ση, είναι 38.

Στην ψηφο­φο­ρία δεν πήραν μέρος τα Πέντε Αστέ­ρια, η Λέγκα και η Φόρ­τσα Ιτά­λια. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στην ιτα­λι­κή γερου­σία, για την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία, απαι­τού­νται 158 ψήφοι.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες των ιτα­λι­κών μέσων ενη­μέ­ρω­σης, ο Μάριο Ντρά­γκι δεν θα μετα­βεί από­ψε, στο προ­ε­δρι­κό μέγα­ρο Κυρι­νά­λιο για να παραι­τη­θεί αλλά ‑πιθα­νό­τα­τα- μέσα στην αυρια­νή ημέ­ρα. Εκτός θεα­μα­τι­κών εκπλή­ξε­ων, η πιο πιθα­νή εξέ­λι­ξη θα είναι η προ­κή­ρυ­ξη πρό­ω­ρων βου­λευ­τι­κών εκλο­γών για το φθινόπωρο.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο