Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία: Προς υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων των εργαζομένων

Η χώρα οδεύ­ει προς το «σού­περ πρά­σι­νο πάσο» και ο υπο­χρε­ω­τι­κός εμβο­λια­σμός πρό­κει­ται να επε­κτα­θεί σε όλους τους εργα­ζο­μέ­νους, σε δημό­σιο και ιδιω­τι­κό τομέα.

Η κυβέρ­νη­ση του Μάριο Ντρά­γκι δεν κάνει πίσω. Σύμ­φω­να με όλα τα μέσα ενη­μέ­ρω­σης της Ιτα­λί­ας, στο επό­με­νο 48ωρο πρό­κει­ται να απο­φα­σι­στεί η υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση του «σού­περ πρά­σι­νου πάσου εμβο­λια­σμέ­νου» για όλους τους εργα­ζό­με­νους του δημό­σιου και του ιδιω­τι­κού τομέα. Ένα καθο­ρι­στι­κό βήμα για να ανα­γκα­στεί μεγά­λο μέρος των 5,5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων Ιτα­λών που ακό­μη δεν το έχει πρά­ξει, να προ­σέλ­θει στα εμβο­λια­στι­κά κέντρα.

Μέχρι τώρα η Λέγκα έθε­τε το θέμα της προ­στα­σί­ας των πολι­τών, οι οποί­οι για διά­φο­ρους λόγους υγεί­ας δεν μπο­ρούν να κάνουν ο εμβό­λιο. Ο ίδιος ο ιτα­λός τεχνο­κρά­της πρω­θυ­πουρ­γός όμως δια­βε­βαί­ω­σε τα κόμ­μα­τα που μετέ­χουν στην κυβέρ­νη­ση, ότι στα άτο­μα αυτά παρέ­χε­ται ήδη κάθε ανα­γκαία προ­στα­σία. Παράλ­λη­λα, η κεντρο­α­ρι­στε­ρά ζητά με έμφα­ση να απο­φα­σι­στεί και ο υπο­χρε­ω­τι­κός εμβο­λια­σμός όλων των πολι­τών άνω των 18 ετών. Το θέμα θα συζη­τη­θεί στο υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα εξα­σφα­λι­στεί και το ανα­γκαίο «πρά­σι­νο φως».

Η “όμικρον” πιέζει για λήψη άμεσων αποφάσεων

Είναι σαφές πάντως ότι η μετάλ­λα­ξη όμι­κρον επι­σπεύ­δει την λήψη κάθε ανα­γκαί­ας από­φα­σης. «Υπάρ­χει ουσια­στι­κό πρό­βλη­μα. Από τον τομέα των μέσων μαζι­κής μετα­φο­ράς, μέχρι της απο­κο­μι­δής απορ­ριμ­μά­των, οι αυξα­νό­με­νες απου­σί­ες λόγων του κορω­νοϊ­ού προ­κα­λούν κρί­ση στο ιτα­λι­κό δημό­σιο», γρά­φει σήμε­ρα η εφη­με­ρί­δας της Ρώμης La Repubblica.

Πάνω από ένα εκα­τομ­μύ­ριο πολί­τες στην φάση αυτή έχει μολυν­θεί με τον ιό. Το 22% είναι 30 με 59 ετών, δηλα­δή στην πιο παρα­γω­γι­κή ηλι­κία. Είναι αδύ­να­τον κατά συνέ­πεια να μπο­ρέ­σουν να βρε­θούν αντι­κα­τα­στά­τες για όλους αυτούς σε χρό­νο ρεκόρ. Και δεν απο­κλεί­ε­ται, μέσα στις επό­με­νες εβδο­μά­δες, ο αριθ­μός των θετι­κών να ξεπε­ρά­σει τα δυο εκατομμύρια.

Στο μετα­ξύ, ανα­μέ­νε­ται η λήψη νέων μέτρων και για τα σχο­λεία. Θα γίνει κάθε δυνα­τή προ­σπά­θεια για να μπο­ρέ­σουν να ξανα­νοί­ξουν κανο­νι­κά μετά από τα Θεο­φά­νεια. Ωστό­σο το υπουρ­γείο παι­δεί­ας θέλει να αλλά­ξει τους ισχύ­ο­ντες κανό­νες: Σε περί­πτω­ση που σε μια τάξη προ­κύ­ψουν του­λά­χι­στον δυο θετι­κά κρού­σμα­τα, ο στό­χος ‑στο εξής- είναι να τίθε­νται σε εξ απο­στά­σε­ως διδα­σκα­λία μόνον τα ανεμ­βο­λί­α­στα παιδιά.

Πηγή: Deutsche Welle

Σκλη­ρός Απρί­λης του 2020μ.Χ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο