Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία: Συνεχίζεται η μείωση νέων κρουσμάτων — Λιγότεροι ασθενείς στις ΜΕΘ

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των περι­στα­τι­κών κορο­νοϊ­ού στην Ιτα­λία είναι 219.814. Οι νεκροί έφτα­σαν τους 30.739. Παράλ­λη­λα, 106.587 άνθρω­ποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνο­λο κρου­σμά­των του κορο­νοϊ­ού ήταν 219.070 και είχαν χάσει την ζωή τους 30.560 άνθρω­ποι ενώ 105.186 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο, δηλα­δή, έχα­σαν την ζωή τους 179 άνθρω­ποι και κατα­γρά­φη­καν 744 νέα κρού­σμα­τα. 1.401 ασθε­νείς έγι­ναν αρνη­τι­κοί στον ιό.

Στο μετα­ξύ, 999 ασθε­νείς βρί­σκο­νται σε μονά­δες εντα­τι­κής θερα­πεί­ας και, συνο­λι­κά, 13.539 έχουν εισα­χθεί σε νοσο­κο­μείο. Για 67.950 έχει απο­φα­σι­στεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθ­μός μετά­δο­σης του ιού το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο μειώ­θη­κε, με 58 λιγό­τε­ρα κρού­σμα­τα. Παρου­σιά­ζει μικρή αύξη­ση ο αριθ­μός των νεκρών: έχα­σαν την ζωή τους 14 περισ­σό­τε­ροι άνθρω­ποι σε σχέ­ση με την χθε­σι­νή ημέ­ρα. Οι δε ιασθέ­ντες είναι 754 λιγό­τε­ροι από χθες,.

Οι ασθε­νείς στις μονά­δες εντα­τι­κής θερα­πεί­ας, για τρια­κο­στή έβδο­μη ημέ­ρα, συνε­χί­ζουν να μειώ­νο­νται. Παράλ­λη­λα, περιο­ρί­ζε­ται, για έκτη ημέ­ρα, και ο αριθ­μός ασθε­νών που βρί­σκο­νται σε κατ΄οίκον περιορισμό.

Όπως υπο­γραμ­μί­ζει ο ιτα­λι­κός τύπος, παρά την θετι­κή πορεία σε ότι αφο­ρά την μεί­ω­ση του ρυθ­μού μετά­δο­σης του ιού, παρα­μέ­νουν κάποια σημα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα πρα­κτι­κής φύσε­ως. Σε πολ­λά κατα­στή­μα­τα και φαρ­μα­κεία της χώρας υπάρ­χει και πάλι έλλει­ψη σε γάντια και οινό­πνευ­μα, ενώ οι ιτα­λοί φαρ­μα­κο­ποιοί καταγ­γέλ­λουν ότι έχουν σχε­δόν τελειώ­σει οι προ­στα­τευ­τι­κές μάσκες.

Παρά τις δεσμεύ­σεις της ιτα­λι­κής κυβέρ­νη­σης, τέλος, για πώλη­ση των χει­ρουρ­γι­κών μασκών στην τιμή των 0,50 λεπτών του ευρώ — συν ΦΠΑ- έως τώρα, πολύ λίγοι πολί­τες έχουν κατα­φέ­ρει να τις προ­μη­θευ­θούν σε αυτή την χαμη­λή και ελεγ­χό­με­νη τιμή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο