Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία: Τοξοβόλος σκότωσε αλλοδαπό εργάτη

Για ανθρω­πο­κτο­νία εκ προ­θέ­σε­ως, με ρατσι­στι­κά κίνη­τρα, κατη­γο­ρεί­ται ένας 63χρονος Ιτα­λός που σκό­τω­σε με τόξο έναν 41χρονο Περου­βια­νό, μετα­δί­δει το πρα­κτο­ρείο Ansa επι­κα­λού­με­νο την εισαγ­γε­λία της Γένοβας.

Ο Χαβιέ Αλφρέ­δο Ρομέ­ρο Μιρά­ντα, ένας 41χρονος εργά­της, γιόρ­τα­ζε το από­γευ­μα της Τρί­της τη γέν­νη­ση του γιου του, όταν τραυ­μα­τί­στη­κε θανά­σι­μα από βέλος που έρι­ξε ο τοξο­βό­λος από το παρά­θυ­ρο του σπι­τιού του.

Σύμ­φω­να με αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες, ο 63χρονος Εβα­ρί­στο Σκάλ­κο είχε κατα­φερ­θεί νωρί­τε­ρα με ρατσι­στι­κά σχό­λια σε βάρος του Ρομέ­ρο Μιρά­ντα και ενός φίλου του, επί­σης περου­βια­νής καταγωγής.

Σε βίντεο που τρά­βη­ξαν περα­στι­κοί, δια­κρί­νε­ται ο Σκάλ­κο να σπεύ­δει να βοη­θή­σει το θύμα του, προ­τού κατα­φθά­σει το ασθενοφόρο.

Λίγο αργό­τε­ρα συνε­λή­φθη από την αστυ­νο­μία, η οποία κατέ­σχε­σε τρία τόξα και δεκά­δες βέλη από το σπί­τι του.

Ο Σκάλ­κο υπο­στή­ρι­ξε ότι ενο­χλή­θη­κε από τη φασα­ρία που έκα­ναν οι δύο Περου­βια­νοί, από τους οποί­ους ζήτη­σε επα­νει­λημ­μέ­νως να κάνουν ησυ­χία, αλλά εκεί­νοι απά­ντη­σαν με προ­σβο­λές και ρίψεις αντικειμένων.

Το θύμα, βαριά τραυ­μα­τι­σμέ­νο στο συκώ­τι, υπέ­κυ­ψε στα τραύ­μα­τά του μετά τη δια­κο­μι­δή του στο νοσοκομείο.

Ο δήμαρ­χος της Γένο­βας, Τζιο­βά­νι Τότι, κατα­δί­κα­σε την πρά­ξη ενός «παρα­νοϊ­κού». «Κανέ­να πάρ­τι, καμιά φασα­ρία ή οποια­δή­πο­τε άλλη κατά­στα­ση δεν μπο­ρεί να δικαιο­λο­γή­σει μια τέτοια αντί­δρα­ση», έγρα­ψε σε ανάρ­τη­σή του στο Twitter.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο