Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιταλία: 9.134 οι νεκροί από κορονοϊό — 919 το τελευταίο 24ωρο

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των περι­στα­τι­κών κορο­νοϊ­ού στην Ιτα­λία είναι 86.498. Οι νεκροί έφτα­σαν τους 9.134. Παράλ­λη­λα, 10.950 άνθρω­ποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνο­λο κρου­σμά­των του κορο­νοϊ­ού ήταν 80.539 και είχαν χάσει την ζωή τους, συνο­λι­κά, 8.215 άνθρω­ποι ενώ 10.361 είχαν ιαθεί.

Το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο , δηλα­δή, έχα­σαν την ζωή τους 919 ασθε­νείς και κατα­γρά­φη­καν 5.959 νέα κρού­σμα­τα. 589 ασθε­νείς έγι­ναν αρνη­τι­κοί στον ιό.

3.732 ασθε­νείς βρί­σκο­νται σε μονά­δες εντα­τι­κής θερα­πεί­ας και, συνο­λι­κά, 26.029 έχουν εισα­χθεί σε νοσο­κο­μείο. Για 36.653 έχει απο­φα­σι­στεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Στην Λομ­βαρ­δία τα συνο­λι­κά περι­στα­τι­κά είναι 37.298 και οι νεκροί 5.402 . Στην Εμί­λια Ρομά­νια τα κρού­σμα­τα είναι 11.588 με τους νεκρούς να έχουν φτά­σει τους 1.267. Στην περι­φέ­ρεια Βένε­το, οι θετι­κοί στον ιό είναι 7.497 , με 313 νεκρούς.

Σε σχέ­ση με το προη­γού­με­νο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο, σημειώ­νε­ται μικρή μεί­ω­ση του ρυθ­μού μετά­δο­σης του ιού, με από­λυ­το αρνη­τι­κό ρεκόρ των νεκρών

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο