Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΙΤΑΛΙΑ Ανοίγει ο δρόμος για τη νέα κυβέρνηση

Τα μέλη του ιτα­λι­κού «Κινή­μα­τος των Πέντε Αστέ­ρων» (M5S) ψήφι­σαν τελι­κά υπέρ της προ­τει­νό­με­νης κυβερ­νη­τι­κής συμ­μα­χί­ας με το σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα (PD) ανοί­γο­ντας το δρό­μο η κυβέρ­νη­ση συνα­σπι­σμού να ανα­λά­βει την εξου­σία τις ερχό­με­νες μέρες.

Σε μια δια­δι­κτυα­κή εσω­κομ­μα­τι­κή ψηφο­φο­ρία που διε­ξή­χθη, το 79,3% των μελών των Πέντε Αστέ­ρων ψήφι­σε υπέρ της συμ­μα­χί­ας με το PD, τον παρα­δο­σια­κό πολι­τι­κό τους αντί­πα­λο, ενώ το 20,7% ψήφι­σε ενά­ντια στην συμ­μα­χία αυτή, ανα­κοί­νω­σε ο ηγέ­της του κόμ­μα­τος Λουί­τζι Ντι Μάιο στους δημοσιογράφους.

Το απο­τέ­λε­σμα αυτό σημαί­νει ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός Τζου­ζέ­πε Κόντε μπο­ρεί πλέ­ον να ολο­κλη­ρώ­σει τις εργα­σί­ες για τη συγκρό­τη­ση μιας νέας κυβέρ­νη­σης και να κατα­θέ­σει στον πρό­ε­δρο Σέρ­τζιο Ματ­τα­ρέ­λα τον κατά­λο­γο με τα ονό­μα­τα των υπο­ψή­φιων υπουργών.

Το M5S και το PD παρου­σί­α­σαν νωρί­τε­ρα σήμε­ρα ένα κοι­νό πολι­τι­κό πρό­γραμ­μα το οποίο θα χρη­σι­μεύ­σει ως βάση για μια νέα κυβέρ­νη­ση συνα­σπι­σμού, βάζο­ντας στην κορυ­φή της ατζέ­ντας τους έναν επε­κτα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό για το 2020.

Σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες, στις προ­τε­ραιό­τη­τές του προ­γράμ­μα­τός τους είναι η υπε­ρά­σπι­ση της δημο­σιο­νο­μι­κής πει­θαρ­χί­ας και η ευέ­λι­κτη σύντα­ξη προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το νέο έτος, έτσι ώστε να «μην τεθούν σε κίν­δυ­νο» τα δημό­σια οικο­νο­μι­κά, αλλά και ώστε να ξεπε­ρα­σθεί η «υπερ­βο­λι­κή αυστη­ρό­τη­τα» των κανό­νων που σήμε­ρα οι Βρυ­ξέλ­λες προ­ω­θούν. Μετα­ξύ άλλων, ιεραρ­χεί­ται και η θέσπι­ση κατώ­τε­ρου μισθού, ζήτη­μα που αξιο­ποιεί­ται πολ­λα­πλά για την ενί­σχυ­ση της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας των ιτα­λι­κών μονο­πω­λί­ων. Στο ίδιο πλαί­σιο εντάσ­σο­νται και μέτρα όπως η επι­βο­λή δια­δι­κτυα­κού φόρου στις πολυ­ε­θνι­κές, αλλά και η δημιουρ­γία δημό­σιας τρά­πε­ζας για την προ­ώ­θη­ση της ανά­πτυ­ξης στον ιτα­λι­κό νότο.

Θυμί­ζου­με πως η Ιτα­λία βυθί­στη­κε στην πολι­τι­κή αβε­βαιό­τη­τα μετά την κατάρ­ρευ­ση του 14μηνου συνα­σπι­σμού με τα Πέντε Αστέ­ρια που προ­κά­λε­σε στις 8 Αυγού­στου ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών και επι­κε­φα­λής της (ακρο­δε­ξιάς) Λέγκα Ματέο Σαλ­βί­νι.

italy politics

Στο μετα­ξύ λίγες μέρες πριν ο παραι­τη­θείς πρω­θυ­πουρ­γός Τζου­ζέ­πε Κόντε “βγή­κε από τα αρι­στε­ρά” (!!) χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας το πρό­γραμ­μά του “σχέ­διο «νέου ανθρω­πι­σμού»” (sic!!) με σκο­πό η Ιτα­λία να γίνει «μια χώρα πιο δίκαιη, πιο αντα­γω­νι­στι­κή, που να περι­λαμ­βά­νει όλους».
Eίπε επί­σης ότι θέλει να μετα­τρέ­ψει την παρού­σα περί­ο­δο της οικο­νο­μι­κής κρί­σης σε «ευκαι­ρία ανά­καμ­ψης» για να ξανα­δώ­σει στην Ιτα­λία «τη θέση που της αξί­ζει» και «έναν ρόλο σε πρώ­το πλά­νο στην Ευρώ­πη» στο πλαί­σιο «του σεβα­σμού της πολυμέρειας».
Κατ΄αρχάς θα «αφο­σιω­θεί στην επε­ξερ­γα­σία ενός προ­γράμ­μα­τος με τις πολι­τι­κές δυνά­μεις που δέχθη­καν να υπο­στη­ρί­ξουν αυτό το νέο σχέ­διο».
«Είμα­στε σε μια πολύ ευαί­σθη­τη φάση για τη χώρα και πρέ­πει να εξέλ­θου­με το ταχύ­τε­ρο από την περί­ο­δο πολι­τι­κής αβε­βαιό­τη­τας που δημιουρ­γή­θη­κε από την κυβερ­νη­τι­κή κρί­ση», είπε, μετά τη συνά­ντη­σή του με τον πρό­ε­δρο στο Quirinale.

Ο Κόντε ανα­φέρ­θη­κε επί­σης σε μια ευαί­σθη­τη συγκυ­ρία για την παγκό­σμια οικο­νο­μία «κυρί­ως στην Ευρώ­πη όπου η ανά­πτυ­ξη επι­βρα­δύ­νε­ται λόγω των εντά­σε­ων ανά­με­σα στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και την Κίνα».
Είπε επί­σης ότι θέλει να δώσει ώθη­ση στον νότο, να προ­σελ­κύ­σει τους νέους και η χώρα να είναι «στην εμπρο­σθο­φυ­λα­κή των τεχνο­λο­γιών και της υπε­ρά­σπι­σης του περιβάλλοντος».


(Με πλη­ρο­φο­ρί­ες ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Reuters» DPA)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο