Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΙΤΑΛΙΑ: Προωθείται παραπομπή Σαλβίνι

Ο ηγέ­της του «Κινή­μα­τος 5 Αστέ­ρων» Luigi Di Maio (Λουί­τζι ντι Μάγιο) ανα­κοί­νω­σε ότι το κόμ­μα του (που συγκυ­βέρ­νη­σε μέχρι τον Αύγου­στο με τη «Λέγκα» του Μ. Σαλ­βί­νι) θα ψηφί­σει «υπέρ της παρα­πο­μπής του Ματέο Σαλ­βί­νι σε δίκη για κατά­χρη­ση εξου­σί­ας και στέ­ρη­ση της ατο­μι­κής ελευ­θε­ρί­ας σε μετα­νά­στες». Πρό­κει­ται για υπό­θε­ση που εκκρε­μεί σε βάρος του Σαλ­βί­νι από όταν, ως υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών τον Ιού­λη, είχε αρνη­θεί να επι­τρέ­ψει ελλι­με­νι­σμό πλοί­ου με μετα­νά­στες. Η (πιθα­νή) παρα­πο­μπή Σαλ­βί­νι αξιο­ποιεί­ται από τα (σημε­ρι­νά κυβερ­νώ­ντα) κόμ­μα­τα «Κίνη­μα 5 Αστέ­ρων» και PD στο πλαί­σιο της προ­σπά­θειας «αντι-δεξιάς» συσπεί­ρω­σης. Η ενδο­α­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση αφο­ρά τους όρους υπε­ρά­σπι­σης του ιτα­λι­κού κεφα­λαί­ου εντός ΕΕ και ευρύ­τε­ρα, με ένα σημα­ντι­κό τμή­μα του να προ­κρί­νει την επα­να­δια­πραγ­μά­τευ­ση της συνερ­γα­σί­ας Ρώμης — Βρυ­ξελ­λών, της επα­να­προ­σέγ­γι­σης με τη Μόσχα κ.τ.λ.

Πάντως, ενδει­κτι­κές των διερ­γα­σιών είναι διαρ­ρο­ές στε­λε­χών του «Κινή­μα­τος» προς «Λέγκα», με τελευ­ταία αυτή του γερου­σια­στή Ούγκο Γκρά­σι που δια­φώ­νη­σε για το ζήτη­μα της δια­πραγ­μά­τευ­σης για τον Ευρω­παϊ­κό Μηχα­νι­σμό Στα­θε­ρό­τη­τας. Αντί­στοι­χες φήμες υπάρ­χουν ακό­μα και για 3–4 γερου­σια­στές του «Κινή­μα­τος».

Να σημειω­θεί ότι στην τελευ­ταία δημο­σκό­πη­ση (του ινστι­τού­του Ixe) η «Λέγκα» εμφα­νί­ζε­ται να μην ξεπερ­νά το 30% στην πρό­θε­ση ψήφου, για πρώ­τη φορά μετά από καιρό.

Μένει ωστό­σο πρώ­τη με 29,9%. Ακο­λου­θούν το Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα με 20,2%, το «Κίνη­μα 5 Αστέ­ρων» με 16%, τα ακρο­δε­ξιά «Αδέλ­φια της Ιτα­λί­ας» με 10,5%, η «Φόρ­τσα Ιτά­λια» με 7%, το νέο κόμ­μα του Ματέο Ρέν­τσι «Ζωντα­νή Ιτα­λία» με 3,6%.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο