Ιωάννης Γουτεμβέργιος

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Ο Γιό­χαν Γκέν­σφλες  (Γου­τεμ­βέρ­γιος) γεν­νή­θη­κε στις 5 Απρί­λη του 1397 στη Μαγε­ντία της Ρηνα­νί­ας και πέθα­νε στις 3 Φλε­βά­ρη 1468. Παι­δί αστι­κής οικο­γέ­νειας. Το όνο­μα Γου­τεμ­βέρ­γιος το πήρε από ένα σπί­τι που η μητέ­ρα του το πήρε για προί­κα. Στις 23 Φλε­βά­ρη 1440 ο Ιωάν­νης Γου­τεμ­βέρ­γιος παρου­σιά­ζει την εφεύ­ρε­σή του: Την τυπο­γρα­φία. … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ιωάν­νης Γου­τεμ­βέρ­γιος.