Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιωάννινα: Δικαιώθηκε ο πολύχρονος αγώνας των εργαζόμενων στα «Market In»

Την ορι­στι­κή δικαί­ω­ση των 11 εργα­ζο­μέ­νων της «Market In» στα Γιάν­νε­να επι­σφρά­γι­σε η από­φα­ση του Αρεί­ου Πάγου, απορ­ρί­πτο­ντας την αίτη­ση αναί­ρε­σης που είχε κατα­θέ­σει η εται­ρεία ενά­ντια στη δικα­στι­κή από­φα­ση του Εφε­τεί­ου Ιωαννίνων.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι οι 11 εργα­ζό­με­νοι ξεκί­νη­σαν το 2016 έναν πολύ­χρο­νο και σκλη­ρό αγώ­να, διεκ­δι­κώ­ντας τις θέσεις εργα­σί­ας τους από την αλυ­σί­δα τρο­φί­μων «Market In», όταν η τελευ­ταία εξα­γό­ρα­σε το υπο­κα­τά­στη­μα στα Γιάν­νε­να από τα σού­περ μάρ­κετ «Καρυ­πί­δης». Στην προ­σπά­θεια της επι­χεί­ρη­σης να τρο­μο­κρα­τή­σει τους εργα­ζό­με­νους και να τους οδη­γή­σει σε παραί­τη­ση, η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ προ­χώ­ρη­σε σε πογκρόμ κατα­στο­λής στο κέντρο της πόλης, ενώ δεκά­δες ήταν οι μηνύ­σεις και οι συλ­λή­ψεις συν­δι­κα­λι­στών του Εργα­τι­κού Κέντρου Ιωαν­νί­νων. Απο­κο­ρύ­φω­μα των κινη­το­ποι­ή­σε­ων ήταν η οργα­νω­μέ­νη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση μπρά­βων, στρα­το­λο­γη­μέ­νων από την εργο­δο­σία, ενά­ντια στην απερ­για­κή φρου­ρά των σωμα­τεί­ων στις 14 Δεκέμ­βρη του 2017.

Η από­φα­ση δικαιώ­νει πλή­ρως τους εργα­ζό­με­νους, υπο­χρε­ώ­νο­ντας την εργο­δο­σία να τους απα­σχο­λή­σει ανα­δρο­μι­κά από το 2017, αφού υπήρ­χε μετα­βί­βα­ση του συγκε­κρι­μέ­νου κατα­στή­μα­τος ένα­ντι των εργα­ζο­μέ­νων και ταυ­τό­χρο­να να τους κατα­βά­λει τους μισθούς τους και την ασφά­λι­σή τους για όλα αυτά τα χρόνια.

«Οσο δύσκο­λος και να φαντά­ζει καμιά φορά ο δρό­μος του αγώ­να, της οργα­νω­μέ­νης πάλης, είναι ο μόνος σίγου­ρος δρό­μος για τη δικαί­ω­ση των διεκ­δι­κή­σε­ων των εργα­ζο­μέ­νων, του λαού, της νεο­λαί­ας», υπο­γραμ­μί­ζει στην ανα­κοί­νω­σή του το Σωμα­τείο Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων και λοι­πών Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων νομού Ιωαν­νί­νων, χαι­ρε­τί­ζο­ντας τους εργα­ζο­μέ­νους από όλους τους κλά­δους που στή­ρι­ξαν αυτόν τον αγώ­να με όλους τους τρό­πους, «με τη συμ­με­το­χή τους σε απερ­γί­ες, τη σθε­να­ρή τους στά­ση απέ­να­ντι στην κρα­τι­κή κατα­στο­λή, απέ­να­ντι σε στη­μέ­να σκη­νι­κά με μπρά­βους της εργοδοσίας».

Παράλ­λη­λα, το σωμα­τείο σχο­λιά­ζει ότι δεν είναι η πρώ­τη δικα­στι­κή από­φα­ση υπέρ των εργα­ζο­μέ­νων, όμως με ευθύ­νη τόσο της κυβέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της σημε­ρι­νής, της ΝΔ, δεν εφαρ­μό­στη­καν, αφού παρέ­χουν στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους όλους τους τρό­πους και τα εργα­λεία να μην τις εφαρ­μό­ζουν χωρίς κόστος.

Το Σωμα­τείο απαι­τεί «να εφαρ­μο­στεί τώρα η από­φα­ση χωρίς καμία καθυ­στέ­ρη­ση, καμία δικαιο­λο­γία, να γυρί­σουν οι συνά­δελ­φοι στις δου­λειές τους» και καλεί τους εργα­ζό­με­νους του κλά­δου να γρα­φτούν μαζι­κά στο σωμα­τείο, να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να και τη συλ­λο­γι­κή διεκδίκηση.

Ριζο­σπά­στης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο