Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιός άγριας λιτότητας στα Δημόσια Νοσοκομεία!

Γρά­φει ο Ηλί­ας Π. Σιώ­ρας[*] //

Τα δημό­σια νοσο­κο­μεία απο­τέ­λε­σαν το απάγ­γειο για τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα στην περί­ο­δο της κρί­σης. Άλλω­στε οι ίδιοι οι υπουρ­γοί υγεί­ας έλε­γαν σε τακτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα για κύμα­τα αυξη­μέ­νης προ­σέ­λευ­σης κατά 30–40% επει­δή ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει.

Η αδυ­να­μία του κόσμου να πλη­ρώ­σει στην ώρα της ανά­γκης φαί­νε­ται και απ’ την εξέ­λι­ξη των ιδιω­τι­κών δαπα­νών : Από 7,4 δισ. ευρώ που πλή­ρω­νε το 2008 μειώ­θη­καν σε 5,5 δισ ευρώ το 2014. Δηλα­δή τα απο­θέ­μα­τα για την ώρα της ανά­γκης περιο­ρί­ζο­νται απελ­πι­στι­κά. Κι απ’ αυτά τα 7,4 δισ. ευρώ το 2008 τα 4,3 δισ. ευρώ ήταν για Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας (ΠΦΥ) τα οποία μειώ­θη­καν σε 1,5 δισ. ευρώ το 2014.

Την αντί­στοι­χη περί­ο­δο η δημό­σια δαπά­νη για υπη­ρε­σί­ες ΠΦΥ μειώ­θη­κε από 2,3 δισ. ευρώ το 2008 σε 1,4 δισ. ευρώ το 2014. Ο κόσμος δηλα­δή πλή­ρω­σε τη γύμνια της ΠΦΥ στα Κέντρα Υγεί­ας και πολυια­τρεία του πρώ­ην ΙΚΑ (και μετέ­πει­τα του ΕΟΠΥΥ). Και εξα­κο­λου­θεί να πλη­ρώ­νει την ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη γύμνια του Πρω­το­βάθ­μιου Εθνι­κού Δικτύ­ου Υγεί­ας (ΠΕΔΥ) είτε με την εκτρο­πή πρός τον ιδιω­τι­κό τομέα ‑όπου υπάρ­χει θεσμο­θε­τη­μέ­νη συμ­με­το­χή 15% στις εξε­τά­σεις- είτε με πολύ­μη­νες ουρές στις δημό­σιες δομές.

Sioras3

Έτσι τα δημό­σια νοσο­κο­μεία συνέ­χι­σαν να δέχο­νται ‑εκτός απ’ τους ασθε­νείς που έχουν ανά­γκη νοση­λεί­ας- και το φορ­τίο της ΠΦΥ.Με προ­σω­πι­κό μειω­μέ­νο κατά 17.000, σε σχέ­ση με την προη­γού­με­νη δεκα­ε­τία, λόγω του παγώ­μα­τος των προ­σλή­ψε­ων και των συνταξιοδοτήσεων.

Στο τέλος του 2013 υπη­ρε­τού­σαν 81.821 για­τροί και εργα­ζό­με­νοι στα δημό­σια νοσοκομεία.Υπολογίζεται ότι λεί­πουν 5.000 για­τροί και 25.000 νοση­λευ­τές και υπό­λοι­πο προ­σω­πι­κό, που τώρα ‑το υπό­λοι­πο προ­σω­πι­κό ‑ανα­πλη­ρώ­νε­ται εν μέρει απ’ τα ιδιω­τι­κά συνεργεία.

Σ’ όλη την περί­ο­δο της κρί­σης τα δημό­σια νοσο­κο­μεία είχαν ‑και έχουν- μόνι­μα στο λαι­μό τους τη θηλιά της άγριας λιτό­τη­τας με τις περι­κο­πές των λει­τουρ­γι­κών δαπα­νών. Δηλα­δή τα έξο­δα τα έξο­δα για υγειο­νο­μι­κό υλι­κό, φάρ­μα­κα ορθο­πε­δι­κό υλι­κό, χημι­κά αντι­δρα­στή­ρια και υπη­ρε­σί­ες από ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες (αφο­ρούν την ασφά­λεια, την καθα­ριό­τη­τα, τη σίτι­ση και εστί­α­ση, τη συντή­ρη­ση κ.λπ.).

Η εξέ­λι­ξη των λει­τουρ­γι­κών δαπα­νών ήταν η εξής: 2009 2,81 δισ. ευρώ. 20102,93 δισ. 2011 2,45 δισ. 2012 2,20 δισ. 2013 1,95 δισ. 2014 1,61 δισ. ενώ στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2015 έχουν εγγρα­φεί 1,65 δισ. Μειώ­νο­νται δηλα­δή κατά 41,28% την περί­ο­δο 2009 – 2015.

Έτσι, τα νοσο­κο­μεία θα βρε­θούν και πάλι χωρίς φάρ­μα­κα και υγειο­νο­μι­κό υλι­κό, όπως κάθε χρόνο.

Ένα ακό­μα από­το­κο της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης των λει­τουρ­γι­κών δαπα­νών είναι και η δημιουρ­γία χρε­ών των νοσο­κο­μεί­ων προς τρί­τους: Στις 31.3.2014 οι ανε­ξό­φλη­τες υπο­χρε­ώ­σεις ήταν 1,3 δισ. ευρώ και οι ληξι­πρό­θε­σμες υπο­χρε­ώ­σεις ήταν 950 εκατ. ευρώ.

Όπως όλοι οι εργα­ζό­με­νοι έτσι και όσοι εργά­ζο­νται στα δημό­σια νοσο­κο­μεία αντι­με­τω­πί­ζουν τη μισθο­λο­γι­κή εξα­θλί­ω­ση. Το 2009, σύμ­φω­να με τον απο­λο­γι­σμό του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας (Μάρ­της 2012), το λεγό­με­νο «μισθο­λο­γι­κό κόστος» στα δημό­σια νοσο­κο­μεία ήταν 3,379 δισ. ευρώ. Είχε, με βάση τη μελέ­τη του ΙΟΒΕ, την παρα­κά­τω εξέ­λι­ξη: 2010 3,318 δισ. ευρώ, 2011 3,100 δισ. ευρώ, 2012 2,797 δισ. ευρώ και 2013 2,329 δισ. ευρώ.Υπήρ­ξε μια μεί­ω­ση 29,3% των απο­δο­χών για­τρών και εργαζομένων.

Μ’ άλλα λόγια, για­τροί και εργα­ζό­με­νοι έχα­ναν κάθε χρό­νο — με βάση το 2009 — με στα­θε­ρό ρυθ­μό 8,2% των συνο­λι­κών απο­δο­χών .

Οι εκρη­κτι­κές λαϊ­κές ανά­γκες ‑με 2,5 εκ. ανα­σφά­λι­στους- μπο­ρούν να καλυ­φθούν από ένα δημό­σιο ανα­βαθ­μι­σμέ­νο σύστη­μα υγεί­ας, που θα παρέ­χει δωρε­άν υπη­ρε­σί­ες ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κής περί­θαλ­ψης — και χωρίς κανέ­ναν περιο­ρι­σμό- σε όλο τον πλη­θυ­σμό της χώρας.

ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ  ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÏÉ  ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁ

Αυτή είναι η πρό­τα­ση ΚΚΕ και είναι το μονα­δι­κό κόμ­μα που θεω­ρεί ασύμ­βα­τη με το αγα­θό της υγεί­ας κάθε επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση σ΄αυτό το χώρο.
Αντί­θε­τα Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα στη­ρί­ζουν την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση στη­ρί­ζουν τη στρα­τη­γι­κή της Ε.Ε.< υγεία 2020> δηλα­δή τη στα­δια­κή από­συρ­ση του κρά­τους από τις δαπά­νες υγεί­ας και το χαρά­τσω­μα του λαού.

Γι’ αυτό και η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στις εκλο­γές της 25.1.2014 θα είναι ψήφος ανά­τα­ξης του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας καθώς θα ενι­σχύ­ει το αίτη­μα για πλή­ρη χρη­μα­το­δό­τη­ση των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων και των Κέντρων Υγεί­ας από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, με πλή­ρη ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη σε όλους χωρίς περι­κο­πές, πλα­φόν, πλη­ρω­μές και συμμετοχές.

[*]Υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής με το Κ.Κ.Ε. στην Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Ευαγγελισμού

(το κεί­με­νο του Ηλία Σιώ­ρα έχει δημο­σιευ­τεί σε αρκε­τές σελί­δες που ασχο­λού­νται με ζητή­μα­τα Υγεί­ας. Ο Ηλί­ας Σιώ­ρας είναι μάχι­μος για­τρός, με κομ­μου­νι­στι­κή ηθι­κή, αξιο­πρέ­πεια και υπε­ρη­φά­νεια)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο